Tổng hợp đề thi tuyển dụng TPBank năm 2020


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (hay TPBank) là một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được thành lập ngày 05/05/2008 bởi các cổ đông chủ chốt gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore.

Như các bạn đã theo dõi các bài viết về đề thi tuyển vào TPBank mình mình chia sẻ cách đây không lâu trên Blog. Đây là Ngân hàng có cách thức ra đề khá hay, chủ yếu về IQ, trắc nghiệm nghiệp vụ, và bài tập lớn. Bài viết dưới đây, mời các bạn tham khảo đề thi tuyển dụng vào TPBank năm 2020.

Để các bạn có thời gian suy nghĩ tối đa, mình sẽ không để link đáp án. Các bạn tự làm xong, để lại email mình sẽ gửi đáp án sau nhé !!


I. CÂU HỎI IQ (20 CÂU/20 PHÚT)

1. Số nào sẽ thay thế dấu hỏi:
a. 2   b. 4   c. 7   d. 8
 
2. Tìm số còn thiếu dưới đây

a. 85   b. 87   c. 90   d. 94

3. Tìm số còn thiếu dưới đây

a. 9   b. 10   c. 11   d. 12

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

a. 4   b. 6   c. 8   d. 10

5. Điền số thích hợp để thay thế dấu hỏi:

a. 10   b. 1    c. 3    d. 7

6. Tìm số còn thiếu trong ô trống:

a. 40   b. 41   c. 42   d. 45

7. Điền số thích hợp vào ô còn trống:


a. 5   b. 6    c. 7    d. 9

8. Tìm các số còn thiếu:


a. 1   b. 3   c. 5   d. 7

9. Điền số thích hợp vào các ô còn trống:


a. 14   b. 18   c. 21    d. 40

10. Tìm số còn thiếu:


a. 7   b. 9  c. 14   d. 16

11. Tìm số còn thiếu trong ô trống:

a. 14   b. 8  c. 32   d. 48

12. Tìm số còn thiếu:a. 5   b. 7  c. 1   d. 4

13. Tìm số phù hợp để thay thế dấu hỏi:


a. 5   b. 7  c. 9   d. 10

14. Điền số thích hợp vào ô trống:


a. 8   b. 9  c. 10   d. 11

15. Tìm số còn thiếu trong ô trống:


a. 102   b. 80  c. 84   d. 96

16. Điền số thích hợp vào ô trống:


a. 9   b. 8  c. 7   d. 6

17. Điền số thích hợp vào ô còn trống:


a. 4   b. 12  c. 15   d. 21

18. Tìm những số thích hợp thay thế những dấu hỏi:


a. 2   b. 12  c. 22   d. 32

19. Điền số thích hợp vào ô còn trống:


a. 32   b. 36  c. 45   d. 57

20. Tìm số còn thiếu:a. 21   b. 32  c. 36   d. 39

II. CÂU HỎI TIẾNG ANH (30 CÂU/30 PHÚT)

A - Choose the word that best completes the sentence

1. All employees are encouraged to_____a percentage of their earnings to the retirement fund.
a. committed 
b. commit
c. commitment 
d. committing

2. I’m going to call the bank manager ahead of time to make certain that she will a personal check to start a new account.
a. accept 
b. accepted
c. acceptance 
d. acceptable

3. There is a counter in the bank lobby where customers can____their documents. 
a. signing
b. signed 
c. sign
d. signature

4. These____must be completed before the close of business today. 
a. transactes
b. transacting
c. transacted 
d. transactions

5. All the employees will benefit if the company’s____continue to increase.
a. profited 
b. profitable 
c. porfits
d. poritably

6. The____figures for the next quarter will not be available until a week from tomorrow.
a. project 
b. projected
c. projection 
d. projects

7. Our business experienced a____fall in profits during the third quarter of the year.
a. typical 
b. typically 
c. type
d. typed

8. Economics _____the science of choice 
a. are
b. which is 
c. is
d. and

9. There are now ________ methods for studying colour vision in infants than there once there
a. More sophisticated than 
b. Much more sophisticated 
c. Much sophisticated
d. Sophisticated

10. ________ the news from wars zones is inevitably censored. 
a. Although much of
b. Assuming some of 
c. Much of
d. Many of

11. Juggling ______________ at least 5,000 years to the early Egyptians? 
a. Dating back
b. Is dating back
c. Which dates back 
d. Dates back.

12. At the end of next week, all the division heads will meet to present one consolidated
a. budgeting 
b. budget
c. budgeted 
d. budgets

13. ________, Hong Kong acts as a gateway into and out of the Republic of China
a. Strategically located
b. It is located strategically
c. Where strategically located 
d. Because located strategically

14. The firm’s studied finance and business administration. 
a. account
b. accounting 
c. accounted 
d. accountant

15. After months of study and research, the ____ decided to put this money into new facilities and materials.
a. investor
b. investment 
c. investing 
d. invested

B. Choose the underlined word or phrase that should be rewritten

16. When the business did not yield the desiring profit level, the owner raised the daily sales targets.

17. The projection income statement forecast a detailed pathway for attaining the desired growth.

18. A financial statement offers managers a detailed “snapshot” of what a typical day’s sales must be in order to set a reality income target.

C. Reading Comprehension

Read the following passage and find the words in the blanks bellow.

aggressive committed long-term resources

attitude fund       conservative invest
 
portfolio return           pull out wise

Investment is a common, everyday occurrence. Companies (19)_____ time and money in finding and  raining their employees. Employees invest in their own training and education. Financial investment  takes place at a corporate level and at an individual level. Whether an individual or a company, a decision must be made on the percentage of (20)_____ to have invested and the percentage to have in cash. 

To avoid making stupid decisions, many people use financial advisors. Financial advisors help dividuals and corporations make (21)_____ investment decisions. What kind of portfolio should be maintained? Whay should be in this (22)_____ . At what point should an investor pull back or (23)_____ of the market? What kind of (24)_____ should the investor realistically expect? How much risk can an investor take (both emotionlly and financially)? Investors who are (25)_____ for the (26)______ can more easily weather the ups and downs of a market. As one analyst commented, “If you’re staying awake at night thinking about the stock market, you probably have too much invested”.

Many employees have retirement plans at work. They decide what level of contribution to make to a certain (27)______ . These decisions and large company decisions depend to a large degree on (28)______ . Is the decision maker (29)______ or (30)______ ? That attitude often depends on the age of the investor or on the stage and the needs of the business.


III. ĐỀ THI NGHIỆP VỤ (50 PHÚT)

A – Lý thuyết (Chọn đáp án đúng nhất)

1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:
a. Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt 
b. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt
c. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường 
d. Cả a. và b.

2. Sự khác nhau căn bản của vốn lưu động và vốn cố định là 
a. Quy mô và đặc điểm luân chuyển
b. Đặc điểm luân chuyển, vai trò và hình thức tồn tại 
c. Quy mô và hình thức tồn tại
d. Đặc điểm luân chuyển, hình thức tồn tại, thời gian sử dụng.

3. Đối với một ngân hàng, tiêu chí nào sau đây là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động huy động vốn từ nền kinh tế.
a. Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn
b. Mức độ tín nhiệm và khả năng nhận biết của ngân hàng. 
c. Quy mô của các địa điểm giao dịch.
d. a, c đúng

4. Theo ý kiến của bạn thì khi phát triển khách hàng, nhóm khách hàng nào sau đây sẽ có khả năng mang lại thu nhập ngoài lãi cao nhất cho ngân hàng (với giả định các nhóm công ty có sự tương đồng về quy mô, doanh thu và chi phí):
a. Nhóm khách hàng sản xuất có nguồn nguyên liệu đầu vào hoàn toàn nội địa và chỉ bán hàng trong nội địa
b. Nhóm khách hàng sản xuất có nguồn nguyên liệu đầu vào một phần từ nội địa và một phần từ nhập khẩu và bán hàng một phần trong nội địa và một phần xuất khẩu.
c. Nhóm khách hàng sản xuất có nguồn nguyên liệu đầu vào hoàn toàn từ xuất khẩu và bán hàng một phần trong nội địa và một phần xuất khẩu.
d. Nhóm khách hàng sản xuất có nguồn nguyên liệu đầu vào hoàn toàn từ xuất khẩu và bán hàng hoàn toàn cho xuất khẩu.

5. Vận đơn đường biển là:
a. Hợp đồng chuyên chở hàng hoá
b. Chứng từ chứng nhận quyền sở hữu về hàng hoá 
c. Chứng từ có thể chuyển nhượng được
d. Tất cả các câu trên

6. Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào đánh giá khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp
a. Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản có 
b. Doanh thu ròng /Tổng tài sản có 
c. Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản có 
d. Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu

7. Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để: 
a. Bổ sung vốn lưu động
b. Bổ sung vốn cố định
c. Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh 
d. Kinh doanh bất động sản

8. Tỷ giá giao ngay là:
a. tỷ giá xác định ở ngày giao dịch nhưng ngày hiệu lực của giao dịch là sau 2 ngày làm việc
b. tỷ giá xác định ở ngày giao dịch và ngày hiệu lực cũng là ngày giao dịch
c. tỷ giá mua bán được công bố hoặc niêm yết tại các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối
d. tỷ giá thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng ở một thời điểm nào đó trong ngày làm việc

9. Khi trình bày sản phẩm cho khách hàng, người bán hàng sẽ nói về:
a. Tất cả các tính năng và lợi ích của sản phẩm
b. Những tính năng và lợi ích chủ yếu của sản phẩm
c. Những tính năng và lợi ích vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh 
d. Những tính năng và lợi ích phù hợp với nhu cầu khách hàng

10. Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:
a. Người bán hàng cần hiểu rõ về doanh nghiệp mình quan trọng hơn hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh
b. Việc trang bị kiến thức tổng quát về xã hội, văn hóa, nghệ thuật giúp người bán hàng thuận lợi hơn trong giao tiếp với khách hàng
c. Người bán hàng càng biết nhiều về thị trường sản phẩm thì càng tạo nhiều niềm tin cho khách hàng
d. Người bán hàng cần phải tìm hiểu và nhận dạng khách hàng tiềm năng của mình

11. Xây dựng mục tiêu bán hàng nghĩa là:
a. Xác định số lượng sản phẩm bán được cho khách hàng trong thời gian xác định 
b. Xác định dư nợ và số lượng hồ sơ giải ngân trong thời gian xác định
c. Xác định số lượng khách hàng viếng thăm trong thời gian xác định 
d. Xác định chi phí và thời gian hoạt động

12. Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp huy động vốn nào là tốt nhất?
a. Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 
b. Phát hành kỳ phiếu
c. Vay vốn trên thị trường liên ngân hàng 
d. Phát hành trái phiếu

13. Tổng kết tài sản của doanh nghiệp là:
a. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm
b. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm.
c. Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.
d. Không có câu trả lời nào ở trên là đúng

14. Thu nhập giữ lại là:
a. Số tiền mặt mà doanh nghiệp đó giữ lại được
b. Chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập tạo ra và cổ tức đó chi trả 
c. Chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phần
d. Giá trị vốn cổ phần phân bổ trực tiếp vượt trội so với mệnh giá

15. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm: 
a. Giá mua
b. Chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt chạy thử 
c. Các chi phí khác nếu có
d. Tất cả các yếu tố trên

16. Dấu hiệu để nhận biết loại khách hàng đòi hỏi là: 
a. Tỏ ra chuẩn mực, kín đáo
b. Ngại giao tiếp và không thích sự thay đổi 
c. Thích xã giao và tạo sự chú ý
d. Thiếu kiên nhẫn, không thích chờ đợi

17. Nguyên tắc giao tiếp dành cho loại khách hàng đòi hỏi là:
a. Nhanh chóng đi vào vấn đề, tập trung vào những dữ kiện, số liệu
b. Dành thời gian xã giao ban đầu trước khi đi vào vấn đề, tập trung vào giao tiếp hơn công việc
c. Kiên nhẫn, mềm mỏng, ân cần, tạo niềm tin và sự quan tâm 
d. Tôn trọng các quy định, nguyên tắc, kiên nhẫn và chu đáo

18. IRR là:
a. Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0 
b. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát
c. Lãi suất cho vay
d. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án

19. Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp huy động vốn nào là tốt nhất?
a. Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 
b. Phát hành kỳ phiếu
c. Vay vốn trên thị trường liên ngân hàng 
d. Phát hành trái phiếu

20. Sắp xếp các khoản mục sau đây theo thứ tự tính thanh khoản giảm dần:
a. Tiền, tài sản tài chính ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn, hàng tồn kho
b. Tiền, hàng tồn kho, tài sản tài chính ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn
c. Khoản phải thu khách hàng ngắn hạn, tiền, hàng tồn kho, tài sản tài chính ngắn hạn
d. Tiền, tài sản tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn

II – Bài tập

Công ty Nam Hương là công ty TNHH một thành viên do ông A làm chủ sở hữu và là Tổng giám đốc. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2020 rất khả quan. Theo dự toán kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2021 của công ty đòi hỏi phải tăng nguồn vốn kinh doanh. Hiện ông A đang có tài khoản tiền gửi tiết kiệm 20 tỷ và ông có thể tăng nguồn vốn kinh doanh lên như sau:
Phương án A: Sử dụng sổ tiết kiệm để làm tài sản đảm bảo để vay bổ sung vốn lưu động ở ngân hàng.
Phương án B: Tất toán tài khoản tiết kiệm và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.
Các giả định khác:
- Lãi suất vay ngân hàng hiện tại là 12% năm và lãi suất tiền gửi tiết kiệm là 6% năm. Thuế TNDN là 25% năm
- Kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho Doanh nghiệp trong năm 2021 và hoàn toàn không xảy ra rủi ro.
- Biết rằng tài khoản tiết kiệm của ông A sẽ đến hạn vào cuối năm 2021. Nếu chọn Phương án A, ông A gửi tiết kiệm lại với thời gian gửi bằng với thời gian vay vốn của Công ty Nam Hương, số tiền trong sổ tiết kiệm đủ để đảm bảo nhu cầu vay vốn của Doanh nghiệp với tỷ lệ đảm bảo được chấp nhận là 100%.
a. Nếu Anh/Chị là Ông A, Anh/Chị sẽ chọn phương án kinh doanh nào để có thể tối ưu hóa lợi ích của Doanh nghiệp và vì sao?
b. Những loại hình doanh nghiệp nào thường được áp dụng như phương án Anh/Chị đã chọn ở câu a

(Tổng hợp)
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

7 Nhận xét

 1. chị ơi e muốn xin đáp án của đề thi ngân hàng tp bank ạ
  email: yle58994@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. c ơi, e muốn xin đáp án đề thi TPBank ạ. Email: Hoanghamyviet@gmail.com. E cảm ơn ạ.

  Trả lờiXóa
 3. cho e xin đáp án đề thi TPbank ạ. Email: Chequangka2020@gmail.com

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh22.11.23

  Cho m xin đáp án với nhé ad: trangnt2605@gmail.com. thanks ad

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh6.3.24

  Ad cho minh xin đáp án với ạ, mail: trucwinter@gmail.com
  Thanks ad

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh25.3.24

  Mình xin đáp án với ạ, mail : charlyyy23081111@gmail.com, Cảm ơn AD

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh4.4.24

  Mình xin đáp án với
  Mail: tuyenvu116116@gmail.com

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn