Đề cương ôn tập thuế thi công chức mới nhất (lý thuyết + bài tập)

Tài liệu là đề cương câu hỏi lý thuyết và nhiều bài tập nghiệp vụ thuế được lọc ra từ đề thi chính thức nhiều năm về trước khá tốt cho các bạn ôn thi.

( link bản full mình để cuối bài viết, các bạn dow về để xem nhé )

Xem thêm tài liệu và thông tin về kỳ thi công chức thuế năm 2021 tại đây

A.Lý thuyết ôn thi

C1: Nêu tên các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định hiện hành của Luật thuế GTGT?

C2: Nêu các trường hợp được áp dụng mức thuế suất 5%?

C3: Nêu phương pháp khấu trừ thuế GTGT và điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT?

C4: Nêu 10 trường hợp không thuộc diện chịu thuế GTGT?

C5: Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế GTGT. Nêu cách tính thuế GTGT trong các trường hợp sau: Bán trả góp, tiêu dùng nội bộ, đặt cược, du lịch trọn gói?

C6: Nêu 5 trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ?

C7: Nêu 4 trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT?

C8: Trình bày các trường hợp và điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? C9: Nêu các trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc bán cho khu phi thuế quan nhưng không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%?

C10: Nêu các trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định của PL hiện hành? C11: Trình bày cách xác định thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa xuất khẩu?

C12: Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu? Cho ví dụ minh họa.

C13: Nêu 6 trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ? Cho ví dụ minh họa?

C14: Quy định kê khai, nộp thuế GTGT đối với các cơ sở trực thuộc như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

C15: Chỉ ra điểm khác biệt giữa phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp trên thuế GTGT?

C16: Phân biệt trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với không thuộc diện chịu thuế GTGT?

C17: So sánh trường hợp không phải kê khai tính và nộp thuế với trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%?

C18: Trình bày đối tượng áp dụng của thuế suất thuế GTGT 0%. Ý nghĩa của thuế suất thuế GTGT 0%?

C19: Trình bày các trường hợp hoàn thuế GTGT. Ý nghĩa của hoàn thuế GTGT?

C20: Nêu đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT? Tại sao lại quy định ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng để áp dụng phương pháp trực tiếp?

C21: Trong trường hợp nào thì cơ sở kinh doanh được kê khai, nộp thuế GTGT theo quý. Ý nghĩa của quy định này?

C22: Nhận định sau đây có đúng không? Tại sao? Cho ví dụ minh họa.
“Toàn bộ thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hóa đơn GTGT đều được khấu trừ trong kỳ tính thuế”.

C23: Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một ngân hàng thương mại, cán bộ thuế xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ giảm 200 triệu. Hãy cho biết những nguyên nhân về pháp luật của tình hình trên.

C24: Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một cơ sở kinh doanh, cán bộ thuế loại trừ chi phí lãi vay khỏi chi phí cơ sở kinh doanh đó kê khai là 150 triệu. Hãy chỉ ra những nguyên nhân về pháp lý của tình hình trên.

C25: Một doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng tính thuế là 300 triệu. Hãy cho biết, với những điều kiện nào thì trong tháng tính thuế đó doanh nghiệp này đủ điều kiện được hoàn thuế?

C26: Công ty cổ phần sản xuất đồ gỗ Nam Thanh vừa sản xuất bàn ghế, vừa sản xuất chân tay giả. Trong tháng tính thuế, bảng kê thuế GTGT đầu vào của công ty có tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp trên hóa đơn GTGT hợp pháp là 180 triệu đồng. Hãy cho biết việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công ty này được thực hiện như thế nào? Biết rằng hàng hóa dịch vụ mua vào đều có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

C27: Một ngân hàng thương mại có các hoạt động: Cho vay, bảo lãnh ngân hàng, chuyển tiền. Hãy cho biết thuế GTGT đầu vào của ngân hàng này không được khấu trừ trong trường hợp nào? Cho ví dụ minh họa.

C28: (Đề CV&KTV 2010)
Kể tên các phương pháp tính thuế GTGT? Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế?

C29: ( Đề CV- CNTT 2010)
Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT, anh/chị hãy so sánh nghĩa vụ thuế GTGT giữa đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu thuế suất 0%? Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%?

C30: (Đề CV&KSV 2012)
Qua nghiên cứu luật thuế giá trị gia tăng anh chị cho biết: 1.Các trường hợp hoàn thuế GTGT?
2.Ý nghĩa hoàn thuế GTGT?

C31: (Đề Miền Bắc- Ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên thuế 2014)
Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy:
1. Nêu 10 trường hợp thuộc diện không chịu thuế GTGT?
2. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào không?

C32: (Đề Miền Bắc - Ngạch cán sự & kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 120’)
Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, Anh/chị hãy cho biết các trường hợp được hoàn thuế GTGT?

C33: (Đề Miền Nam – Ngạch chuyên viên & kiểm tra viên thuế 2014 180’)
Qua nghiên cứu Luật Thuế GTGT (GTGT) hiện hành, cho biết: 1.Thuế GTGT là gì?
2.Những điểm khác biệt căn bản của 2 phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT?

C34: (Đề Miền Nam - Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 120’)
Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy cho biết: 
1.Trường hợp áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%?
2.Thế nào là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu?

C35: (Đề Miền Trung - Ngạch chuyên viên & kiểm tra viên thuế 2014 180’)
Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy trình bày điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

C36: (Đề Miền Trung - Ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế 2014 120’)
Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy cho biết mức thuế suất GTGT 0% được áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ nào? Ý nghĩa của việc áp dụng mức thuế suất GTGT 0%?

B. Trắc nghiệm thuế GTGT

B1: (2014 Ngạch CV&KTV)
Theo quy định của Luật thuế GTGT, đối với hàng hóa dịch vụ đặc thù được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT, giá tính thuế GTGT là?

B2: (2014 Ngạch CV&KTV)
Trong tháng 8/2014, Doanh nghiệp cho thuê Tài sản với thời hạn thuê theo hợp đồng là 5 tháng. Doanh nghiệp đã nhận tiền cho thuê chưa có thuế GTGT từ khách hàng thuê trả trước một lần cho 5 tháng là 400 triệu đồng. Thuế suất thuế GTGT của hoạt động cho thuê tài sản là 10%. Giá tính thuế GTGT của hoạt động cho thuê tài sản tháng 8/2014 là?

B3: (2014 Ngạch CV&KTV)
Theo quy định của Luật thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hàng xuất khẩu là?

B4: (2014 Ngạch CV&KTV)
Đối tượng nào sau đây thuộc diện chịu thuế GTGT?
-Kinh doanh ngoại tệ.
-Chuyển quyền sử dụng đất.
-Máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
-Máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa.

B5: (2014 Ngạch CV&KTV)
Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng hóa sử dụng loại hóa đơn nào sau đây:”Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn GTGT; Hóa đơn thương mại; Hóa đơn bán lẻ”?

B6: (2014 Ngạch CV&KTV)
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dung cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ như thế nào?

B7: (2014 Ngạch CV&KTV)
Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến chịu thuế GTGT với mức thuế suất bao nhiêu?

B8: (2014 Ngạch CV&KTV)
Theo phương pháp khấu trừ, thuế GTGT phải nộp được xác định như thế nào?

B9: (2014 Ngạch CV&KTV)
Đối tượng nào sau đây được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh?
-Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài.
-Người nước ngoài định cư ở Việt Nam.
-Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
-Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh

B10: (2014 Ngạch CV&KTV)
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ như thế nào?

B11: (2014 Ngạch CV&KTV)
Luật thuế GTGT lần đầu tiên được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào năm nào?

B12: (2014 Ngạch CV&KTV)
Theo quy định của Luật thuế GTGT, người nộp thuế GTGT là?

B13: (2014 Ngạch CV&KTV)
Theo quy định của Luật thuế GTGT, vận tải quốc tế chịu mức thuế suất bao nhiêu?

B14: (2014 Ngạch CV&KTV)
Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT nào?

B15: (2014 Ngạch CV&KTV)
Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT nào?

B16: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế)
DN thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất kho sản phẩm chịu thuế GTGT để trao đổi hàng hóa với đơn vị bạn, biếu tặng cơ quan khác thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

B17: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế)
Hàng hóa, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT “Nước sạch phụ vụ sản xuất sinh hoạt; Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp”?

B18: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế)
Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ ở doanh nghiệp, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Giá tính thuế GTGT là?

B19: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế)
Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là?

B20: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế)
Thuế suất thuế GTGT 0% không áp dụng đối với: ”Hàng hóa xuất khẩu; Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; Dịch vụ xuất khẩu; Vận tải quốc tế”.

B21: (2014 Ngạch CS&KTV trung cấp thuế)
Số thuế GTGT phải nộp ở cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hàng tháng được xác định bằng?

B22: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT?
B23: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Thời gian tối đa để kê khai khấu trừ bổ sung đối với thuế GTGT đầu vào trên các hóa đơn bỏ sót?

B24: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?
-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đã được hoàn thuế.
-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
-Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dung để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã được khấu trừ.

B25: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra nếu cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp nào sau đây: “Phương pháp khấu trừ; Phương pháp trực tiếp; Phương pháp khấu trừ nhưng ghi sai mức thuế suất quy định trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra; Phương pháp trực tiếp nhưng sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra không đúng quy định”.

B26: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Theo quy định của Luật thuế GTGT, phương pháp tính thuế GTGT bao gồm những phương pháp nào?

B27: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa bán theo phương thức trả góp?

B28: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán hàng hóa hưởng hoa hồng?

B29: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Điều kiện để tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào (dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa bán ra chịu thuế GTGT) được khấu trừ khi không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng?

B30: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Kinh doanh chứng khoán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất bao nhiêu?

B31: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Điều kiện để cơ sở kinh doanh được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT?

B32: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ?

B33: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Nông sản chưa qua chế biến do cơ sở kinh doanh thương mại bán trên thị trường nội địa có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có thì theo mức thuế suất nào?

B34: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Nêu cách xác định GTGT làm căn cứ tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp?

B35: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Hoạt động mua, bán vàng, bạc nộp thuế GTGT theo phương pháp nào?

B36: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Thu nhập chịu thuế từ thừa kế?

B37: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Cá Sapa ướp đá ở khâu nhập khẩu vào Việt Nam có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay ko? Nếu có chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B38: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Dịch vụ cấp tín dụng có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B39: (2012 Ngạch CV&KTV 45’)
Dứa tươi do nông trường sản xuất và bán ra trong nước có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B40: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Nêu cách xác định giá tính thuế đối với hàng hóa dịch vụ dung để trao đổi?

B41: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Trong tháng 9/2012 doanh nghiệp cho thuê tài sản có nhận được trước tiền thuê cho 4 tháng. Tiền thuê chưa có thuế GTGT theo hợp đồng 5.000.000 đồng/tháng. Thuế suất thuế GTGT 10%. Giá tính thuế GTGT khi tính thuế GTGT phải nộp của tháng 9/2012 là bao nhiêu?

B42: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Thời hạn nộp thuế GTGT tháng của các cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ chậm nhất không quá ?

B43: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế GTGT khi nào?

B44: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B45: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ như thế nào?

B46: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Thuế GTGT là sắc thuế?

B47: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thu đặc biệt do cơ sở sản xuất bán ra là?

B48: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Theo quy định của Luật thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT có những mức nào?

B49: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Nêu cách xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ?

B50: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Vàng đã chế tác thành đồ trang sức khi nhập khẩu có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có thì hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B51: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Sản phẩm là giống vật nuôi khi xuất khẩu có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B52: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B53: (Đề Thi 2012 – Đề chẵn 45’)
Vũ khí, tài nguyên chuyên dung phục vụ an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B54: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ)
Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến do các tổ chức tự sản xuất trực tiếp bán trên thị trường nội địa có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B55: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ)
Máy móc thiết bị nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không? Nếu:
-Máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước đã sản xuất được.
-Máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

B56: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ)
Điều kiện để cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế?

B57: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ)
Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B58: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ)
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 0%?
-Nhập khẩu chè hộp.
-Nhập khẩu máy móc thiết bị để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
-Hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.
-Vận tải quốc tế.

B59: (Đề Thi 2012 Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ)
Thời hạn nộp thuế GTGT tháng của các cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ chậm nhất không quá bao nhiêu ngày?

B60: B57: (Đề Thi 2012Trắc Nghiệm 45’ – Đề lẻ)
Khoáng sản khai thác chưa chế biến khi xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Nếu có hãy chỉ ra mức thuế suất được áp dụng?

B61: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên viên)
Có những phương pháp tính thuế GTGT nào được áp dụng?

B62: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên viên)
Đồng tiền sử dụng khi xác định giá tính thuế GTGT?

B63: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên viên)
Khái niệm thuế GTGT? Căn cứ tính thuế GTGT?

B64: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên viên)
Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi chấm dứt hoạt động được hoàn thuế GTGT trong trường hợp nào?

B65: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên viên)
Thuế GTGT được khai quyết toán thuế năm trong trường hợp nào?

B66: (Đề Thi 2010 Trắc Nghiệm 45’ – Ngạch Kiểm soát viên thuế& Chuyên viên)
Người nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan thuế nào?

B67: Công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 22 triệu, thuế suất thuế GTGT là 10%. Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

B68: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử ABC xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

B69: Doanh nghiệp A bán 5 quạt điện, giá bán chưa có thuế GTGT 500.000 đồng/cái. Thuế suất 10%. Thuế GTGT dầu ra của số quạt đó bằng bao nhiêu?

B70: Doanh nghiệp B nhập khẩu 1000 chai rượu 39 độ giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt là 300.000 đồng/chai, thuế suất thuế TTĐB là 30%. Giá tính thuế GTGT của 1 chai rượu vang đỏ là bao nhiêu?

B71: Doanh nghiệp X có doanh thu bán sản phẩm đồ chơi trẻ em chưa bao gồm thuế GTGT trong tháng 5/2017 là 100.000.000 đồng
-Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện khấu trừ thuế: 2.000.000 đồng
-Biết thuế suất thuế GTGT của sản phẩm đồ chơi trẻ em 5%.
Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 07/2017 của công ty là bao nhiêu?

B72: Công ty Y có doanh thu trong kỳ tính thuế là 2.000.000 đồng. Trong đó:
-Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng với doanh nghiệp Z là 1.500.000.000 đồng
-Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác 500.000.000 đồng.
-Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ :
20.000.000 đồng
-Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động xây dựng là 10%.
Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng của Công ty Y là bao nhiêu?

B73: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế là 5.000.000 đồng. Trong đó:
+Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại : 2.000.000.000 đồng.
+Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác: 3.000.000.000 đồng.
- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ :
75.000.000 đồng
- Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng là 10%.
Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng của công ty M là bao nhiêu?

B74: Công ty N có doanh thu bán thiết bị y tế chưa bao gồm thuế GTGT trong tháng 5/2017 là 1.000.000 đồng.
-Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ: 20.000.000 đồng.
-Biết thuế suất thuế GTGT của sản phẩm y tế là 5%.
Thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 5/2017 của công ty N là bao nhiêu?

B75: Công ty du lịch Hà Nội ký hợp đồng du lịch với Công ty B tại Thái Lan theo hình thức lữ hành trọn gói cho 20 khách du lịch là 32.000 USD. Trong đó:
+Tiền vé máy bay đi về: 9.000 USD.
+Chi phí trả cho phía nước ngoài: 1.000 USD Tỷ giá 1 USD= 22.000 VNĐ.
Xác định giá tính thuế GTGT?

B76: Kỳ tính thuế tháng 7/2017, công ty thương mại A có số liệu sau:
-Số thuế GTGT đầu vào: 400.000.000 đồng (trong đó có một hóa đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt).
-Số thuế GTGT đầu ra: 800.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt.
-Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ tính thuế tháng 06/2017 là: 0 đồng.
Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 7/2017 của công ty A là bao nhiêu?

B77: Kỳ tính thuế tháng 7/2017, công ty thương mại Phương Đông có số liệu:
-Số thuế GTGT đầu vào tập hợp được: 600.000.000 đồng (trong đó mua 1 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào là 500.000.000 đồng dung để sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT là 50% thời gian; dung để sản xuất hàng hóa không chịu thuế GTGT là 50% thời gian).
-Số thuế GTGT đầu ra tập hợp được: 700.000.000 đồng.
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tính thuế tháng 8/2017 là bao nhiêu?

B78: Công ty cố phần Thăng Long cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát, lập báo cáo khả thi đối với dự án đầu tư tại Lào cho công ty cổ phần đầu tư An Bình. Tổng doanh thu chưa có thuế GTGT Công ty cổ phần Thăng Long nhận được là 4 tỷ đồng. Hợp đồng giữa 2 doanh nghiệp không xác định được doanh thu thực hiện tại Việt Nam và doanh thu thực hiện tại Lào. Công ty cổ phần Thăng Long tính toán được các chi phí thực hiện ở Lào (chi phí khảo sát, thăm dò) là 1,8 tỷ đồng. Công ty cổ phần Thăng Long phải kê khai doanh thu chưa có thuế GTGT là bao nhiêu?

B79: Công ty du lịch Thiên Sơn (Hà Nội) thực hiện hợp đồng du lịch với công ty du lịch Indonesia theo hình thức trọn gói cho 100 khách hàng trong thời gian 5 ngày tại Việt Nam, tổng số tiền thanh toán 80.000 USD. Công ty Thiên Sơn chi trả toàn bộ vé máy bay, chi phí ăn, ở và tham quan theo chương trình thỏa thuận trong hợp đồng. Trong đó:
-Chi phí ăn ở và thăm quan tại Việt Nam là 35.000 USD.
-Chi phí vé máy bay từ Indonesia sang Việt Nam và ngược lại là 25.000 USD. Tỷ giá 1USD=22.000 VNĐ.
Xác định giá tính thuế của dịch vụ du lịch theo hợp đồng?

B80: Cơ sở A kinh doanh dịch vụ casino, trong kỳ tính thuế tháng 04/2017 có số liệu sau:
-Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền là: 50 tỷ đồng.
-Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi: 9,3 tỷ đồng.
Giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ casino của cơ sở A là bao nhiêu?

B81: Kỳ tính thuế tháng 6/2017 , Công ty cổ phần xây dựng ACB có số liệu sau:
-Hoàn thành bàn giao các công trình, giá trị xây lắp chưa thuế GTGT: 12.000.000.000 đồng.
-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 500.000.000 đồng.
-Thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ tính thuế tháng 06/2017: 0 đồng
-Thuế suất thuế GTGT của hoạt động xây dựng, lắp đặt là 10%.
Xác định số thuế GTGT mà công ty ACB phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 6/2017?

B82: Công ty thương mại X đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 8/2017, theo yêu cầu của khách hàng công ty đã xuất 1 hóa đơn GTGT không ghi khoản thuế GTGT đầu ra mà chỉ ghi tổng giá thanh toán là 660.000.000 đồng. Biết rằng mặt hàng này có thuế suất thuế GTGT là 10%. Số thuế GTGT đầu ra tính trên hóa đơn này là bao nhiêu?

B83: Kỳ tính thuế tháng 09/2017, công ty cổ phần ô tô Trường Hải có số liệu sau:
-Bán 10 xe ô tô 9 chỗ ngồi theo phương thức trả góp, thời gian thanh toán trong vòng 2 năm (chia thành 10 kỳ, mỗi kỳ thanh toán 220.000.000 đồng) với giá bán chưa có thuế GTGT là 2.000.000.000 đồng, lãi trả góp 200.000.000 đồng/xe. Thuế suất thuế GTGT là 10%. Công ty đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Số thuế GTGT đầu ra kỳ tính thuế tháng 7/2017 là bao nhiêu?

B84: Doanh nghiệp A nhận gia công hàng hóa cho doanh nghiệp B có số liệu sau:
-Tiền công doanh nghiệp B trả cho Doanh nghiệp A là 40 triệu đồng.
-Nhiên liệu, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ gia công hàng hóa do doanh nghiệp A mua (chưa có thuế GTGT) là 15 triệu đồng.
-Nguyên liệu chính do Doanh nghiệp B cung cấp (chưa có thuế GTGT) là 135 triệu đồng.
Giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là bao nhiêu?

B85: Doanh nghiệp A nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp B và đã thực hiện xuất khẩu. Giá trị lô hàng xuất khẩu (chưa có thuế GTGT) : 820 triệu đồng. Hoa hồng ủy thác (chưa có thuế GTGT) : 5%. Giá tính thuế trong trường hợp này là bao nhiêu?

B86: Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, trong tháng 4/2017 có số liệu sau:
-Bán xe theo phương thức trả góp 3 tháng, giá bán trả góp chưa có thuế GTGT là 30,3 triệu đồng/ xe (trong đó giá bán xe là 30 triệu đồng/ xe, lãi trả góp 3 tháng là 0,3 triệu đồng).
-Trong tháng 4/2017 thu được 10,1 triệu đồng. Xác định giá tính thuế GTGT ?

B87: Ngày 09/01/2017, cơ sở kinh doanh A chuyên kinh doanh du lịch mua xe ô tô 7 chỗ, giá chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng. Cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là bao nhiêu?

B88: Trong kỳ tính thuế, công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ là loại hóa đơn đặc thù như các loại vé. Tổng giá thanh toán theo hóa đơn là 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ này chịu thuế GTGT là 10%. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là bao nhiêu?

B89: Lô hàng xe máy được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Giá nhập chưa bao gồm chi phí vận tải theo hợp đồng ngoại thương là 9 tỷ đồng. giá tính thuế nhập khẩu là 10 tỷ đồng. Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu với thuế suất 10%. Giá tính thuế GTGT của lô hàng này là bao nhiêu?

B90: Doanh nghiệp đổi 2 chiếc xe tải do mình sản xuất ra lấy một lô thiết bị điện tử và sau đó đã bán lô hàng điện tử với giá chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng. Trong trường hợp thương mại bình thường, giá bán chưa có thuế GTGT của 1 chiếc xe tải loại này là 450 triệu đồng. Trong trường hợp đã chiết khấu thương mại, giá bán của một chiếc xe tải loại này là 420 triệu đồng. giá tính thuế GTGT của 2 chiếc xe tải là bao nhiêu?

B91: Công ty TNHH Long Khánh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua vật tư phục vụ hoạt động sản xuất phân bón với giá mua đã có thuế theo thuế suất 10% là 220 triệu đồng. Hóa đơn mua hàng hợp pháp và lập đúng quy định; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư mua vào là bao nhiêu?

B92: Một công ty cổ phần đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong tháng tính thuế có tình hình sau: Bán 1000 tấn dầu cho các tàu chở hàng quốc tế, giá bán chưa có thuế GTGT là 5 triệu đồng/ tấn. Bán cho một công ty thương mại trong nước 500 tấn xăng, giá bán chưa có thuế GTGT là 8 triệu đồng/ tấn. Bán 400 tấn dầu cho một doanh nghiệp chế xuất, giá bán tại cửa khẩu khu chế xuất là 5 triệu đồng/ tấn. Thuế suất thuế GTGT của xăng dầu là 10%. Hàng hóa bán ra đều có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật. Thuế GTGT đầu ra trong tháng của công ty này là bao nhiêu?


C. Bài tập tổng hợp (Ôn thi vòng 2 180’)

C1: (Đề Thi Miền Bắc CS&KTV trung cấp thuế 120’)
Một công ty sản xuất đường và bánh kẹo có tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 8/2014 như sau:
1. Sản xuất 35 tấn đường kết tinh, đã bán cho một công ty thương mại 28 tấn với giá bán chưa có thuế GTGT 12.800.000 đồng/tấn, trao đổi bằng lấy vật tư 5 tấn, số còn lại chuyển sang bộ phận sản xuất bánh kẹo của công ty.
2. Sản xuất được 150.000 hộp bánh. Công ty đã tiêu thụ được 146.000 hộp bánh với giá bán chưa có thuế GTGT là 20.000 đồng/ hộp.
3. Thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ phát sinh trong tháng 282.360.000 đồng.
4. Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng. Các hàng hóa mua vào, bán ra đều được thanh toán qua ngân hàng và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán đã đăng ký với cơ quan thuế. Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tháng 7/2014 chuyển sang tháng 8/2014 là 0 đồng.
5. Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng đường là 5%; bánh kẹo là 10%.
Yêu cầu:
1. Xác định thuế GTGT công ty phải nộp trong tháng 8/2014?
2. Xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế GTGT tháng 8/2014?

C2: (Đề thi 2010- Ngạch cán sự và kiểm thu viên thuế )
Công ty TNHH bánh kẹo Hải Hà (là đối tượng đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ). Trong tháng 7/2010 Công ty mở rộng sản xuất, đầu tư mua một dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất kẹo với giá thanh toán là 2,2 tỷ đồng, thuế GTGT là 200 triệu đồng.
Anh/chị hãy cho biết:
a) Công ty có được khấu trừ số thuế GTGT của dây chuyền máy móc, thiết bị đầu tư hay không? Số thuế được khấu trừ?
b) Trường hợp dây chuyền máy móc thiết bị nêu trên do công ty trực tiếp nhập khẩu thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với số máy móc, thiết bị nêu trên được pháp luật quy định như thế nào?

C3: Công ty TNHH Hồng Hà, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kỳ tính thuế tháng 9/2016 có tình hình như sau:
1. Mua 5 tấn sợi, giá chưa có thuế GTGT là 250 triệu đồng.
2. Mua 1 xe ô tô dưới 9 chỗ, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn là 200 triệu đồng.
3. Mua 5 chiếc quạt điện của Công ty Z, giá chưa có thuế GTGT là 1 triệu đồng/ 1 chiếc. Do ghi sai thông tin nên người bán trực tiếp tẩy xóa, sửa chữa trên hóa đơn.
Tất cả các hàng hóa trên đều dùng cho hoạt động sản xuất hàng chịu thuế GTGT và công ty đã thanh toán tiền mua hàng qua Ngân hàng, có hóa đơn thuế GTGT đầy đủ.
4.Ngày 7/9 xuất khẩu một lô quần áo cho công ty M ở nước ngoài giá xuất là
200.000 USD , có đầy đủ hóa đơn hợp đồng xuất khẩu và tờ khai hải quan theo quy định.
5. Ngày 12/9 bán cho công ty A ở Việt Nam lô 10.000 bộ quần áo, với giá chưa có thuế GTGT là 1 triệu đồng/ 1 bộ.
6. Ngày 15/9 xuất 100 hộp bánh trung thu tặng các cháu con em trong công ty nhân tết trung thu, có giá mua là 700.000 đồng/ hộp.
Anh/Chị hãy tính toán xác định số thuế GTGT phải nộp? giải thích cách xác định?
Biết rằng:
-Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua bán công ty là 10%.
-Tỷ giá ngoại tệ quy đổi : 1 USD= 21.000 VNĐ

C4: Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y được Nhà nước cho thuê 500.000 m2 đất trong thời gian 50 năm để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho thuê. Giá cho thuê đất là 300.000 đồng/ m2/ năm. Sau khi đầu tư hạ tầng, công ty Y cho công ty Z thuê 5.000 m2 trong 20 năm để xây dựng Nhà máy sản xuất, giá thuê chưa có thuế GTGT (chưa kể phí tiện ích công cộng) là 800.000 đồng/m2/năm. Công ty Z trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần.
Anh/chị hãy tính thuế GTGT phải nộp trong năm của Công ty Y?

C5: Công ty cổ phần thương mại M có doanh thu trong kỳ tính thuế tháng 5/2016 là 5.000.000 đồng.
Trong đó:
+Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng.
+Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác: 3.000.000.000 đồng.
-Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng 5 là 120 triệu (trong đó có 1 hóa đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt)
Biết rằng thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây dựng là 10%.
-Hàng hóa dịch vụ mua vào đều dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT. Hóa đơn chứng từ đều hợp pháp.
Anh/chị hãy cho biết: Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 5/2016 của công ty M là bao nhiêu? Số thuế đầu vào chưa được khấu trừ là 50 triệu. Hãy tính số thuế phải nộp?

C6: Kỳ tính thuế tháng 6/2014, Công ty may 20 Bộ quốc phòng có số liệu sau:
-Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong tháng 5 chưa được khấu trừ hết là 75 triệu đồng.
-Thuế GTGT đầu vào của vải nhựa PVC dùng may hàng tiêu dùng và sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh, phát sinh trong tháng 6 là 150 triệu đồng.
-Thuế GTGT đầu vào của 1 số máy khâu hình thành tài sản cố định của công ty có số Thuế GTGT đầu vào là 300 triệu vừa dùng để may sản phẩm áo đi mưa, phao tắm biển vừa may sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng an ninh.
-Thuế GTGT đầu vào của ô tô con 4 chỗ ngồi, sử dụng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là 250 triệu đồng.
-Số thuế GTGT đầu vào hợp pháp khác đủ điều kiện khấu trừ toàn bộ: 115 triệu đồng.
-Doanh thu tiêu thụ trong kỳ là 12 000 triệu đồng.
Trong đó doanh thu sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh là 3000 triệu đồng, còn lại là sản phẩm tiêu dùng.
Biết rằng các hợp đồng mua hàng hóa và dịch vụ đều được thanh toán qua ngân hàng theo quy định.
Anh/chị hãy tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty 20?

C7: Tháng 10/2016, Công ty cơ khí Thăng Long thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có số liệu sau:
-Số thuế GTGT đầu vào tháng 9 chưa được khấu trừ chuyển sang là 5 triệu đồng.
-Mua 500 thùng sơn, bên bán xuất hóa đơn GTGT có giá thanh toán là 550 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 50 triệu, có hợp đồng mua bán bằng văn bản thanh toán trả chậm qua ngân hàng vào ngày 1/1/2017.
-Mua dây emay 22 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 2 triệu đồng, công ty thanh toán bằng tiền mặt nhưng có đầy đủ HĐGTGT.
-Mua phụ liệu 110 triệu đồng bao gồm cả thuế GTGT, công ty đã thanh toán qua ngân hàng và bên bán đã xuất hóa đơn bán hàng.
-Bán ra 600 chiếc quạt, giá bán chưa có thuế GTGT là 1 triệu đồng/ chiếc.
-Thưởng cho cán bộ công nhân viên 100 chiếc quạt nhân ngày tết độc lập không thu tiền.
Anh/chị hãy cho biết:
1. Thuế GTGT phải nộp của tháng 10 là bao nhiêu? Giải thích cách xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ?
2. Thời gian nộp thuế GTGT của tháng 10 vào NSNN?

C8: Công ty kinh doanh A có số liệu về khai thuế GTGT tháng 10 năm 2016 như sau:
-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước: 600 triệu đồng.
-Thuế GTGT đầu vào: 8200 triệu đồng.
+Trong số thuế đầu vào 8200 triệu đó có 1 hóa đơn GTGT có số tiền thuế GTGT đầu vào là 50 triệu mua của DN B, doanh nghiệp A đã thanh toán qua ngân hàng, có chứng từ hàng hóa thực tế nhập kho. Doanh nghiệp nhận được thong tin từ cơ quan thuế thông báo Doanh nghiệp B đang thuộc đối tượng bỏ trốn.
-Thuế GTGT đầu ra là 10.200 triệu đồng
-Công ty bị cơ quan thuế thông báo thuế thông báo truy thu tiền hoàn thuế GTGT của Qúy 1 năm 2015 là 210 triệu đồng do không thanh toán qua ngân hàng của 1 lô hàng xuất khẩu.
-Công ty tự phát hiện ra tháng 5/2013 đã kê khai sai tờ thuế GTGT: Sai số cơ học dẫn đến làm tang thuế GTGT đầu ra 20 triệu đồng và nhầm lẫn thuế GTGT nộp hộ nhà thầu đã làm tang thuế GTGT đầu vào 120 triệu đồng. Anh/chị hãy tính số thuế phải nộp trong kỳ của Công ty A?

C9: Công ty A trong kỳ tính thuế tháng 3/2017 có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:
Nghiệp vụ 1: Mua 1 máy điều hòa của Công ty B có hóa đơn GTGT số 01 ngày 12/3/2017 trị giá 10.000.000 đồng, thuế GTGT đầu vào : 1.000.000 đồng, đồng thời trong ngày cũng mua tiếp 10 máy điều hòa của Công ty B có hóa đơn GTGT đầu vào 02 trị giá 100.000.000 đồng; thuế GTGT đầu vào là 10 triệu đồng. Công ty A thanh toán tiền mua hàng hóa đơn lần đầu số 01 bằng tiền mặt, hóa đơn lần 2 thanh toán qua ngân hàng.
Nghiệp vụ 2: Trong tháng 3/2017 đã lập hóa đơn GTGT bán 10 máy điều hòa trị giá chưa thuế 120.000.000 đồng, tiền thuế GTGT là 12 triệu đồng.
1. Hãy tính thuế GTGT đầu ra của Công ty A trong tháng 3/2017?
2. Hãy tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Công ty A trong tháng 03/2017?
3. Tính số thuế GTGT phải nộp của Công ty A?

C10: Công ty sản xuất và thương mại B trong kỳ tính thuế tháng 01/2017 có phát sinh nghiệp vụ kinh tế như sau:
Nghiệp vụ 1: Ký hợp đồng kinh tế mua lô hàng 100 máy vi tính trị giá chưa thuế là 3 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là 300 triệu đồng, hàng hóa được lập hóa đơn GTGT vào ngày 15/1/2017. Công ty chưa thanh toán tiền vì theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán công ty được trả chậm trong vòng 3 tháng.
Nghiệp vụ 2: Xuất bán 60 máy vi tính cho khách hàng trị giá 1 máy chưa thuế là 40 triệu đồng; xuất 5 máy vi tính để làm TSCĐ phục vụ sản xuất các loại hàng hóa chịu thuế GTGT.
1.Hãy tính thuế GTGT đầu ra của Công ty trong tháng 1/2017? 2.Hãy tính thuế GTGT được khấu trừ trong tháng 1/2017?
3.Tính số thuế phải nộp của công ty B?

Nội dung về thuế TNDN, TNCN, Quản lý thuế các bạn xem chi tiết trong file PDF trong link dưới
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn