Các dạng đề trắc nghiệm tiếng Anh thi Công chức thuế năm 2020

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2019
(Thời gian 30 phút)

1. This picture______ by Johnny when I came.
A. painted 
B. was painted 
C. was being painted
D. had been painted

2. The young man_____was released after the court was found innocent of all the charges against him.
A. who
B.  who he
C. which
D. whose

3. That book isn‘t worth____
A. read
B. reading
C. being read
D. to read

4. It was  quite cold_____it was sunny .
A. although
B. because
C. so that
D. as

5. We were made_____fifty new words every week.
A. to learn
B. learning
C.learn
D. for learning

Để xem đầy đủ các câu hỏi và dạng đề thi, các bạn tải về   TẠI ĐÂY
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn