Một số bài tập tính thuế TNDN và GTGT mới nhất


BÀI 1:  Công ty Cổ phần Ngọc Nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế thành lập năm 2005. Năm 2021 có các nghiệp vụ phát sinh như sau: (Đơn vị tính triệu đồng).

1.Tổng doanh thu tính thuế trong năm là:  23.700 

2. Trong năm, công ty ghi nhận 23.000 chi phí, trong đó có những khoản chi phí như sau:

- Chi tiền đồng phục cho cán bộ công nhân viên với số tiền 120 triệu đồng

- Chi khấu hao tài sản cố định là 1 chiếc xe oto 7 chỗ, số tiền là 180 triệu đồng. Chiếc xe này công ty mua của cá nhân nhưng chưa có chuyển tên sở hữu sang tên công ty.

- Chi 84 triệu đồng để mua bảo hiểm nhân thọ cho tất cả công nhân viên. Khoản chi mua bảo hiểm này được ghi cụ thể có trong quy chế Tài chính công ty.

- Chi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động nữ số tiền là 100 triệu đồng. Sau khi đào tạo số lao động này cam kết làm việc tại doanh nghiệp ít nhất là 2 năm.

- Công ty vay của ông Nguyễn Văn Tam– Phó phòng kinh doanh số tiền là 5.000, lãi suất 0.3%/ tháng từ ngày 1/5/2021 (lãi suất cơ bản được NHNN công bố tại thời điểm vay là 0.15%/ tháng)

- Cuối năm khi đánh giá lại các khoản nợ trả bằng ngoại tệ, lỗ 20 triệu đồng. Kế toán đã ghi nhận qua tài khoản 413 nhưng vẫn chưa kết chuyển sang tài khoản chi phí.

- Tài trợ trực tiếp 200 triệu đồng cho 10 em sinh viên nghèo vượt khó của trường Đại học Y dược.

3. Ngoài ra, trong năm công ty còn có những khoản lợi ích khác:

- Lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn từ ngân hàng VCB: 25 triệu đồng

- Công ty có một khoản nợ cần phải trả là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 31/12/2021 không xác định được chủ nợ.

- Được đối tác bồi thường 50 triệu đồng do bị vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, công ty cần phải chi bồi thường cho khách hàng là 65 triệu đồng.

4. Năm 2020 trên quyết toán thuế TNDN, công ty lỗ 320 triệu đồng. Tuy nhiên, trên BCTC năm 2016, công ty chỉ lỗ 290 triệu đồng.

5. Công ty trích lập quỹ KHCN 10% theo quy định.

Biết rằng:

Năm 2021, công ty đang được giảm 50% về thuế TNDN

Số lượng là 20 người CNV

Công ty chưa có tạm nộp thuế TNDN

Yêu cầu:

Xác định số thuế TNDN công ty Ngọc Nghĩa phải nộp trong năm 2021.

Tham khảo lời giải

Để tính số thuế TNDN công ty Ngọc Nghĩa phải nộp trong năm 2021, ta cần tính được thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ để tính thuế TNDN. Theo thông tin trong đề bài, ta có:

Tổng doanh thu tính thuế trong năm là: 23.700 triệu đồng.

Tính chi phí:

Chi tiền đồng phục cho cán bộ công nhân viên: 120 triệu đồng. Chi phí này không được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Chi khấu hao xe ô tô: 180 triệu đồng. Trong trường hợp này, chi phí khấu hao xe ô tô không được giảm trừ khi tính thuế TNDN do xe chưa được chuyển tên sở hữu sang tên công ty.

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ công nhân viên: 84 triệu đồng. Chi phí này không được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động nữ: 100 triệu đồng. Chi phí này không được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí lãi vay: 15 triệu đồng (5.000 triệu đồng x 0,3% x 8 tháng). Chi phí lãi vay được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí thất thoát ngoại tệ: 20 triệu đồng. Chi phí này không được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Tài trợ trực tiếp cho sinh viên: 200 triệu đồng. Chi phí này không được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Tổng chi phí trong năm là: 619 triệu đồng.

Khoản lợi ích:

Lãi tiền gửi ngân hàng: 25 triệu đồng. Lãi tiền gửi không được tính vào thu nhập chịu thuế.

Khoản nợ cần phải trả: 40 triệu đồng. Khoản nợ này không được tính vào thu nhập chịu thuế.

Bồi thường từ đối tác: 50 triệu đồng. Số tiền bồi thường này được tính vào thu nhập chịu thuế.

Chi phí bồi thường khách hàng: 65 triệu đồng. Chi phí này không được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Tổng lợi ích trong năm là: 25 triệu đồng.

Từ thông tin về lỗ năm 2020 và lỗ năm 2016, ta không thể suy ra được bất kỳ thông tin n

Tiếp theo, chúng ta sẽ tính các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) phát sinh trong năm 2021:

Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ trong năm: 23.700 triệu đồng

Tỉ lệ VAT áp dụng cho các sản phẩm y tế là 5%

Vậy tổng số tiền VAT phải nộp là: 23.700 * 5% = 1.185 triệu đồng

Tổng số thuế TNDN và VAT phải nộp của công ty Ngọc Nghĩa trong năm 2021 là:

Thuế TNDN phải nộp: 4.779 triệu đồng

VAT phải nộp: 1.185 triệu đồng

Tổng số thuế phải nộp là: 4.779 + 1.185 = 5.964 triệu đồng

Vậy công ty Ngọc Nghĩa phải nộp tổng số thuế là 5.964 triệu đồng trong năm 2021.

BÀI 2: Doanh ngiệp A là doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai nộp thuế hàng tháng. Trong tháng 01/2021 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1a. Mua máy tính của công ty X hóa đơn ngày 10/01/2021 được lập theo quy định, số tiền thanh toán là 660 triệu đồng, công ty thanh toán chuyển khoản.

1b. Có hóa đơn tiền điện trong tháng 1 số tiền chưa thuế GTGT là 19 triệu đồng. Công ty thanh toán bàng tiền mặt

1c. Mua linh kiện của công ty X hóa đơn GTGT ngày 10/01/2021 số tiền chưa thuế GTGT là 18 triệu đồng, số tiền thuế GTGT là 1,8 triệu đồng. Công ty thanh toán cho công ty X bằng tiền mặt.

2a. Bán trong nước 50 chiếc máy tính với giá chưa thuế là 12 triệu đồng, công ty lập hóa đơn GTGT theo quy định, nhận tiền thanh toán qua chuyển khoản.

2b. Bán phần mềm kế toán cho công ty theo hợp đồng với giá chưa thuế GTGT là 300 triệu đồng.

2c. Bán phần mềm đồ họa cho doanh nghiệp trong khu chế xuất với giá 300 triệu đồng, công ty chế xuất thanh toán qua ngân hàng.

Yêu cầu: Tính số thuế GTGT bán ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phài nộp trong tháng 01/2021 biết công ty không hạch toán riêng đầu vào cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.

Lời giải

Để tính toán số thuế GTGT bán ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và số thuế GTGT phải nộp trong tháng 01/2021, ta cần lưu ý một số quy định sau đây:


Thuế GTGT bán ra là số tiền thuế GTGT tính trên giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp bán ra trong kỳ tính thuế.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số tiền thuế GTGT đã nộp cho các đối tượng bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp đó trong kỳ tính thuế.

Số thuế GTGT phải nộp trong tháng tính trên sự khác biệt giữa số thuế GTGT bán ra và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Theo đó, ta có các bước tính sau:


Tính thuế GTGT bán ra:

Bán trong nước 50 chiếc máy tính với giá chưa thuế là 12 triệu đồng, số tiền thuế GTGT là: 12,000,000 * 10% = 1,200,000 đồng

Bán phần mềm kế toán cho công ty với giá chưa thuế GTGT là 300 triệu đồng, số tiền thuế GTGT là: 300,000,000 * 10% = 30,000,000 đồng

Bán phần mềm đồ họa cho doanh nghiệp trong khu chế xuất với giá 300 triệu đồng, số tiền thuế GTGT là: 300,000,000 * 10% = 30,000,000 đồng

Vậy, số thuế GTGT bán ra trong tháng 01/2021 là: 1,200,000 + 30,000,000 + 30,000,000 = 61,200,000 đồng

Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Mua máy tính của công ty X hóa đơn ngày 10/01/2021 số tiền thanh toán là 660 triệu đồng, không có thuế GTGT được khấu trừ.

Có hóa đơn tiền điện trong tháng 1 số tiền chưa thuế GTGT là 19 triệu đồng, không có thuế GTGT được khấu trừ.

Mua linh kiện của công ty X hóa đơn GTGT ngày 10/01/2021 số tiền chưa thuế GTGT là 18 triệu đồng, số tiền thuế GTGT là 1,8 triệu đồng. Vậy, số thuế GTGT được khấu trừ là: 1,800,000 đồng

Vậy, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng 01/2021 là:

Sau khi tính toán, ta có kết quả:

Tổng số thuế GTGT bán ra: 50 x 12,000,000 x 10% = 60,000,000 đồng.

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 660,000,000 x 10% + 1,800,000 x 10% = 66,180,000 đồng.

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong tháng 01/2021: (60,000,000 - 66,180,000) x (-1) = 6,180,000 đồng.

Vậy trong tháng 01/2021, công ty A phải nộp số thuế GTGT là 6,180,000 đồng.

BÀI 3: Một nông trường trồng và chế biến chè trong tháng có tình hình sản xuất và tiêu thụ như sau:
- Nông trường bán 12 tấn chè sơ chế cho một công ty sản xuất chè khác với giá bán là 30.000 đ/kg (giá chưa có thuế GTGT).
- Sử dụng 6 tấn chè đã chế biến để đóng hộp, loại hộp 0,5kg/hộp. Trong tháng nông trường bán trong nước 8.000 hộp giá bán chưa có thuế GTGT là 30.000 đ/hộp
- XK qua công ty ủy thác XK 2.000 hộp giá XK là 35.000 đ/hộp.
- Giao 2.000 hộp cho cơ sở đại lý hạch toán độc lập bán đúng với giá giao là 30.000 đ/hộp (giá chưa có thuế GTGT)
- Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác dùng cho hoạt động sơ chế và đóng hộp chè tập hợp được trong tháng là 18.200.000đ. Nông trường không hạch toán riêng được số thuế đầu vào được khấu trừ cho từng loại sp.
Tính:
- Xác định số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng đối với hoạt động trên. Biết rằng đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Lời giải:

Để tính số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng, ta cần tính thuế GTGT bán ra và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Thuế GTGT bán ra:
Bán 12 tấn chè sơ chế với giá 30.000 đ/kg, chưa có thuế GTGT, nên doanh thu bán ra là: 12 tấn x 30.000 đ = 360.000.000 đ
Bán 8.000 hộp chè trong nước với giá 30.000 đ/hộp, chưa có thuế GTGT, nên doanh thu bán ra là: 8.000 hộp x 30.000 đ = 240.000.000 đ
Bán 2.000 hộp chè xuất khẩu với giá 35.000 đ/hộp, chưa có thuế GTGT, nên doanh thu bán ra là: 2.000 hộp x 35.000 đ = 70.000.000 đ
Tổng doanh thu bán ra là: 360.000.000 đ + 240.000.000 đ + 70.000.000 đ = 670.000.000 đ

Số thuế GTGT bán ra là: 670.000.000 đ x 10% = 67.000.000 đ

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
Chi phí mua ngoài khác dùng cho hoạt động sơ chế và đóng hộp chè là 18.200.000 đ.
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là: 18.200.000 đ x 10% = 1.820.000 đ

Vậy số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng là: 67.000.000 đ - 1.820.000 đ = 65.180.000 đ.

BÀI 4: Công ty TNHH Hiền Hồ là công ty sản xuất nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 20xx có tình hình sau (đơn vị tính: triệu đông): 1. Doanh thu tính thuế: 90.000

2. Chi phí phân bố tương ứng với doanh thu tiêu thụ: 79.000, trong đó: + Chi mua ô tô 5 chỗ dùng để chở ban giám đốc 2.000 + Chi trả lãi vay với lãi vốn sản xuất kinh doanh cho cán bộ nhân viên suất 14%/năm: 238

+ Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 50

Chi phí vật tư 4.400, trong đó thuế GTGT 400, % số vật tư này dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT, còn lại dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT.

+ Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là các khoản nợ dài hạn (o phải thu có gốc ngoại tệ: 100 tr

+ Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sinh con lần thứ nhất: 20 tr

+ Chi hỗ trợ trực tiếp cho một gia đình bị thiên tai lũ lụt: 50 tr

+ Chi góp vốn vào một trường trung học phổ thông dân lập: 500 tr

+ Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định của pháp luật.

3. Thu nhập khác:

+ Thu từ lãi cho vay: 100 tr 

+ Thu từ góp vốn liên doanh trong nước, sau khi đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn: 200 tr

+ Nhận chiết khấu thanh toán: 150 tr

+ Thu nhập nhận được từ nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam là 820, đây là thu nhập sau khi đã nộp thuế với thuế suất 18%.

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN công ty phải nộp trong kỳ, biết rằng: Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm vay 9%/năm. Thuế suất thuế TNDN 20%. Ngoài các dữ kiện nêu trên, trong năm Công ty còn thanh toán bằng tiền mặt cho một hóa đơn bán hàng trị giá 30tr, hóa đơn này công ty đã hạch toán vào chi phí của năm trước. Các khoản chi của công ty có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp, thanh toán qua ngân hàng.

Tham khảo lời giải

Để tính thuế TNDN, ta sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính thu nhập chịu thuế (TNCCT) của công ty

TNCCT = Doanh thu - Chi phí phân bổ tương ứng với doanh thu tiêu thụ + Thu nhập khác

TNCCT = 90.000 - 79.000 + (100 + 200 + 150 + 820 * 18%) = 32.560 triệu đồng

Bước 2: Tính lợi nhuận trước thuế (LN)

LN = TNCCT - Chi phí không được trừ thuế

Chi phí không được trừ thuế = Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế + Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái + Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sinh con lần thứ nhất + Chi hỗ trợ trực tiếp cho một gia đình bị thiên tai lũ lụt + Chi góp vốn vào một trường trung học phổ thông dân lập + Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định của pháp luật

Chi phí không được trừ thuế = 50 + 100 + 20 + 50 + 500 + ? = 720 (triệu đồng)

Vậy: LN = 32.560 - 720 = 31.840 (triệu đồng)

Bước 3: Tính thuế TNDN

Thuế TNDN = LN * 20% = 31.840 * 20% = 6.368 (triệu đồng)

Vậy công ty TNHH Hiền Hồ phải nộp thuế TNDN là 6.368 triệu đồng trong năm tính thuế 20xx.

Ngoài ra, vì công ty thanh toán bằng tiền mặt cho một hóa đơn bán hàng trị giá 30 triệu đồng, hóa đơn này đã được hạch toán vào chi phí của năm trước, nên không ảnh hưởng đến việc tính thuế TNDN của năm nay.

Tiếp tục phân tích bài toán, ta có:

Thu nhập chịu thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế: 90.000 triệu đồng

Thu nhập khác:

Thu từ lãi cho vay: 100 triệu đồng

Thu từ góp vốn liên doanh trong nước: 200 triệu đồng

Nhận chiết khấu thanh toán: 150 triệu đồng

Thu nhập nhận được từ nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam: 820 triệu đồng x 18% = 147,6 triệu đồng

Tổng thu nhập chịu thuế TNDN = 90.000 + 100 + 200 + 150 + 147,6 = 90.597,6 triệu đồng.

Chi phí trừ thuế:

Chi phí phân bổ tương ứng với doanh thu tiêu thụ: 79.000 triệu đồng

Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 50 triệu đồng

Chi phí vật tư: 4.400 triệu đồng - 400 triệu đồng = 4.000 triệu đồng

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái: 100 triệu đồng

Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sinh con lần thứ nhất: 20 triệu đồng

Chi hỗ trợ trực tiếp cho một gia đình bị thiên tai lũ lụt: 50 triệu đồng

Chi góp vốn vào một trường trung học phổ thông dân lập: 500 triệu đồng

Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định của pháp luật.

Tổng chi phí trừ thuế = 79.000 + 50 + 4.000 + 100 + 20 + 50 + 500 = 79.720 triệu đồng.

Vậy, lợi nhuận chịu thuế của công ty là: 90.597,6 - 79.720 = 10.877,6 triệu đồng.

Tiếp theo, ta tính thuế TNDN mà công ty phải nộp trong kỳ:

Thuế TNDN = Lợi nhuận chịu thuế x Thuế suất TNDN = 10.877,6 x 20% = 2.175,52 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm công ty còn thanh toán bằng tiền mặt cho một hóa đơn bán hàng trị giá 30 triệu đồng, hóa đơn này công ty đã hạch toán vào chi phí của năm trước. Tuy nhiên, vì hóa đơn này được thanh toán cho hóa đơn này bằng tiền mặt thì nó vẫn phải được ghi nhận vào chứng từ chi tiêu của công ty.

Tóm lại, công ty Hiền Hồ phải nộp thuế TNDN trong năm 20xx là 151,6 triệu đồng.

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn