So sánh 3 cấp cơ quan: Tổng cục thuế - Cục thuế - Chi cục thuếTổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Chỉ tiêu

Tổng cục thuế

Cục thuế

Chi cục thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí chức năng

1.    Tổng cục Thuế tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản nhà nước về các khoản thu nội địa

trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung thuế); tổ chức quản thuế

theo quy định của pháp luật.

 

2.    Tổng cục Thuế cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở tại thành phố Nội

1.    Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương (sau đây gọi chung Cục Thuế) tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, chức năng tổ chức thực hiện công tác quản thuế, phí, lệ phí các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung thuế)

thuộc phạm vi nhiệm vụ của quan thuế quản thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.    Cục Thuế cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật

1.    Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực (gọi chung Chi cục Thuế) tổ chức trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, chức

năng tổ chức thực hiện công tác quản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.    Chi cục Thuế cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Nhiệm vụ quyền hạn

1.Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định:

a)    Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản thuế;

b)    Chiến lược, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về quản

thuế; Dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

 

 


 

2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định:

a)    Dự thảo thông các văn bản khác về lĩnh vực quản của Tổng cục Thuế;

b)    Kế hoạch hoạt động hàng năm của Tổng cục Thuế.

 

 

 

3. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, quy trình nghiệp vụ; văn bản quy phạm nội bộ văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản của Tổng cục Thuế.

 

 

 

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy  phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản của Tổng cục Thuế sau khi được cấp thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

1.Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản thuế các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; các quy định, quy trình nghiệp vụ quản thuế do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành trên địa bàn tỉnh, thành phố.

1,Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản thuế các văn bản quy định của pháp luật khác liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản thuế trên địa bàn.

 

5.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật thuộc lĩnh vực quản của Tổng

6.Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng

3.Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách


 

cục Thuế.

dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

 

6. Tổ chức quản thuế theo quy định của pháp luật:

a) Hướng dẫn, giải thích chính sách

thuế của Nhà nước; tổ chức công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản của Cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế, thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn

thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản của Chi cục Thuế: đăng thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước

 

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện quy trình nghiệp vụ về đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt các nghiệp vụ khác liên quan;

8. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản thuế

8. Kiểm tra, giám sát việc khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế các tổ chức, nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.


 

c) Quyết định hoặc trình cấp thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế;

15. Quyết định hoặc đề nghị cấp thẩm quyền quyết định miễn, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn nộp hồ khai thuế, gia hạn nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật

9.Quyết định hoặc đề nghị cấp thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật

 

d) Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ mật thông tin của người

nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi đề nghị theo quy định của pháp luật;

18. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản của Cục Thuế

12.Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

đ) Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của quan nhà nước thẩm quyền;

19. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của quan nhà nước thẩm quyền.

16. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của quan nhà nước thẩm quyền

 

e) Ủy nhiệm cho các quan, tổ chức trực tiếp thu một số khoản thuế theo

 

 


 

quy định của pháp luật.

 

 

 

7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản rủi ro trong hoạt động quản thuế.

9.Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản rủi ro trong hoạt động quản thuế

7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản thuế.

 

8. Được áp dụng các biện pháp hành chính để đảm bảo thực thi pháp luật về thuế:

a) Yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hồ tài liệu khác liên quan đến việc tính

thuế, nộp thuế; yêu cầu tổ chức tín dụng, các tổ chức nhân khác liên quan cung cấp tài liệu phối hợp với quan thuế trong công tác quản thuế;

16. Được yêu cầu người nộp thuế, các quan Nhà nước, các tổ chức, nhân liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị quan thẩm quyền xử các tổ chức, nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với quan thuế để thu thuế vào ngân sách nhà nước

10. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các quan Nhà nước, các tổ chức, nhân liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản thu thuế; đề nghị quan thẩm quyền xử các tổ chức, nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

 

b) Ấn định thuế, truy thu thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế để thu tiền

thuế nợ, tiền phạt vi phạm hành chính thuế.

17. Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế

11. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.


 

9. Lập hồ kiến nghị khởi tố các tổ chức, nhân vi phạm pháp luật về thuế; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

lập hồ đề nghị quan thẩm quyền khởi tố các tổ chức, nhân vi phạm pháp luật về thuế.( mục 12)

Lập hồ đề nghị quan thẩm quyền khởi tố các tổ chức, nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản thuế pháp luật khác liên quan.( mục 15)

 

10. Thanh tra chuyên ngành thuế; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

10. Trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế, kiểm tra thuế, giám sát việc khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tổ chức nhân quản thu thuế, tổ chức được ủy nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản của Cục trưởng Cục Thuế.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản của Cục trưởng Cục Thuế theo quy định của pháp luật; xử vi phạm hành chính về thuế, lập hồ đề nghị quan

thẩm quyền khởi tố các

14. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.


 

 

tổ chức, nhân vi phạm pháp luật về thuế.

 

 

11. Xây dựng, triển khai, quản phần mềm ứng dụng, sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành về thuế, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu

cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản nội ngành cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế.

20. Triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản nội ngành vào các hoạt động của Cục Thuế;

18.Tổ chức tiếp nhận triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.

 

12. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê về thuế chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

13. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản biên lai, ấn chỉ thuế, lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế báo cáo phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp các quan liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình kết quả công tác của Cục Thuế.

13. Tổ chức thực hiện thống kê, quản thuế, quản biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp các quan liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình kết quả công tác của Chi cục Thuế.

 

13. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định của pháp luật.

 

 

 

14. Quản tổ chức bộ máy, biên chế;

thực hiện chế độ tiền lương các chế

21. Quản lý bộ máy biên

chế, công chức, viên

19. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động;

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ


 

độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản của Tổng cục Thuế theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định của pháp luật..

chức, lao động tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thuế theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính Tổng cục Thuế.

công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước theo phân cấp của Bộ Tài chính

 

15. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành thuế đối với người nộp thuế, các tổ chức, nhân khác thành tích xuất sắc trong công tác quản thuế chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

 

 

16. Quản kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật; thực hiện chế quản tài chính biên chế theo quy định của quan thẩm quyền.

22. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

20. Quản kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật của ngành.

 

17. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu nội dung chương trình cải cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

5. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất

lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục

vụ cho người nộp thuế

17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản thuế cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.


 

 

thực hiện chính sách, pháp luật về thuế

 

 

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

2. Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa

phương về lập dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản thuế trên địa bàn; chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản thuế trên địa bàn; chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khoản 2

 

 

4. Quản thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế.

6. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

 

Dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.( ý b khoản 1)

7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản thuế trực tiếp thực hiện việc quản thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi

quản của Cục Thuế

2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản thuế;

tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ

trì phối hợp chặt chẽ với các ngành,


 

 

theo quy định của pháp luật các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 

14. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ quản nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế.

4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

 


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn