60 câu trắc nghiệm tuyển dụng ngân hàng (KEY)


1. Khi phân tích tín dụng các công ty thường xuyên sử dụng thông tin sau đây ngoại trừ:
a. Báo cáo tài chính mà khách hàng cung cấp
b. Lịch sử tình hình thanh toán các công ty khác cung cấp
c. Lịch sử tình hình thanh toán các ngân hàng cấp
d. Tất cả các nguồn thông tin trên

2. Chỉ số _______ đo lường tốc độ nhanh nhất có thể chuyển tài sản sang tiền mặt:
a. Thanh toán nhanh
b. Sinh lợi
c. Thanh toán hiện hành
d. Hoạt động

3. Nếu thv = 6 tháng thì:
a. Qhv = 0,5.Qmax
b. Công suất hoà vốn = 50%
c. Cả a & b
d. Qhv = 6Qmax

4. Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán:
a. Khả năng thanh toán lãi vay
b. Kỳ thu tiền bình quân
c. Tỷ số thanh toán nhanh
d. Tất cả các câu trên đều đúng

5. _______ cho thấy tài sản và nguồn vốn của công ty như là phần trăm của tổng tài sản
a. Báo cáo thu nhập theo quy mô chung
b. Bảng cân đối kế toán theo quy mô chung
c. Báo cáo dòng tiền
d. Ngân sách vốn

6. EBIT = 100, khấu hao = 40, lãi vay = 20, cổ tức =10, tính khả năng thanh toán lãi vay:
a. 5,0
b. 7,0
c. 4,7
d. 14,0
e. Không câu nào đúng

7. Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn tăng.
a. Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm
b. Tổng chi phí cố định
c. Giá bán đơn vị sản phẩm
d. Cả a và b

8. Chỉ số tài chính chỉ có ý nghĩa khi được so sánh với một vài tiêu chuẩn đó là:
a. Chỉ số trung bình của ngành
b. Mục tiêu quản lý của doanh nghiệp
c. Chỉ số của công ty cạnh tranh
d. Tất cả các câu trên đều đúng

9. _______ cung cấp tóm tắt vị thế tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định.
a. Bảng cân đối kế toán
b. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
c. Báo cáo dòng tiền
d. Báo cáo thu nhập

10. Mô hình Dupont của phân tích tài chính đánh giá tỷ suất sinh lợi dưới những thuật ngữ sau đây, ngoại trừ:
a. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
b. Đòn bẩy tài chính
c. Đòn bẩy tài chính
d. Lãi gộp

11. Công ty chế tạo bơm Hải Dương có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 1,2. Động thái nào sau đây của Công ty sẽ làm tăng hệ số này?
a. Sử dụng tiền mặt để thanh toán toàn bộ khoản nợ ngắn hạn
b. Thu một số các khoản phải thu hiện tại
c. Sử dụng tiền mặt để trả một khoản nợ dài hạn nào đó
d. Mua chịu thêm hàng tồn kho (khoản phải trả)
e. Sử dụng tiền mặt để trả cho việc mua một tài sản cố định

12. Cho EBIT = 2.000, vốn vay = 10.000, lãi vay phải trả = 8%//tổng vốn vay, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay:
a. 2,5
b. 1,5
c. 0,8
d. 0,4

13. Công ty HPS có định phí là 28.500$. Giá bán đơn vị sản phẩm là 60$ và biến phí đơn vị sản phẩm 45$. Ỏ mức sản lượng nào thì công ty này hoà vốn?
a. 467 sản phẩm
b. 1900 sản phẩm
c. 2000 sản phẩm
d. Không câu nào đúng

14. ............ thường so sánh rủi ro tài chính của một công ty.
a. Các ngân hàng đầu tư
b. Các nhà đầu tư cổ phần thường
c. Các nhà phân tích tài chính
d. Tất cả các câu trên đều đúng

15. Các yêu cầu để lập kế hoạch hiệu quả là:
a. Lập kế hoạch phải dựa trên các dự báo
b. Tìm được kế hoạch tài chính tối ưu
c. Kế hoạch tài chính phải linh hoạt
d. Tất cả các câu trên đều đúng

16. Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
a. Các nhà quản lý của chính công ty
b. Các cổ đông
c. Hội đồng quản trị
d. Tất cả các câu trên đều đúng

17. Các định chế tài chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và các công ty thông qua các hoạt động:
a. Vay
b. Phân tán rủi ro
c. Cho vay
d. Các câu trên đều đúng

18. Một công ty tài chính APEC bán cho công ty bánh kẹo Hải Hà một tài sản cố định trị giá là 10 tỷ đồng nhưng vì Công ty Hải Hà gặp khó khăn về tài chính nên muốn nợ đến cuối năm mới trả và công ty tài chính yêu cầu trả 11,2 tỷ đồng. Hãy tính lãi suất của khoản mua chịu trên ?
a. 12%
b. 112%
c. 13%
d. 10%

19. Để 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra được bao nhiêu doanh thu thuần, đây là:
a. Hiệu suất sử dụng vốn CĐ
b. Hiệu suất vốn CSH
c. Hiệu suất lợi nhuận trước thuế lãi vay
d. Không có câu nào đúng

20. Tài sản cố định vô hình bao gồm:
a. Nhà cửa
b. Máy móc
c. Nhãn hiệu
d. Thiết bị

21. Một công ty có hệ số thanh toán lãi vay là 5 lần, lãi vay phải trả là 60.000.000đ. Hỏi lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng bao nhiêu?
a. 410 tr.đ
b. 300 tr.đ
c. 82 tr.đ
d. 120 tr.đ

22. Một nhà máy sản xuất 500 xe ô tô với chi phí khả biến cho 1 chiếc xe là 150 triệu. Giá bán hiện hành là 200 triệu/1 xe. Biết tổng chi phí cố định là 25 tỷ. Sản lượng hoà vốn của doanh nghiệp là:
a. 450 xe.
b. 500 xe.
c. 550 xe.
d. 600 xe.

23. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:
a. Hệ số thanh toán nợ tổng quát
b. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn
c. Hệ số thanh toán nợ dài hạn
d. Hệ số thanh toán lãi vay

24. Tại điểm hòa vốn kinh doanh __________ bằng không.
a. Thu nhập ròng
b. Chi phí hoạt động biến đổi
c. EBIT
d. Chi phí hoạt động cố định

25. Bảng cân đối kế toán là:
a. BCTC tổng hợp phản ánh 1 cách tổng quát TS hiện có và nguồn vốn của DN tại một thời điểm
b. BCTC tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động KD
c. Cả a và b
d. Không câu nào đúng

26. Các khoản nợ phải trả bao gồm:
a. Các khoản vay
b. Các khoản phải thanh toán cho cán bộ CNV, phải chi ngân sách, phải trả nhà cung cấp và các khoản phải nộp khác
c. Tất cả đều đúng

27. Hệ số thanh toán nợ dài hạn căn cứ vào :
a. Giá trị còn lại của TSCĐ được hình thành bằng nợ vay dài hạn
b. Nợ dài hạn
c. Nợ ngắn hạn
d. Cả a & b

28. Xác định khả năng một khách hàng không trả được nợ là một phần trong quá trình ________
a. Phân tích tín dụng
b. Phân tích khách hàng
c. Kinh doanh
d. Quản trị tín dụng

29. EBIT = 200, khấu hao = 40, lãi vay = 40, cổ tức =10, tính khả năng thanh toán lãi vay:
a. 5,0
b. 7,0
c. 4,7
d. 14,0
e. Không câu nào đúng

30. Với Thv = 6 tháng xác định Qhv, Qmax :
a. Qhv = 1000 , Qmax = 800
b. Qhv = 1000 , Qmax = 2000
c. Qhv = 1000, Qmax = 4000
d. Qhv = 1000, Qmax = 5000

31. Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó:
a. Doanh thu bán hàng bằng chi phí bỏ ra
b. Doanh thu bán hàng > chi phí bỏ ra
c. Doanh thu bán hàng < chi phí bỏ ra

32. Hệ số thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa:
a. Tổng tài sản với tổng nợ
b. Tổng tài sản lưu động với tổng nợ ngắn hạn
c. Tổng tài sản với tổng nợ dài hạn
d. Không câu nào đúng

33. Cho hệ số thanh toán nhanh Htt = 3, TSLĐ và đầu tư ngắn hạn = 12.500, hàng tồn kho = 500, hãy tính nợ ngắn hạn?
a. 3.000
b. 4.000
c. 5.000
d. 6.000

34. Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn giảm.
a. Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm
b. Tổng chi phí cố định
c. Giá bán đơn vị sản phẩm
d. Không câu nào đúng

35. Rủi ro trong kinh doanh phụ thuộc vào:
a. Khả năng thay đổi của cầu
b. Khả năng biến thiên của giá
c. Khả năng biến thiên của giá các yếu tố đầu vào
d. Tất cả các yếu tố trên

36. Một doanh nghiệp chuyên sản xuất bàn ghế .Theo công suất thiết kế mỗi năm có thể sản xuất được 2500 bộ bàn ghế với chi phí khả biến cho mỗi bộ là 100.000đ.Giá bán hiện hành là 150.000đ. Biết tổng chi phí cố định là 1.200.000.000đ. Hỏi người quản lý phải huy động tối thiểu bao nhiêu công suất để không bị lỗ?
a. 97%
b. 94%
c. 96%
d. 95%
e. Không câu nào đúng

37. Cho LN trước thuế = 600, vốn vay = 400, lãi suất vay = 10%/tổng vốn vay, hãy tính EBIT?
a. 460
b. 640
c. 1.000
d. 200

38. Một chi nhánh của Công ty A có chi phí cố định chưa có lãi vay 28.500$. Giá bán đơn vị sản phẩm 60$ và chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm 45$, mức sản lượng hòa vốn kinh doanh bằng:
a. 467 sản phẩm
b. 634 sản phẩm
c. 1.900 sản phẩm
d. Không câu nào đúng

39. ________ đánh giá tốt nhất về tính thanh khoản của công ty.
a. Ngân sách tiền mặt
b. Chỉ số thanh toán nhanh
c. Chỉ số thanh toán hiện hành
d. Tất cả các câu trên đều đúng

40. Cho EBIT = 4000, lãi vay R = 800, vốn vay = 2000, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay?
a. 3,3
b. 7,5
c. 5,0
d. 2,5

41. Cho tổng tài sản T = 5000; nợ ngắn hạn và nợ dài hạn V = 2000, hệ số thanh toán tổng quát bằng bao nhiêu?
a. 0,4
b. 1,2
c. 2,5
d. 0,7

42. Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp ta có thể dùng:
a. Báo cáo kết quả kinh doanh
b. Bảng cân đối kế toán
c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
d. Cả 3 câu trên

43. Hệ số thanh toán lãi vay phụ thuộc :
a. EBIT
b. Lãi vay phải trả
c. Cả a và b
d. Không câu nào đúng

44. Một công ty có hệ số thanh toán lãi vay là 5 lần, lãi vay phải trả là 82 trđ. Hỏi lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng bao nhiêu?
a. 410 tr.đ
b. 300 tr.đ
c. 82 tr.đ
d. 100 tr.đ

45. Doanh nghiệp A có: FC = 1000, P = 1,5, AVC = 1, thì có Qhv :
a. 1000
b. 2000
c. 500
d. 5000

46. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bằng:
a. nhuận sau thuế trên doanh thu thuần × vốn kinh doanh bình quân × vốn chủ sở hữu bình quân
b. suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu × vòng quay toàn bộ vốn × vốn kinh doanh bình quân trên vốn CSH
c. Vòng quay toàn bộ vốn × lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần

47. Cho hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Htt = 4, TSLĐ và đầu tư ngắn hạn = 6000, hãy tính tổng nợ ngắn hạn?
a. 2500
b. 24000
c. 1500
d. 30000

48. Quyết định tài chính nào thuộc về chiến lược phát triển tài chính DN:
a. Các quyết định liên quan đến việc đáp ứng yêu cầu kinh doanh hàng ngày
b. Các quyết định đầu tư dài hạn để đổi mới kĩ thuật công nghệ sản xuất
c. Mua sắm vật tư công cụ dụng cụ dự trữ phục vụ sản xuất
d. Không phải các câu trên

49. Cho EBIT = 100, khấu hao = 40, lãi vay = 20, cổ tức = 10, tính khả năng thanh toán lãi vay:
a. 5,0
b. 7,5
c. 7,0
d. 14,0
e. Không câu nào đúng

50. Nguồn dòng tiền chính của công ty từ:
a. Lãi ròng
b. Tín dụng thuế
c. Thu nhập trước lãi vay và khấu hao trừ thuế
d. Chi tiêu vốn sau thuế
e. Yêu cầu vốn luân chuyển

51. Cho biết tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu = 3%; vòng quay toàn bộ vốn = 2, hệ số nợ Hv = 0,6. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu:
a. 3,6%
b. 1,2%
c. 6%
d. 15%

52. Cho tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn = 6.000; hàng hóa tồn kho = 2.000, nợ ngắn hạn = 5.000, khả năng thanh toán nhanh bằng bao nhiêu?
a. 0,8
b. 1,4
c. 0,5
d. 0,6

53. Hãy xác định doanh thu hoà vốn khi biết P = 500.000đồng/sản phẩm, FC = 120.000.000 đồng, AVC = 400.000 đồng/sản phẩm:
a. 600.000.000 đồng
b. 120.000.000 đồng
c. 125.000.000 đồng
d. 650.000.000 đồng

54. Cho biết LNST = 504; thuế suất thuế TNDN = 28%; Lãi vay R = 100. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) bằng bao nhiêu?
a. 900
b. 604
c. 241,12
d. 800

54. Cho Tổng tài sản T = 4000, nợ ngắn hạn 1500, nợ dài hạn = 500, hệ số thanh toán tổng quát bằng bao nhiêu?
a. 2,0
b. 4,0
c. 0,2
d. 0,4

55. EBIT = 400, khấu hao = 50, lãi vay = 50, cổ tức =20, tính khả năng thanh toán lãi vay:
a. 5,0
b. 8,0
c. 4,7
d. 4,7
e. Không câu nào đúng

56. Công ty giày da Châu Á có chi phí cố định FC = 5.000$; chi phí biến đổi bình quân AVC = 90$/sp; giá bán một đơn vị sản phẩm P = 100$/sp, ở mức sản lượng nào thì công ty này hòa vốn?
a. 500 sản phẩm
b. 400 sản phẩm
c. 450 sản phẩm
d. 490 sản phẩm
e. Không câu nào đúng

57. Doanh nghiệp A có FC = 1000, P = 1,5, AVC =1, thì có TRhv:
a. 2000
b. 3000
c. 4000
d. 5000

58. Cho EBIT = 420, khấu hao = 80, lãi vay = 70, cổ tức = 20, tính khả năng thanh toán lãi vay:
a. 6,0
b. 7,4
c. 1,1
d. 5,1

59. EBIT = 300, khấu hao = 60, lãi vay = 10, cổ tức = 50, tính khả năng thanh toán lãi vay:
a. 40
b. 30
c. 10
d. 50
e. Không câu nào đúng

60. Hệ số đảm bảo nợ phản ánh cứ 1 đồng vốn vay nợ có mấy đồng vốn CSH đảm bảo. Vậy công thức của nó là:
a. Hệ số đảm bảo nợ = Nợ phải trả/Nguồn vốn CSH
b. Hệ số đảm bảo nợ = Nguồn vốn CSH/Nợ phải trả
c. Hệ số đảm bảo nợ = Nguồn vốn CSH/Nợ vay dài hạn
d. Hệ số đảm bảo nợ = Nợ dài hạn/Nguồn vốn CSH


>> Để xem đáp án và làm tiếp nhiều câu hỏi khác, các bạn có thể tham khảo tại ĐÂY

1 Nhận xét

  1. Nặc danh8.9.13

    (Truyen teen) Nhin vao ko phai chuyen nganh ko biet gi luon :D

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn