Tổng hợp đề thi công chức thuế năm 2020 (full)


Như vậy kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 đã bước qua ngày đầu tiên. Bài viết này mình sẽ thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về đề thi này. Do đề thi trắc nghiệm trên máy tính nên nội dung các bạn gửi về cho mình cũng chép theo trí nhớ, có thể 1 số ý chưa thật chính xác nhưng đại loại các bạn ca sau có thể tham khảo để đỡ bất ngờ nhé.

I. Khu vực Miền Nam và TP Hồ Chí Minh (từ ngày 28/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

Môn kiến thức chung: ghi lại một số câu hỏi trong đề thi

1. Hỏi về nâng ngạch, ý nào k đúng

2. Nguyên tắc tuyển dụng công chức

3. Đại biểu quốc hội có quyền chất vấn ai?

4. Ubtvqh ra nghị quyết làm gì

5. Quốc hội ra nghị quyết làm gì

6. Nhiệm vụ quyền hạn thủ tướng

7. Đại biểu hội đồng nhân dân là gì

8. Đạo đức trong thi hành công vụ, cái này đề mình 2 câu luôn

9. Văn hoá giao tiếp nhân dân – Theo luật CBCC

10. Chủ tịch nước ra vb gì

11. Chế độ hoạt động của chính phủ

Thấy ra quyền hạn nhiệm vụ của các vụ trong tổng cục mấy câu chứ k ra mấy cái phòng đội

Một số đề khác

Luật CBCC ra 10 câu

tỷ lệ khai thuế điện tử giai đoạn 2016-2020 là bao nhiêu đáp án 95%

Điều động – luân chuyển là gì - Đao Đức cán bộ công chức


Môn tiếng Anh được nhiều thí sinh đánh giá khá khó, tương đương với đề thi đại học khối D chứ chả chơi, một số bạn có nền tảng tiếng Anh tốt vẫn phải toát mồ hôi mới hoàn thành xong bài thi. Khá nhiều thí sinh làm tốt môn Kiến thức chung, tuy nhiên bị tạch môn tiếng Anh cũng như "rạ". 

Nội dung đề thi môn Anh Văn năm nay có nhiều từ vựng liên quan đến chuyên ngành thuế, có 15 câu ngữ pháp có mệnh đề quan hệ, bị động, chia dạng. Ít có dấu hiệu nhận dạng, phải dịch. 5 câu đọc hiểu về thuế, 10 câu đục lỗ về phát triển nền kinh tế. Từ vựng chuyên ngành rất nhiều.

Câu đục lỗ nói về GDP, việc Việt Nam gia nhập thương mại thế giới, phát triển kỹ thuật, công nghiệp, du lịch

** Để các bạn có thể hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành thuế, mình chia sẻ thêm file Slide các bạn tham khảo nhé:  TẢI XUỐNG

Bài đọc hiểu, điền từ vào đoạn văn (hay còn gọi là đục lỗ):

Ca 1:

Vietnam's economy expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led by manufacturing and services, after the country (41) _____ the World Trade Organization.

Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign direct (42) ____ jumped to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite (43) _____ to its economic reforms. Industry and construction account (44) _____ almost 42 percent of Vietnam's GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12 percent, and the hotel and restaurant (45) _____ expanded 12.7 percent, according to today's release.

Going forward, Vietnam has a lot of (46) _____ for tourism, which expects Vietnam's economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam's January (47) _____ to the World Trade Organization released it (48) _____, U.S. quotas on textile exports and detailed market access to be given to overseas companies, helping economic (49) _____. The government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an economy with much development potential and (50) _____ attractive destination for international investors.

41. A. struggled B. organized C. held D. joined

42. A. invest B. investable C. investment D. investor

43. A. committed B. excited C. called D. encouraged

44. A. over B. for C. at D. in

45. A. role B. region C. sector D. section

46. A. potential B. private C. stagnancy D. exports

47. A. walk B. path C. way D. accession

48. A. in B. at C. for D. from

49. A. grow B. growth C. grew D. grown

50. A. a B. an C. the D. Ø

(Dịch) Nền kinh tế Việt Nam mở rộng trong năm nay (2007) với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1996, dẫn đầu là sản xuất và dịch vụ, sau khi quốc gia gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,5 phần trăm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng lên hơn 20 tỷ đô la trong năm nay, từ 12 tỷ đô la năm 2006. Chính phủ mạnh mẽ cam kết cải cách kinh tế. Công nghiệp và xây dựng chiếm gần 42% GDP của Việt Nam. Sản xuất tăng 12,8%, ngành xây dựng tăng 12%, khu vực khách sạn và nhà hàng tăng 12,7%, theo thông báo đưa ra hôm nay.

Trước mắt, Việt Nam có nhiều tiềm năng về du lịch, trong đó kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,5% trong năm 2008. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng Một, hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ và tiếp cận thị trường chi tiết để được đưa tới các công ty nước ngoài, giúp tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đang đặt mục tiêu mở rộng kinh tế khoảng 9 phần trăm vào năm tới. Việt Nam là một nền kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Đáp án:

41D (Ta dựa vào văn cảnh để chọn đáp án D.join st: tham gia vào cái gì)

42C (Cụm Foreign direct investment: vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài)

43A (Cụm to be committed to st: cam kết với gì)

44B (account for: Tính cho, giải thích cho, chiếm khoảng...)

45C (Cụm "the hotel and restaurant sector": khu vực khách sạn và nhà hàng)

46A (Cần điền vào một danh từ, dựa vào văn cảnh ta chọn đáp án A.potential(n) tiềm lực (adj) tiềm năng)

47D (accession to st: sự tiếp cận, gia nhập tới cái gì)

48D (released it from: giải phóng khỏi)

49B (Cần điền một danh từ tạo thành cụm: economic growth: tăng trưởng kinh tế)

50B (an attractive destination: một điểm đến hấp dẫn, đứng trước một tính từ bắt đầu bằng nguyên âm "a" nên dùng an chứ không dùng a)

Một số câu hỏi về sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

51. Vietnam / an average growth in GDP / 7.1% per year / 2000 to 2004.
A. Vietnam had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
B. Vietnam, it had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
C. Vietnam, the country had an average growth in GDPof7.1%per year from 2000 to 2004.
D. Although Vietnam had an average growth in GDP of7.1%per year from 2000 to 2004.

52. The GDP growth / 8.4% / 2005 / the second largest growth in Asia, after only China.
A. The GDP growth was 8.4% in 2005, the second largest growth .in Asia, after only China.
B. The GDP growth was 8.4% in 2005, that is the second largest growth in Asia, after only China.
C. Because the GDP growth was 8.4% in 2005, the second largest growth in Asia, after only China.
D. The GDP growth, which was 8.4% in 2005, the second largest growth in Asia, after only China.

53. November 7, 2006 / Vietnam became WTO’s 150th member / after several years of preparation and negotiation.
A. On November 7, 2006, when Vietnam became WTO’s 150th member for after several years of preparation and negotiation.
B. It was on November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member since after several years of preparation and negotiation.
C. On November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member, after several years of preparation and negotiation.
D. When November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member after several years of preparation and negotiation.

54. Government figures / GDP growth / 8.17% / 2006.
A. Government figures of GDP growth up to 8.17% in 2006.
B. Government figt1’res of GDP growth raised 8.17% in 2006.
C. Government figures in GDP growth had 8.17% in 2006.
D. Government figures of GDP growth was 8.17% in 2006.

55. Vietnam’s Minister of Planning and Investment / the government / target / a GDP growth of around 8.5% / 2007.
A. To Vietnam’s Minister of Planning and Investment states that the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
B. As Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the’ government targets a GDP growth of around 8.5% during 2007.
C. Vietnam’s Minister of Planning and Investment said that the government, targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
D. According to Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

Ca 2:

Ecotourism is booming and many tour operators say this is helpful to nature. Every year, millions of people visit protected, (1)_____ areas to observe rare species. However, a new report casts doubt (2)____  this form of tourism. The report, (3)____ in the journal 'Trends in Ecology and Evolution,' suggests that ecotourism damages more than (4)____  nature. Researchers believe tourists disrupt animals in their natural (5)____. They pointed to a recent (6)____  in Costa Rica where turtles had problems laying their eggs because of the many tourists who had gathered (7)____  the beach to watch them.

The report says that ecotourism is (8)____ animals bolder. A human presence makes animals tamer and less (9)____ about other animals. This could put them at risk of being attacked by their natural predators, so more of them will be killed. The report said that when animals interact with humans, "they may let (10)____ their guard". The report also said it was essential, "to develop a more comprehensive understanding of how different species in different situations respond to human visitation, and under what precise conditions human exposure might put them at risk".

Đáp án

1. natural

2. on

3. published

4. helps

5. habitat

6. event

7. on

8. making

9. cautious

10. down


Ca 3: Bài đọc hiểu

Nội dung bài đọc hiểu có nội dung như sau:


Dịch nghĩa:

Cục Thuế TP.HCM công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế

Cục thuế TP HCM đã công bố danh sách gần 1.700 công ty với tổng số tiền nợ thuế chưa thanh toán là gần 4,5 nghìn tỷ đồng (193,5 triệu USD). Theo Cục thuế của thành phố, hiện nay đang áp dụng các biện pháp mạnh hơn để thu các khoản thuế chưa nộp. Tính đến cuối tháng trước, Chi cục đã thu hồi nợ thuế gần 2,5 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 11% tổng số nợ lũy kế đến ngày 31/12/2018.

Theo công văn số 9901/BTC-TCT của Bộ Tài chính từ tháng 11 năm 2018, cơ quan thuế sẽ gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc email để thông báo cho các công ty về việc nợ thuế nếu họ chậm nộp từ 1 đến 30 ngày.

Nếu chậm nộp từ 31 đến 60 ngày, cơ quan thuế sẽ thông báo và phạt.

Nếu chậm thanh toán từ 61 đến 90 ngày, cơ quan sẽ thông báo cho bên vi phạm các hình thức xử phạt khác nhau.

Đối với các khoản nợ từ 91 đến 120 ngày chưa thanh toán, cơ quan thuế có thẩm quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế bao gồm trích hoặc phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Đối với người nộp thuế đã tích lũy số thuế chưa nộp lớn nhất tại một địa phương hoặc không nộp thuế trong vòng 120 ngày dù đã có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phong tỏa tài sản và tuyên bố biên lai của họ không hợp lệ.

(Hiểu được nội dung các bạn sẽ dễ dàng trả lời các câu hỏi)


Ca 3: Bài đục lỗ

The interview is one of the most important (41) _____ in the job search process. When an employer invites you to an interview, he/she is indicating an (42) _____ in yourself. The interview gives both of you the opportunity to (43) _____ enough information to determine if you are a good "fit" for each other. Think of an interview as a highly focused professional conversation. You should (44) _____ the limited amount of time you have learning about the employer's needs and discuss the ways you can meet these needs. In many cases, you will interview at least, twice before being employed for a (45) _____. Once in a brief screening interview and at least once again in a (46) _____ serious meeting when you may also talk to many of your potential coworkers. A job interview is a strategic conversation with a purpose. Your goal is to show the employer that you have the (47) _____, background, and ability to do the job and that you can successfully fit into the organization. The interview is also your (48) _____ to gather information about the job, the organization, and future career opportunities to figure out if the position and work environment are (49) _____ for you. Most employers do not hire people based on certificates or diplomas alone. Personality, (50) ______, enthusiasm, a positive outlook, and excellent interpersonal and communication skills count heavily in the selection process.

41. A.parts B.roles C.fields D.facts

42. A.interest B.intersting C.interested D.interstingly

43. A.fill B.change C.exchange D.translate

44. A.make B.spend C.post D.apply

45. A.condition B.location C.sastifaction D.position

46. A.most B.mostly C.more D.more than

47. A.skills B.aspects C.appearances D.weaknesses

48. A.fates B.feasts C.lucks D.oppertunities

49. A.fit B.right C.accurate D.exact

50. A.confide B.confidence C.confident D.confidently

Đáp án:

(Dịch) Phỏng vấn là một trong những phần quan trọng nhất trong quy trình tuyển dụng. Khi một nhà tuyển dụng mời bạn đến buổi phỏng vấn, họ muốn tìm hiểu về bạn. Buổi phỏng vấn là cơ hội để hai người trao đổi thông tin, để xem bạn có phù hợp với yêu cầu của người tuyển dụng không. Đó là một cuộc hội thoại mang tính chuyên nghiệp và tập trung cao độ. Bạn hãy dành khoảng thời gian giới hạn ấy để tìm hiểu xem người tuyển dụng cần gì và cách mà bạn có thể đáp ứng yêu cầu đó. Trong nhiều trường hợp, có thể bạn phải trải qua ít nhất hai lần phỏng vấn trước khi được nhận việc. Một buổi phỏng vấn lọc danh sách và ít nhất một buổi trang trọng hơn, nơi có thể bạn sẽ được tiếp xúc với những đồng nghiệp tương lai.

Một buổi phỏng vấn xin việc là một cuộc hội thoại chiến lược có mục đích. Mục tiêu của bạn là cho thấy mình có đủ kỹ năng, phẩm chất phù hợp với công việc và khả năng hòa nhập tổ chức mới. Đó cũng là cơ hội để bạn thu thập thông tin về công việc, tổ chức, các cơ hội thăng tiến và lựa chọn cho mình vị trí, môi trường làm việc phù hợp. Những nhà tuyển dụng không chỉ dựa vào bằng cấp, chứng chỉ để lựa chọn. Cá tính, sự tự tin, lòng nhiệt tình, vẻ ngoài tích cực và khả năng giao tiếp, hòa nhập với mọi người cũng là những tiêu chí nhà tuyển dụng đánh giá cao.

41A (part: phần, role:vai trò, field; lĩnh vực, fact: sự thật. Phỏng vấn là một phần quan trọng trong quy trình tuyển dụng)

42A (Cần chọn danh từ sau "an")

43C (fill: điền vào, change: thay đổi, exchange: trao đổi, translate: dịch. Chọn exchange, trao đổi (thông tin))

44B (spend time V-ing: dùng thời gian làm gì đó)

45D (Ta chọn position: vị trí (ứng tuyển) để phù hợp với nghĩa của câu)

46C (Dùng more để bổ nghĩa cho tính từ serious)

47A (skill: kỹ năng, aspect: lĩnh vực, appearance: ngoại hình, weakness: điểm yếu)

48D (fate:định mệnh, feast:bữa tiệc, luck:sự may mắn, opportunity:cơ hội. Chọn D để phù hợp với nghĩa của câu)

49B (fit đi với to, loại A, chỉ còn B phù hợp về nghĩa)

50B (Câu đang liệt kê các danh từ trong chủ ngữ. Chọn confidence: sự tự tin)


Ca 4: 

Môn KTC, câu hỏi nằm khá nhiều trong văn bản 80/2015, cán bộ công chức, thi tuyển điều kiện ... thêm phần hỏi về tổng cục thuế, chức năng, nhiệm vụ..

Môn Anh Văn mình thấy dễ thở hơn đề hôm qua..từ vựng cơ bản như: and, of, or then take a the other off up down it they she mom brige... đủ hết, loại câu, còn phần trả lời câu hỏi thì hơi khó, phần đục lỗ thì các bạn bình tĩnh xem kĩ dịch ra chút là có thể chọn đáp án, tớ nhớ bài đục lỗ cũng đáp án có another, and, or, apart...

Chép lại theo trí nhớ 1 số câu để các bạn nhớ cấu trúc, đại loại như thế này:
1 .... else
A. Something B. Few.

2. A thousand years ago, million.... làm cái gì đó
A. People
B. Human

3. Buy... of ticket (vé gì đấy)
A. Few  B. Couple  C. bot

4. Not have many banks....even shops
A. And      B. Both     C. Or.    D. neither

5. Make....
A. It    B. That    C. These    D....

6..... of
A. Part   B. Piece     C. Some

Còn 4 câu còn lại cũng ko hề có từ mới. Đáp án có Had, has, have.. na ná vậy

Câu đục lỗ:

Good Health

Most people would agree with the definition of good health as being a state (1)____ you are free from sickness. (2)____ this, there are many different opinions about how a person can actually have good health. People used to only think of their health (3)___ they were sick. But these days more and more people are taking measures to (4)___ sure that they don`t get sick in (5)___ place. In this article I will describe a few of the most common things that you can do to stay healthy.

One of the best things you can do for your body is exercise. But how (6)___ is enough? Not everyone agrees on exactly how much people should exercise each day. Some people think that doing simple things (7)___ cleaning the house are helpful. Other people do heavy exercise everyday (8)___ running or swimming. One thing experts do agree on is that (9)___ kind of exercise is good for you.

Along with exercise, having a healthy diet can help promote good health. Foods like vegetables and fruits should (10)___ several times each day. It is also important to eat foods high in fiber such as beans, grains, fruit and vegetables. Fiber helps your body to digest the food you eat. It also helps your body in other ways such as decreasing the chance of getting some cancers, heart disease and diabetes.

Đáp án:

1. where

2. Despite

3. when

4. make

5. the first

6. much

7. like

8. such as

9. any

10. be eaten

(Dịch) Sức khỏe tốt

Hầu hết mọi người sẽ đồng ý với định nghĩa sức khỏe tốt là trạng thái bạn không bị ốm đau. Mặc dù vậy, có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc một người thực sự có thể có một sức khỏe tốt. Trước đây mọi người thường chỉ nghĩ đến sức khỏe của mình khi ốm đau. Nhưng ngày nay, càng có nhiều người thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng họ không bị ốm ngay từ đầu. Trong bài viết này, tôi sẽ mô tả một số điều phổ biến nhất mà bạn có thể làm để giữ gìn sức khỏe.

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho cơ thể là tập thể dục. Nhưng bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng đồng ý về mức độ chính xác mà mọi người nên tập thể dục mỗi ngày. Một số người nghĩ rằng làm những việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa là hữu ích. Những người khác tập thể dục nặng hàng ngày như chạy hoặc bơi lội. Một điều mà các chuyên gia đồng ý là bất kỳ loại bài tập nào cũng tốt cho bạn.

Cùng với tập thể dục, có một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp tăng cường sức khỏe tốt. Thực phẩm như rau và trái cây nên được ăn nhiều lần mỗi ngày. Điều quan trọng nữa là ăn thực phẩm giàu chất xơ như đậu, ngũ cốc, trái cây và rau. Chất xơ giúp cơ thể bạn tiêu hóa thức ăn bạn ăn. Nó cũng giúp cơ thể bạn theo những cách khác như giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bệnh tim và tiểu đường.

Mình sẽ tiếp tục cập nhật đề thi các đợt sau, các bạn nhớ theo dõi nhé !!

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

2 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn