Tài liệu và Đề thi môn Tiền tệ - Ngân hàng- Bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - HVNH (full): tải xuống

- Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Ths Phan Anh Tuấn (full): tải xuống

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - NEU (rất nhiều câu hỏi trong đề thi kết thúc môn của NEU và HVNH đều có trong tài liệu này / 8MB): tải xuống

- Câu hỏi ôn tập Lý thuyết TC-TT: tải xuống

- Câu hỏi ôn tập Tiền tệ - ngân hàng (có trả lời chi tiết): tải xuống

- Tổng hợp đề thi Tiền tệ ngân hàng của HVNH (2009, 2010, 2012, CĐ23, CĐ 24, K9, K13) và NEU (K51+52, 2012): tải xuống

- [Ebook] Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính - F.Mishkin (bản Tiếng Việt / 9MB / 3 phần): Tải xuống

-=============================-

Đề kiểm tra trắc nghiệm Tiền tệ ngân hàng - HVNH (30 câu)


Câu 1: Trường hợp nào không phải phương thức luân chuyển vốn gián tiếp.
a. Công ty bảo hiểm Bảo Việt cho công ty TNHH Honda VN vay vốn
b. Bạn mua trái phiếu của ngân hàng VCB
c. Bạn mượn 100 triệu VNĐ từ bạn thân
d. Bạn vay ngân hàng Đông Á 100 triệu VNĐ

Câu 2: Cổ phiếu công ty vừa được phát hành sẽ được giao dịch trên thị trường
Thị trường tiền tệ (I)
Thị trường vốn (II)
Thị trường sơ cấp (III)
Thị trường thứ cấp (IV)
a. I và III
b. I và IV
c. II và III
d. II và IV

Câu 3: Khi khách hàng gửi 100 triệu VNĐ vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, ngay lập tức sẽ tác động làm:
a. MB giảm 100 triệu VNĐ
b. M1 giảm 100 triệu VNĐ, M2 không đổi
c. M2 tăng 100 triệu VNĐ
d. a và b

Câu 4: Khi lãi suất của trái phiếu ……….. mức lãi suất cân bằng, trên thị trường trái phiếu sẽ dư ……………….. và giá trái phiếu sẽ ……………
a. Thấp hơn; cầu; tăng
b. Cao hơn; cầu; giảm
c. Thấp hơn; cung; giảm
d. Cao hơn; cung; tăng

Câu 5: Theo thuyết dự tính, đường cong lãi suất hoàn vốn dốc xuống khi:
a. Lãi suất ngắn hạn thấp hơn lãi suất dài hạn
b. Lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất dài hạn (lãi suất ngắn hạn trong tương lai có xu hướng giảm)
c. Lãi suất ngắn hạn bằng lãi suất dài hạn

Câu 6: Một trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, lãi suất 12%/năm, thời hạn 2 năm. Nếu lãi suất thị trường dự tính tăng lên 15%/năm thì:
a. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu có thể nhỏ hơn lãi suất trái phiếu
b. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu có thể lớn hơn lãi suất trái phiếu
c. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu không bị ảnh hưởng
d. Không có phương án nào đúng

Câu 7: Khoản mục nào không thuộc bên nguồn vốn của VCB?
a. Vốn của ngân hàng
b. Tiền gửi có kì hạn của khách hàng
c. Tiền gửi của BIDV
d. Tiền gửi tại BIDV

Câu 8: Vì lãi suất thị trường tăng mạnh, khách hàng chuyển 100 triệu VNĐ từ tài khoản tiền gửi không kì hạn sang tài khoản tiền gửi có kì hạn sẽ có tác động làm:
a. M1 không đổi, M¬2 tăng 100 triệu VNĐ
b. MB tăng 100 triệu, M1 giảm 100 triệu VNĐ
c. M1 giảm 100 triệu, M2 không đổi
d. Không có phương án đúng

Câu 9: Một quyển sách có giá 40000 đồng. VD này minh họa cho chức năng nào của tiền:
a. Chức năng phương tiện trao đổi
b. Chức năng phương tiện tích lũy giá trị
c. Chức năng phương tiện đo lường giá trị
d. a và c

Câu 10: Nếu hệ số nhân tiền bằng 3, NHTW cần thực hiện nghiệp vụ nào dưới đây để tăng mức cung tiền lên 120 tỷ?
a. bán 360 tỷ trái phiếu cho các NHTM
b. Mua 3600 tỷ trái phiếu của các NHTM
c. Bán 40 tỷ trái phiếu cho các NHTM
d. Mua 40 tỷ trái phiếu của các NHTM

Câu 11: M2 không gồm gì?
a. Tiền gửi không kì hạn
b. Cổ phiếu
c. Trái phiếu

Câu 12: Khách hàng gửi vào ngân hàng 1 tỷ với tỷ lệ dự trữ 10% thì đáp án phản ánh đúng:
a. Dự trữ bat buoc là 100 triệu
b. du tru 1 tỷ
c. du tru dư thừa là 900 triệu
d. tat ca

Câu 13: Ngân hàng tạo tiền khi nào?
a. Cho vay mà mua chứng khoán
b. Đi vay và bán chứng khoán
c. Cho vay và bán chứng khoán

Câu 14: VD nào thể hiện trung gian tài chính
a. Vay tiền của bố mẹ
b. Vay tiền bạn bè
c. Mẹ mua trái phiếu cho con gái
d. Mua xe máy bằng cách nhận tín dụng của NH chính sách

Câu 15: Từ năm 2008 đến nay, giá cả hàng hóa tăng cao, tiền tệ đã không làm tốt chức năng nào?
A. Chức năng tích lũy giá trị
B. Chức năng phương tiện thanh toán
C. Chức năng đo lường
D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 16: Chức năng chính của thị trường tài chính là dẫn truyền vốn từ:
a. Người tiết kiệm đến người đầu tư
b. Người đầu tư đến người tiết kiệm
c. Từ cả người tiết kiệm và người đầu tư đến ngân hàng
d. Từ ngân hàng tới người tiết kiệm và người đầu tư

Câu 17: Sức mua của tiền tệ là:
a. Số lượng hàng hóa, dịch vụ mà nó có thể mua được
b. Tỷ suất lợi tức của tài sản mà nó có thể mua được
c. Lãi suất
d. Tỷ lệ lạm phát

Câu 18: Trên thị trường tiền tệ, khi lãi suất thấp hơn mức lãi suất cân bằng, sẽ dư…….. tiền. Công chúng sẽ tìm cách bán trái phiếu và lãi suất sẽ……..
a. Cầu, tăng
b. Cầu, giảm
c. Cung, tăng
d. Cung, giảm

Câu 19: Khi mức cung tiền tăng, lãi suất tăng ngay lập tức nếu hiệu ứng tính lỏng…….. hiệu ứng lạm phát dự tính
a. Bằng
b. Lớn hơn
c. Nhỏ hơn
d. Không có phương án đúng

Câu 20: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là VD về trung gian tài chính
a. Hai sinh viên bắt đầu thực hiện việc kinh doanh trên mạng bởi số tiền mượn từ gia đình
b. 1 cặp vợ chồng mới cưới mua nhà bằng tiền vay từ bố mẹ
c. Người mẹ mua trái phiếu chính phủ cho con gái
d. Sinh viên mua xe máy từ khoản vay nhận được từ ngân hàng chính sách

Câu 21: Trong mô hình quỹ cho vay, nhân tố nào làm dịch chuyển đường cung quỹ cho vay sang trái?
a. Lạm phát dự tính giảm
b. Thâm hụt ngân sách tăng
c. Tài sản và thu nhập của công chúng giảm
d. a và c

Câu 22: Mức cầu tiền giao dịch tập trung vào chức năng nào của tiền tệ?
a. chức năng phương tiện trao đổi
b. chức năng phương tiện tính toán giá trị
c. chức năng phương tiện đo lường giá trị
d. a và c

Câu 23: Nhận xét nào về đặc điểm trái phiếu và cổ phiếu dưới đây là đúng
a. Là công cụ tài chính ngắn hạn
b. Thu nhập từ trái phiếu có đặc trưng biến động ........thu nhập từ cổ phiếu
c. Người nắm giữ trái phiếu được trả cổ tức
d. Không đáp án nào đúng

Câu 24: Sự sụt giảm mạnh của lãi suất thị trường làm:
a. Tăng giá các trái phiếu đang lưu hành trên thị trường
b. Tăng lãi suất hoàn vốn của các trái phiếu đang lưu hành trên thị trường
c. Giảm giá các trái phiếu đang lưu hành trên thị trường
d. a và b


Câu 25: Lãi suất thị trường tăng
a. Người nắm giữ trái phiếu có kì hạn dài sẽ có suất lợi vốn âm nếu họ bán trái phiếu
b. Người nắm giữ trái phiếu có kì hạn dài sẽ có suất lợi vốn dương nếu họ bán trái phiếu
c. Người nắm giữ tín phiếu kho bạc sẽ có suất lợi vốn âm còn người nắm giữ trái phiếu sẽ có suất lợi vốn dương nếu họ bán trái phiếu
d. Không có phương án đúng

Câu 26: Công cụ tài chính phát hành năm trước được giao dịch chủ yếu trên thị trường nào?
a. Thị trường sơ cấp
b. Thị trường thứ cấp
c. Thị trường bán buôn
d. b và c

Câu 27: Đường cầu tiền:
A. Dốc lên trên, với lãi suất càng cao thì chi phí cơ hội càng giảm
B. Dốc lên trên, với lãi suất càng cao thì chi phí cơ hội càng cao"
C. Dốc xuống dưới, với lãi suất càng cao thì chi phí cơ hội càng giảm
D. Dốc xuống dưới, với lãi suất càng thấp thì chi phí cơ hội càng giảm

Câu 28: Công cụ nào sau đây là công cụ trên thị trường tiền tệ
A. Cổ phiếu VCB
B. Tín phiếu kho bạc
C. Trái phiếu công ty CK SSI kỳ hạn 2 năm
D. B và C

Câu 29: M2 ở VN không bao gồm:
A. TG không kì hạn
B. Trái phiếu kì hạn 2 năm do công ty cổ phần X phát hành
C. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm do NH Đông Á phát hành
D. Cả 3 P.A trên

Câu 30: Trái phiếu kì hạn 6 tháng phát hành được 3 tháng giao dịch trên thị trường
(I) TTTT     (II)TTV     (III)TTSC     (IV) TTTC

A. I, III
B. I, IV
C. II, III
D. II, IV

>> Xem thêm nhiều tài liệu trên Blog của 1 bạn HVNH post (xem tại ĐÂY)

Tài liệu đang được cập nhật ...

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn