Đề thi nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Hàng hải MSB 2021


Dưới đây là đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng Hàng Hải MSB dành cho các vị trí:

  • ĐỀ THI CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP, 
  • CHUYÊN VIÊN KIẾM SOÁT 
  • CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Thời gian: 60 phút - Đáp án cuối bài viết

Ghi chú:

Thi sinh không được sư dụng tài liệu khi làm hài:

Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm:

Thí sinh không làm trực tiêp trên Đê thi mà làm trên Giây do Cản hộ coi thi phút.

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG (1 CÂU CÓ THỂ CÓ NHIỀU ĐÁP ÁN)

1. Việc đăng ký thế chấp tàu bien được thực hiện tại:

a. Cục Đăng ký giao dịch bào đàm

b. UBND quận cùa nơi chú sờ hừu tàu ĐKKD

c. Phòng công chứng (không gồm phòng Công chứng tư)

d. Cả 3 ý trên đều sai

2. Neu trong trường họp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích nhưng vẫn trả nợ gốc và lãi đều đặn thì:

a. Ngân hàng ngừng giải ngân và dề nghị thu hồi toàn bộ khoản vay

b. Ngân hàng vẫn ticp tục cho vay

c. Ngân hàng thay đôi mục đích vay cùa khách hàns

3. Một doanh nghiệp có số liệu năm kế hoạch như sau: Doanh thu 450 triệu đồng, Chi phí 420 triệu đồng, Trả lãi ngân hàng 6 triệu đồng, Nộp thuế 3 triệu đồng, Vòng quav VLĐ là 3 vòng/năm, Nhu cầu VLĐ bình quân của doanh nghiệp là:

a. 140 triệu dồng

b. 137 triệu đồng

c. 150 triệu dồng

d. 138 triệu đồng

4. Đồng tiền nhận nọ’ và trả nọ' trong sản phấm Cho vay ngắn hạn dối vói doanh nghiệp xuất khẩu là:

a. Đồng Việt Nam

b. Cả đông Việt nam và đồng USD

c. Đồng USD

d. Là đồng ngoại tộ được ghi trên Hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn

5. So sánh trong khối ngân hàng thưong mại cồ phần Việt Nam, đến cuối năm 2020, quy mô dư nợ cho vay cúa MSB đứng hàng thứ (tính từ cao xuống thấp)?

a. 7

b. 11

c. 4

d. 9

6. Khách hàng có nhu cầu vay vốn thưòng xuyên, kinh doanh ổn dịnh, thông thường ngân hàng và khách hàng áp dụng phương thức:

a. Cho vay trả góp

b. Cho vay theo hạn mức tín dụng

c. Cho vay theo dự án đầu tư

d. Cho vay từng lần

7. Khi giá trị tài sản Có và tài sản Nợ bằng ngoại tệ là cân xứng vói nhau dối vói từng ngoại tệ thì ngân hàng có thế:

a. Loại trừ được rủi ro tỷ giá nhưng không loại trừ được rủi ro lãi suất ngoại tộ

b. Không loại trừ dược rủi ro tỳ giá và rủi ro lãi suất ngoại tệ

c. Loại trừ được cả rủi ro tỷ giá và rủi ro lài suất ngoại tộ

d. Loại trừ được rủi ro lâi suất ngoại tộ nhưng không loại trừ được rủi ro tý giá

8. So sánh trong khối ngân hàng thương mại cồ phần Việt Nam, dến cuối năm 2020, quy mô tiềngửi huy động của MSB đứng hàng thứ (tính từ cao xuống thấp)?

a. 9 

b 7

c. 5

d. 11

9. Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:

a. Mua tài sản cố định

b. Mua cô phiếu góp vốn liên doanh

c. Bô sung vốn cố định

d. Bổ sung vốn lưu động

Để xem trọn bộ các câu hỏi và đáp án tham khảo các bạn tải file đính kèm để theo dõi nhé

Link tải Đề thi tín dụng MSB - Link Google Driver

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn