Trắc nghiệm Luật Hải quan ôn thi công chức hải quan năm 2021


Kỳ thi Công chức Hải quan năm 2021 có cơ cấu đề thi Vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy vi tính trong đó có nội dung thi về Luật Hải quan. 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy vi tính, gồm 02 phần với nội dung và thời gian như sau:

- Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi thuộc 04 lĩnh vực: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan. Thời gian thi 60 phút và sử dụng ngân hàng đề thi chung cho tất cả các vị trí dự tuyển.

- Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Nội dung thi theo trình độ ngoại ngữ yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Để phục vụ các bạn ôn thi Vòng 1, mời các bạn làm tiếp 40 câu hỏi trắc nghiệm về Luật Hải quan. Như thường lệ, đáp án mình chỉ gửi qua gmail cho các bạn tham khảo tránh việc một số trang tải về thương mại hóa.

NỘI DUNG CÂU HỎI NHƯ SAU:

1. Luật Hải quan (sửa đổi) quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân 

A. trong nước và nước ngoài chung đường biên giới; về tổ chức và hoạt động của Hải quan

B. trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan

C. trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan

2. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu được thực hiện 

A. chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

B. chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

C. chậm nhất là 12 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

3. Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan được

A. miễn kiểm tra hải quan

B. miễn kiểm tra hồ sơ hải quan

C. miễn kiểm tra thực tế hàng hóa

4. Kiểm tra hải quan là việc kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải do

A. cơ quan hải quan thực hiện. 

B. người khai thực hiện

C. dịch vụ giao nhận vận tải thực hiện

5. Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, phương tiện vận tải 

A. đang thuộc đối tượng quản lý của người khai hải quan

B. đang thuộc đối tượng quản lý hải quan.

C. đang thuộc đối tượng quản lý của cơ quan cảng vụ

6. Kiểm soát hải quan là các biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 

A. trong lãnh thổ hải quan và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

B. qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

C. qua cửa khẩu và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

7. Nguyên tắc tiến hành kiểm tra hải quan được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan để bảo đảm quản lý nhà nước về hải quan và không gây khó khăn cho 

A. hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

B. người khai hải quan

C. chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải

8. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Hải quan; Đưa hàng hoá, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải;

A. Kiểm tra thực tế hàng hóa

B. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

C. Quyết định thông quan hàng hóa

9. Áp dụng điều ước quốt tế về hải quan, trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với Nghị định 154/2005/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định 

A. tại 154/2005/NĐ-CP đó

B. tại Điều ước quốc tế đó

C. tại tập quán hay thông lệ quốc tế

10. Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan phải tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan; trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, việc tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Hải quan; Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải; Thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

A. Đưa hàng hoá đến địa điểm được quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hoá 

B. Đưa phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định cho việc kiểm tra thực tế phương tiện vận tải;

C. Quyết định việc thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải.

11. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, 

A. kể từ ngày hàng hóa về đến cửa khẩu 

B. kể từ ngày đăng ký 

C. kể từ khi xuất trình với cơ quan hải quan 

12. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 

A. 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

B. 20 ngày kể từ ngày hàng về cửa khẩu

C. 30 ngày kể từ ngày nộp tờ khai

13. Thời gian giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi 

A. người khai hải quan đã nộp thuế xong

B. hoàn tất thủ tục hải quan

C. được thông quan

14. Thời gian giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu đến khi 

A. thực xuất khẩu

B. kiểm tra xong thực tế hàng hóa

C. được thông quan

15. Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của 

A. cơ quan kiểm toán  

B. cơ quan hải quan

C. thanh tra chính phủ

16. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ

A. phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong biên giới.

B. phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngoài biên giới.

C. phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

17. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam có quyền đề nghị dài hạn hoặc trong từng trường hợp cụ thể để cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm 

A. quyền sở hữu cá nhân

B. quyền sở hữu trí tuệ

C. thương hiệu, nhãn hiệu

18: Chế độ ưu đãi, miễn trừ về khai hải quan, kiểm tra hải quan được thực hiện đối với:

A. Hàng hóa xuất khẩu không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành 

B. Hành lý trong định mức cho phép của người xuất cảnh, nhập cảnh

C. Túi ngoại giao, túi lãnh sự

19. Kể từ ngày đăng ký tờ khai, nếu người khai hải quan phát hiện có sự nhầm lẫn trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế thì phải báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để điều chỉnh số tiền thuế phải nộp trong thời hạn

A. 6 tháng

B. 9 tháng

C. 12 tháng

20. Theo Luật hải quan (sửa đổi), nguyên tắc kiểm tra hải quan

A. được thực hiện trước và quá trình làm thủ tục hải quan 

B. được thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan và sau thông quan

C. được thực hiện trước và trong quá trình làm thủ tục hải quan và sau thông quan

21. Ưu tiên làm thủ tục hải quan đối với chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan là chủ hàng có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng các điều kiện: không buôn lậu; không trốn thuế; không nợ thuế quá hạn; 

A. thực hiện chế độ báo cáo sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

B. thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. 

C. thực hiện chế độ báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy định của pháp luật.

22. Thời hạn đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu đường sông quốc tế, đường bộ, đường hàng không, bưu điện quốc tế, thời gian đăng ký tờ khai hải quan chậm nhất là

A. 02 giờ trước khi hàng hoá được xuất khẩu qua biên giới

B. 04 giờ trước khi hàng hoá được xuất khẩu qua biên giới

C. 08 giờ trước khi hàng hoá được xuất khẩu qua biên giới; 

23. Hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu nhưng chưa thực xuất khẩu; Hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan nhập khẩu nhưng chưa được thông quan; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan được lưu trong kho, bãi thuộc phạm vi địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan; Hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh; Hàng hoá, phương tiện vận tải chuyển cửa khẩu; Hàng hoá, phương tiện vận tải chuyển cảng đều phải chịu sự

A. kiểm tra thực tế hải quan

B. kiểm toán hải quan

C. giám sát hải quan

24. Hải quan Việt Nam hiện nay đang sử dụng mấy phương thức giám sát hải quan

A. 03 phương thức

B. 04 phương thức

C. 05 phương thức

25. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại trụ sở hải quan 

A. cửa khẩu bất kỳ mà người khai hải quan thấy thuận tiện nhất 

B. cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất

C. cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng

26. Hàng hoá trung chuyển là hàng hoá từ nước ngoài đưa vào cảng trung chuyển, sau đó tiếp tục được đưa ra nước ngoài toàn bộ hoặc 

A. từng phần của lô hàng đã chuyển vào cảng

B. một phần của lô hàng đã chuyển vào cảng

C. hàng hóa từ nội địa ra nước ngoài

27. Phương tiện vận tải khi xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải làm thủ tục hải quan tại 

A. Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu

B. Chi cục hải quan cửa khẩu

C. cửa khẩu nơi phương tiện vận tải đó xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

28. Khi người khai hải quan từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan hải quan để xác định chính xác số thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan có quyền

A. xử lý vi phạm hành chính

B. tham vấn giá

C. ấn định thuế

29. Kiểm tra sau thông quan được thực hiện 

A. trước khi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

B. trong khi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

C. sau khi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan

30. Phương châm hành động của Hải quan Việt Nam hiện nay là 

A. Thuận lợi - Tận tuỵ - Chính xác

B. Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả

C. Minh bạch, liêm chính, hiệu quả

31. Kiểm tra thực tế hàng hóa gồm:

A. 02 hình thức

B. 03 hình thức

C. 04 hình thức 

32. Trong trường hợp điều ước quốc tế về hải quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật Hải quan (sửa đổi) thì áp dụng quy định của 

A. điều ước quốc tế đó 

B. Luật Hải quan (sửa đổi)

C. Thông lệ quốc tế

33. Lãnh thổ hải quan gồm những khu vực trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, 

A. nơi Luật hải quan được áp dụng.

B. nơi điều ước quốc tế được áp dụng

C. nơi thông lệ quốc tế được áp dụng.

34. Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với 

A. Người khai hải quan 

B. hàng hóa, phương tiện vận tải

C. cả người khai hải quan và hàng hóa, phương tiện vận tải

35. Hải quan Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc

A. Dân chủ, công khai

B. Minh bạch, thống nhất

C. Tập trung, thống nhất

36. Nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Hải quan các cấp; chế độ phục vụ, chức danh, tiêu chuẩn, lương, phụ cấp thâm niên, chế độ đãi ngộ khác đối với công chức hải quan do

A. Chính phủ quy định cụ thể

B. Bộ Tài chính định cụ thể

C. Quốc hội định cụ thể 

37. Thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất là

A. Chậm nhất là 02 giờ làm việc

B. Chậm nhất là 04 giờ làm việc

C. Chậm nhất là 08 giờ làm việc

38. Thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa. 

A. Chậm nhất là 01 ngày làm việc

B. Chậm nhất là 02 ngày làm việc

C. Chậm nhất là 03 ngày làm việc

39. Người khai hải quan có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn 5 năm, 

A. kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

B. kể từ ngày có quyết định thông quan

C. kể từ khi hàng hóa đên hoặc rời của khẩu

40. Hàng hóa, phương tiện vận tải được thông quan 

A. sau khi được phân vào luồng xanh 

B. sau khi thực hiện nghĩa vụ về thuế

C. sau khi đã làm xong thủ tục hải quan./

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

11 Nhận xét

 1. Nặc danh26.11.21

  Mình xin đáp án với ạ
  Hoaithule21193@gmail.com
  Thanks!

  Trả lờiXóa
 2. bạn kiểm tra mail nhé

  Trả lờiXóa
 3. cho em xin đáp án với ạ. Em cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh27.12.21

   Chị ơi cho em xin đáp án ạ, em cảm ơn ạ. Email của em là huebui222@gmail.com ạ

   Xóa
 4. Cho mình xin đáp án với ạ, mình cảm ơn. Email: hdao15100@gmail.com

  Trả lờiXóa
 5. Anh ơi cho hùng xin đáp án với ạ: email: daohung132@gmail.com.
  Cảm ơn anh nhiều

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh20.4.23

  cho em xin đáp án với ạ, email : Nguyenhoailinh18102@gmail.com

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh10.5.23

  Cho mình xin đáp án nhé. Email:
  nhatminh0410hn@gmail.com

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh5.8.23

  Cho mình xin đáp án nhé. Email: dangthao1330@gmail.com

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh7.8.23

  Cho e xin dap an voi mariothien@gmail.com

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh24.10.23

  e xin đáp án với ạ hoangdinhhai2kgl@gmail.com

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn