Câu hỏi môn Quản trị Ngân hàng thương mại có đáp án
NHTMCP là ngân hàng thương mại (NHTM) được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần. Cho nên, quản trị NHTMCP về cơ bản cũng xuất phát từ hoạt động quản trị công ty, nhưng có thêm một vài điểm khác biệt nhất định xuất phát từ sự đặc thù của NHTMCP với tư cách là một chủ thể hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung học của môn này, các bạn tham khảo trước khi xem đáp án giải thích nhé.

1. Đặc điểm nào sau đây đúng với cổ phiếu ưu đãi: .
a. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thường
b. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh
c. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc
d. a và b

2. Lãi suất:
a. Phản ánh chi phí của việc vay vốn
b. Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay
c. Cả a và b

3. Ngân hàng nào là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay:
a. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
b. Ngân hàng Ngoại thương
c. Ngân hàng Đầu tư phát triển
d. Ngân hàng Sacombank

4. Để lập quỹ dự phòng bắt buộc, doanh nghiệp phải lấy từ nguồn nào sau đây:
a. Doanh thu
b. Vốn chủ sở hữu
c. Lợi nhuận ròng
d. Vốn pháp định

5. Chính sách tiền tệ KHÔNG sử dụng công cụ:
a. Nghiệp vụ thị trường mở
b. Tái chiết khấu thương phiếu
c. Tỷ lệ dự trữ quá mức

6. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế:
a. Tiền học phí
b. Tiền gửi thanh toán
c. Séc

7. Mục đích chính của bảo hiểm là:
a. Huy động vốn để đầu tư trên thị trường tài chính
b. Ổn định kinh doanh và đời sống cho người mua bảo hiểm
c. a và b

8. Khi thực hiện chức năng nào sau đây, tiền KHÔNG cần hiện diện thực tế:
a. Thước đo giá trị
b. Phương tiện thanh toán
c. Phương tiện trao đổi
d. Phương tiện cất trữ

9. Biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất để bù đắp bội chi NSNN ở Việt Nam trong những năm 1990:
a. Phát hành tiền
b. Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở
c. Phát hành tín phiếu NHTW
d. Vay nợ

10. Nhà nước phát hành trái phiếu kho bạc thời hạn 5 năm, trả lãi hàng năm, đó là lãi suất:
a. Đơn và danh nghĩa
b. Đơn và thực
c. Ghép và danh nghĩa
d. Ghép và thực

11. Hạng mục nào sau đây KHÔNG được tính vào nguồn vốn huy động của ngân hàng:
a. Bảo lãnh tín dụng
b. Tiền gửi có kì hạn
c. Hợp đồng mua lại
d. Phát hành trái phiếu

12. Trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội, giá tham chiếu được xác định bằng:
a. Giá mở cửa của ngày hôm trước
b. Giá đóng cửa của ngày hôm trước
c. Giá bình quân của ngày hôm trước
d. Giá bình quân của ngày liền kề ngày hôm trước

13. Người nộp thuế và người chịu thuế là một trong:
a. Thuế tài sản
b. Thuế hàng hoá, dịch vụ
c. Cả a và b

14. Trên thị trường tiền tệ, người ta mua bán:
a. Các loại cổ phiếu
b. Trái phiếu kho bạc
c. Tín phiếu kho bạc
d. Cả a, b và c

15. Tính hiệu quả trong tiêu thức xây dựng hệ thống thuế hiện đại được hiểu là:
a. Giảm tối thiểu những tác động tiêu cực của thuế trong phân bổ nguồn lực vốn đã đạt hiệu quả
b. Tổng số thuế thu được nhiều nhất với chi phí thu thuế của cơ quan thuế là thấp nhất
c. Chi phí gián tiếp của người nộp thuế là thấp nhất
d. a và c
e. b và c

16. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng:
a. Trao đổi
b. Thanh toán
c. Thước đo giá trị
d. Cất trữ

17. Tiền nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân đứng máy được doanh nghiệp tính vào:
a. Lợi nhuận doanh nghiệp
b. Chi phí sản xuất
c. Quỹ phúc lợi khen thưởng
d. Chi phí quản lý doanh nghiệp

18. Các hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng thương mại bao gồm:
a. Cung cấp các dịch vụ thanh toán
b. Cho vay ngắn hạn và dài hạn
c. Cả a và b

19. Quỹ tài chính của công ty bảo hiểm thương mại KHÔNG hình thành từ:
a. Sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước
b. Phí bảo hiểm
c. Lãi đầu tư
d. b và c

20. Sức mua của đồng Việt nam bị giảm sút khi:
a. Đồng đô la Mỹ lên giá
b. Giá cả trung bình tăng
c. Cả a và b

21. Giá trị gia tăng để tính thuế VAT của doanh nghiệp được tính bằng tổng doanh thu:
a. Trừ đi chi phí lao động và vốn
b. Trừ đi khấu hao
c. Trừ đi giá trị hàng hoá mua ngoài
d. a và c

22. Bảo hiểm thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
b. Quan hệ tài chính có hoàn trả
c. Quan hệ tài chính không hoàn trả

23. Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW có thể:
a. Tăng dự trữ bắt buộc
b. Mua chứng khoán trên thị trường mở
c. Hạ lãi suất tái chiết khấu
d. a và b

24. Để đánh giá hiệu quả chi NSNN, người ta có thể sử dụng chỉ tiêu nào dưới đây:
a. Thời gian thu hồi vốn
b. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư
c. Chỉ số tăng GDP
d. Sự ổn định chính trị-xã hội
e. c và d

25. Những đặc điểm nào thuộc về thị trường thứ cấp:
a. Là thị trường huy động vốn cho các nhà phát hành
b. Được tổ chức hoạt động dưới hình thức tập trung hoặc phi tập trung
c. Cả a và b

26. Giá của một trái phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên khi:
a. Một NHTM đứng ra đảm bảo thanh toán cho nó
b. Lợi nhuận của công ty phát hành trái phiếu dự tính sẽ tăng
c. Cả a và b

27. Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, người ta đem so sánh giá trị của các tài sản có tính lỏng cao với:
a. Nợ phải trả
b. Tổng nguồn vốn
c. Nợ ngắn hạn
d. Nguồn vốn dài hạn

28. Thị trường vốn:
a. Là thị trường cung ứng vốn đầu tư cho nền kinh tế
b. Lưu chuyển các khoản vốn có kỳ hạn sử dụng trên 1 năm
c. Cả a và b

29. Công cụ chính sách tiền tệ nào giúp NHTW có sự chủ động cao nhất:
a. Dự trữ bắt buộc
b. Lãi suất tái chiết khấu
c. Thị trường mở
d. Cả ba công cụ trên

30. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải:
a. Do chính phủ sản xuất ra
b. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện thanh toán
c. Được hỗ trợ bằng vàng hoặc bạc
d. b và c

32. Số nhân tiền tăng lên khi:
a. Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên
b. Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức
c. Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn
d. b và c

33. Người nộp thuế và người chịu thuế là một trong:
a. Thuế tài sản
b. Thuế thu nhập
c. Cả a và b

34. Tiền gửi tiết kiệm ở Việt nam:
a. Được bảo hiểm nếu tiền gửi là đồng Việt nam
b. Được bảo hiểm nếu tiền gửi là đô la Mỹ
c. Cả a và b

35. Thông thường, chủ sở hữu doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả ưa chuộng hình thức vay nợ hơn phát hành cổ phiếu phổ thông, lý do quan trọng nhất là:
a. Không muốn chia sẻ quyền quản lý công ty
b. Lợi ích từ đòn bẩy tài chính
c. Phân tán rủi ro

36. Khi thực thi chính sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với:
a. Ổn định lãi suất
b. Tạo công ăn việc làm
c. Ổn định giá cả
d. Cả a, b và c

37. Thông thường giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất được áp dụng theo:
a. Bảng giá tối thiểu của nhà nước
b. Giá thị trường
c. Giá hợp đồng
d. Cả a, b và c

38. Tín dụng thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
b. Quan hệ tài chính có hoàn trả
c. Quan hệ tài chính nội bộ

39. Trên thị trường vốn, người ta mua bán:
a. Trái phiếu ngân hàng
b. Chứng chỉ tiền gửi
c. Thương phiếu
d. Cả a, b và c

40. Mức độ vay nợ của ngân sách nhà nước phụ thuộc trực tiếp vào những yếu tố nào sau đây:
a. Nhu cầu chi tiêu của chính phủ
b. Tổng sản phẩm quốc nội
c. Hiệu quả chi tiêu của chính phủ
d. a và b
e. a, b và c

41. Trong điều kiện nền kinh tế có lạm phát, người nào sau đây có lợi:
a. Người đi vay tiền
b. Người gửi tiền
c. Người giữ ngoại tệ
d. a và c
e. b và c

42. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:
a. Xuất hiện ngay từ khi ngân hàng thành lập
b. Được huy động từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu
c. Cả a và b

43. Tiền dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại gửi ở NHNN Việt nam hiện nay:
a. phụ thuộc vào quy mô cho vay của ngân hàng thương mại
b. để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng
c. thực thi chính sách tiền tệ
d. b và c

44. Mọi yếu tố khác không đổi, khi doanh số khách hàng nợ doanh nghiệp ngày càng tăng lên, chỉ tiêu nào sau đây thay đổi
a. Kỳ thu tiền bình quân
b. Tỷ số khả năng thanh toán hiện thời
c. Vòng quay hàng tồn kho
d. a và b

45. Khi tổng giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp định giá theo tiêu chuẩn kế toán mới thấp hơn trước:
a. Giá trị ghi sổ của mỗi cổ phần doanh nghiệp giảm theo
b. Giá trị thực của mỗi cổ phần doanh nghiệp không thay đổi
c. Cả a và b

46. Biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất để bù đắp bội chi NSNN:
a. Phát hành tiền
b. Phát hành tín phiếu kho bạc
c. Phát hành tín phiếu NHTW
d. Phát hành trái phiếu chính phủ(Tổng hợp)
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn