Tài liệu thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2023

 


Tài liệu thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2023


1. Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Xem toàn văn kế hoạch Tại đây)

2. Thông báo Số 01-TB/HĐ ngày 06/04/2023 của Hội Đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2023 về tài liệu ôn tập kỳ thi thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Xem toàn văn thông báo Tại đây)

3. Tài liệu ôn tập và danh mục tài liệu tham khảo thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 kèm theo thông báo số 01-TB/HĐ (Xem toàn bộ nội dung Tại đây.)

4. Tài liệu ôn thi môn Ngoại ngữ. (Xem toàn bộ nội dung Tại đây)

5. Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung 360 câu hỏi trắc nghiệm (Xem toàn văn nội dung Tại đây)

6. Quyết định phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan , đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Xem toàn văn nội dung Tại đây)

7. Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan , đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Xem toàn văn nội dung Tại đây)

8. Nội quy thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan , đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Xem toàn văn nội dung Tại đây)

9. Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan , đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Xem toàn văn nội dung Tại đây)

10. Công văn triệu tập công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2023 (Xem toàn văn nội dung Tại đây)

KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH

11. Thông báo Số 16-TB/HĐ ngà 25/04/2023 về kết quả điểm thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong cơ quan , đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Xem toàn văn Tại đây )

12. Mẫu đơn phúc khảo (Tải về Tại đây)

13. Kết quả phúc khảo (Tải về Tại đây)

14. Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Tải nội dung Quyết định tại đây )

15. Thông báo kết quả và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Tải nội dung Quyết định tại đây )
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn