Đề trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi Công chức cấp tỉnh có đáp án


Đề và đáp án môn tiếng Anh ôn thi Công chức tỉnh có đáp án giải thích full trọn bộ 3 phần:

1/ MULTIPLE CHOICES (200 câu)

2/ CLOZE TESTS (20 câu)

3/ READING COMPREHENSION (20 câu)

Đáp án trong file đính kèm cuối bài viết. Mời các bạn theo dõi nội dung:

I. MULTIPLE CHOICES

1. He’s so____that he always expects other people to do the work. 

A. reserved                                B. lazy  

C. hard                                       D. passive. 

2. If you want to swim in Hawaii in winter, you ____ go to the beach! There are some swimming pools. 

A. must  B.should 

C. have to D.would 

3. Fiona is very angry_____her boss’s decision to sack several members of! 

A. with B. against 

C. about D. because 

4. You are under no obligation to help as assistance is purely_____. 

A. free.                     B.donated
 
C.voluntary              D.charitable. 

5. I’m afraid you may ______ the truth somewhat unacceptable.  

A. find B. understand. 

C. realize D. request. 

6. She’s very_____. She can be relied on to do her job properly. 

A. efficient.   B. cautious 

C. serious D. conservative. 
 
7. You_____whisper. Nobody can hear us. 

A. needn’t to B. mustn’t 

C. don’t have to. D. need to. 
 
8. You shouldn’t touch the _____ in an art gallery. 

A. envelope.   B.collection 

C.camera D. object 
....

Nội dung chi tiết và đáp án các bạn theo dõi trong file PDF đính kèmLan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn