31 câu trắc nghiệm về cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý thị trường31 câu trắc nghiệm về cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý thị trường phục vụ ôn thi năm 2021. Đáp án trong link tải cuối bài viết

Câu 1: Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường gồm:

02 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường

04 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường

05 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường

03 phòng và Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý thị trường

 

Câu 2: Tổng cục Quản lý thị trường là .................Bộ Công Thương

Đơn vị trực thuộc

tổ chức thuộc

đơn vị thuộc

tổ chức trực thuộc

 

Câu 3: Tổng cục Quản lý thị trường:

có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

không có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy

có tư cách pháp nhân, con dấu chung

có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy

 

Câu 4: Tổng cục Quản lý thị trường có Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính.

Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường;

tất cả đều đúng

 

Câu 5: Tổng cục Quản lý thị trường Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

 Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường

Kế hoạch hoạt động hàng năm hoặc theo giai đoạn của Tổng cục;

Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

tất cả đều đúng

 

Câu 6: Đội Quản lý thị trường cấp huyện

Không có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy

không có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy

 

Câu 7: Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường ( Tổng Cục QLTT) có:

03 phòng.

06 phòng.

04 phòng.

05 phòng.

 

Câu 8: Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về:

phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

tất cả đều đúng

 

Câu 9: Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm:

Đội Quản lý thị trường chống hàng giả

Đội Quản lý thị trường liên ngành

Đội Quản lý thị trường cơ động

 

Câu 10: Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước chủ thể nào về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Quản lý thị trường?

Bộ Công Thương và trước pháp luật

và trước pháp luật

và trước pháp luật

Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật

 

Câu 11: Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( trừ Hà Nội và TP.HCM) có bao nhiêu phòng?

 

Câu 12: Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm:

Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cục Quản lý thị trường liên tỉnh.

 

Câu 13: Chủ thể nào quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường?

 

Câu 14: Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm:

Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

Đội Quản lý thị trường chuyên ngành

 

Câu 15: Tổng cục Quản lý thị trường có:

tài khoản riêng tại Ngân hàng Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

tài khoản chung tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

tài khoản riêng tại Ngân hàng Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

 

Câu 16: Tổng cục Quản lý thị trường Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

Chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, kế hoạch phát triển dài hạn, đề án, dự án quan trọng, dự thảo báo cáo về tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

Kiến nghị biện pháp quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

tất cả đều đúng

 

Câu 17: Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh .........Tổng cục Quản lý thị trường 

thuộc

trực thuộc

Nằm trong

Là đơn vị thuộc

 

Câu 18:  Tổng cục Quản lý thị trường có bao nhiêu Phó Tổng cục trưởng?

không quá 03

không quá 05

không quá 02

không quá 04

 

Câu 19: Tổng cục Quản lý thị trường có mấy Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

Câu 20: Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có không quá bao nhiêu phòng?

 

Câu 21: Chủ thể nào trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục?

Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường

 

Câu 22: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do chủ thể nào bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

 

Câu 23: Các tổ chức Quản lý thị trường ở trung ương gồm:

Vụ Tổ chức cán bộ;

Vụ Tổng hợp

Vụ Thanh tra 

Vụ Nghiệp vụ quản lý thị trường

 

Câu 24: Tổng cục Quản lý thị trường có Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến trong hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và theo quy định của pháp luật.

tất cả đều đúng

 

Câu 25: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội có không quá bao nhiêu phòng?

 

Câu 26: Tổng cục Quản lý thị trường Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Kế hoạch hoạt động hàng năm hoặc theo giai đoạn của Tổng cục;

Chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, kế hoạch phát triển dài hạn, đề án, dự án quan trọng, dự thảo báo cáo về tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

tất cả đều đúng

 

Câu 27: Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh:

Không có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy

không có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy

có tư cách pháp nhân, con dấu riêng

 

Câu 28: Đội Quản lý thị trường cấp huyện có bao nhiêu phòng:

Không quá 01 phòng

Không quá 02 phòng

Không quá 03 phòng

không tổ chức phòng

 

Câu 29: Tổng cục Quản lý thị trường Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định:

Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác kiểm tra, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ - thương mại trên thị trường

Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật

tất cả đều đúng

 

Câu 30: Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh có không quá bao nhiêu phòng?

 

Câu 31: Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về:

Hành vi vi phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí

hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm

hành vi xâm phạm quyền kinh doanh xuất nhập khẩu

tất cả đều đúng

 

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn