40 câu trắc nghiệm Kế toán thi tuyển Giao dịch viên BIDV năm 2023


Đề thi môn Kế toán thi tuyển vào BIDV vị trí Giao dịch viên được chọn lọc từ nhiều đề thi BIDV các năm. Đề thi BIDV đều có file đáp án tiện cho các bạn theo dõi và ôn tập trước kỳ thi

ĐỀ SỐ 1

1. Trong mô hình giao dịch một cửa, có những hạn mức nào được quy định cho mỗi giao dịch viên

a. Hạn mức tồn quỹ

b. Hạn mức thu, chi tiền mặt

c. a và b

d. Hạn mức phê duyệt khoản vay

2. Thẻ ATM thực chất là loại thẻ nào?

a. Thẻ tín dụng

b. Thẻ trả trước

c. Thẻ ghi nợ

d. Tích hợp cả 3 loại trên

3. Trong cho vay theo HMTD, kế toán cần quản lý sao cho:

a. Doanh số cho vay nằm trong HMTD

b. Dư nợ cho vay nằm trong HMTD

c. Doanh số thu nợ nằm trong HMTD

d. Tất cả đều đúng

4. Nguyên tắc trọng yếu đòi hỏi:

a. Xem xét độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể

b. Hạch toán các nghiệp vụ vào thời điểm phát sinh

c. Hạch toán chi phí phù hợp với các thu nhập được tạo ra

d. Thu nhập chỉ được ghi nhận khi có các bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được

lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận ngay khi có khả năng phát sinh2

5. Khi đến hạn thu lãi định kỳ quý của một khoản vay khách hàng đang được phân loại ở nhóm 1, kế toán xử lý như thế nào trong trường hợp không thu được lãi của KH

a. Thoái thu phần lãi đã ghi nhận thu nhập của cùng kỳ kế toán

b. Thoái thu toàn bộ lãi đã ghi nhận thu nhập

c. Theo dõi ngoại bảng đối với toàn bộ lãi chưa thu được của KH

d. a&c

6. Nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích có thể mâu thuẫn với nguyên tắc kế toán nào?

a. Thận trọng

b. Giá gốc

c. Phù hợp

d. Nhất quán

7. Nguyên tắc chung nhất trong kế toán thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng là

a. Ghi nợ tài khoản người chi trả trước, ghi có tài khoản người thụ hưởng sau

b. Chỉ thanh toán trên cơ sở do người chi trả lập

c. Chỉ thanh toán trên cơ sở chứng từ do người thụ hưởng lập

d. Ghi có tài khoản người chi trả trước, ghi nợ tài khoản người thụ hưởng sau

8. KH có thể sử dụng UNC để rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán

9. Trong mô hình giao dịch một cửa, khách hàng chỉ thực hiện các giao dịch tiền mặt tại bộ phận quỹ chính

10. KH sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán thực chất là vay NH theo phương thức cho vay theo HMTD

11. Trong kế toán tiền lãi huy động vốn, kế toán ghi nhận chi phí lãi tại thời điểm trả lãi cho KH

12. Hội đồng xử lý thừa thiếu quỹ họp định kỳ và ra quyết định

- Ghi nhận vào thu nhập khác khoản thừa quỹ 2tr do không xác định được nguyên nhân

13. TT lãi tiền gửi tiết kiệm định kỳ quý đến hạn cho KH Nguyễn Thanh Hải, gốc 500tr, ls định kỳ quý thời hạn 12 tháng, 7,5%. Kế toán dự trả lãi tròn tháng, vào cuối ngày giao dịch

14. KH Bùi Minh Thế nộp TM vào để trả nợ đến hạn khoản vay ngân hàng, gốc 200tr, thời hạn 6 tháng, ls trả 1 lần khi đáo hạn là 10%/năm, kế toán đã dự thu lãi toàn bộ 6 tháng.

15. Nhận LCC của 1 chi nhánh khác hệ thống trên cùng địa bàn tỉnh, nội dung thanh toán UNC, người thụ hưởng là Công ty chế biến thức ăn gia súc, số tiền 370tr.

16. Nhận LCN của 1 chi nhánh trong cùng hệ thống, nội dung thanh toán Séc bảo chi, số tiền 780tr, NH kiểm tra thấy Séc này cho NH bảo chi trước đây cho Nhà máy Rượu HN bằng thủ tục phong tỏa số dư trên TK TGTT.

17. Là giao dịch viên của NH, anh chị xử lý các tình huống sau ntn?

a. KH là công dân Việt Nam đến xin mua ngoại tệ bằng TM

b. Công ty An Bình nộp séc 350tr, kèm UNC 300tr, Trích TK TGTT để bảo chi Séc

Đáp án đề số 1

ĐỀ SỐ 2

1. Đặc trưng của đối tượng kế toán ngân hàng:

a. Quy mô và phạm vi chu chuyển vốn lớn, tuần hoàn thường xuyên, liên tục

b. Có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với đối tượng kế toán của các tổ chức, cá nhân khác

c. Chủ yếu tồn tại dưới hình thái giá trị

d. Tất cả đặc điểm trên

2. Trong quá trình kiểm soát chứng từ, nếu phát hiện phần số tiền bằng số và bằng chữ của khách hàng không khớp nhau, giao dịch viên cần:

a. Yêu cầu khách hàng viết lại chứng từ, hủy chứng từ viết sai

b. Chấp nhận chứng từ và hạch toán theo số tiền bằng chữ

c. Chấp nhận chứng từ và hạch toán theo số tiền bằng số

d. Yêu cầu KH khoanh tròn số tiền đúng và ký nháy bên cạnh

3. Phương pháp hạch toán kép là gì?

a. Hạch toán đối ứng giữa một nợ- một có

b. Hạch toán đối ứng giữa một nợ- nhiều có

c. Hạch toán đối ứng giữa nhiều nợ- một có

d. A, B và C đúng

4. Mục đích chính của KH khi gửi loại tiền tiết kiệm không kỳ hạn tại ngân hàng

a. Sử dụng internetbanking

b. An toàn

c. Sử dụng các dịch vụ thanh toán

d. Hưởng lãi

5. Đối với tiết kiệm trả lãi trước số tiền mà KH được hưởng vào ngày đáo hạn là

a. Mệnh giá trên sổ cộng số lãi không kỳ hạn trên số ngày dôi ra

b. Mệnh giá trên sổ cộng số lãi phải trả dồn tích2

c. Mệnh giá trên sổ tiết kiệm

d. Cả ba phương án trên đều sai

6. Theo quy chế cho vay hiện hành, cho vay trung hạn là:

a. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 2 năm

b. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 3 năm

c. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm

d. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 10 năm

7. Đối với lãi của những khoản vay không đủ tiêu chuẩn

a. Không dự thu lãi

b. Ghi nhận theo nguyên tắc thận trọng

c. Theo dõi ở ngoại bảng

d. Tất cả phương án trên

8. Ngân quỹ của NH thuộc về

a. Tài sản của ngân hàng

b. Nợ phải trả của ngân hàng

c. Vốn chủ sỡ hữu của ngân hàng

d. Nghiệp vụ ngoại bảng

9. Trong hệ thống thanh toán, lệnh nào sau đây không được phép thực hiện

a. Lệnh chuyển có

b. Lệnh hủy lệnh chuyển có

c. Lệnh chuyển nợ

d. Lệnh hủy lệnh chuyển nợ

10. Séc được bảo chi là séc:

a. Được trả tiền ngay cho người thụ hưởng khi nộp séc vào ngân hàng

b. Được thanh toán chuyển khoản hoặc được rút tiền mặt

c. Được đơn vị thanh toán bảo đảm chi trả bằng cách ký bảo chi lên tờ Séc

d. Được sử dụng thanh toán trong cùng hoặc khác ngân hàng

11. Khách hàng muốn mở tài khoản nhưng không biết chữ thì phải làm như thế nào

để đăng ký mẫu tại ngân hàng

a. Đăng ký mã số bảo mật

b. Điểm chỉ vân tay

c. Thỏa thuận với ngân hàng cách thức riêng để nhận diện với chủ sở hữu3

d. Tất cả các phương án trên đều đúng

12. Ngân hàng nhận được một LCC từ thanh toán bù trừ cho người thụ hưởng nhận bằng CMND. Hôm nay đã là 15 ngày kể từ ngày nhận LCC và người thụ hưởng còn chưa đến nhận tiền, NH sẽ xử lý như thế nào với khoản tiền đó

a. Tiếp tục treo trên tài khoản chờ người thụ hưởng

b. Lập lệnh chuyển có trả lại tiền cho ngân hàng đã chuyển tiền

c. Ghi nhận vào thu nhập của ngân hàng

d. Tất cả đều sai

13. Ngân hàng có thể ghi nhận thu nhập lãi hoặc chi phí trả lãi mặc dù chưa thu được tiền hay chưa đến kỳ trả lãi

14. Bút toán tính lãi hàng tháng đối với sổ tiết kiệm trả lãi cuối kỳ làm giảm quy mô tổng tài sản của ngân hàng

15. Tất cả các khoản vay đều phải trích lập dự phòng chung

16. Trong trường hợp thanh toán Séc bảo chi, người thụ hưởng sẽ nhận được tiền ngay khi nộp séc

17. Bà Oanh nộp sổ tiết kiệm đến hạn, gốc 70tr, loại trả lãi sau, kỳ hạn 5 tháng, l/s 5,4% năm. Biết, NH mới tính và dự trả lãi được 4 tháng 

18. Ông Long xin rút tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, số tiền gốc 140tr. Ls 6%/ năm, gửi cách đây nửa tháng. NH chấp nhận và tính lãi cho Ông Long theo lãi suất tiền gửi KKH là 0,3% năm

19. Bà Trang trả nợ gốc và lãi ( ngắn hạn) đến hạn bằng chuyển khoản từ TK TGTT. Khoản vay này có gốc là 220tr, lãi 30tr, trong đó NH đã dự thu 25tr, khi vay thế chấp 1 ô tô trị giá 500tr.

20. Nhận được UNT từ một ngân hàng cùng địa bàn, số tiền 80tr, do cty điện lực đòi tiền dịch vụ đã cung cấp cho Công ty thiết bị điện tử Thăng long

21. Nhận được thông báo chấp nhận LCN trong thanh toán bù trừ với một ngân hàng cùng hệ thống về thanh toán UNT số tiền 40tr, do công ty Phong Vân đòi tiền dịch vụ cung cấp cho công ty Mai Trang.

22. Ông Hùng đến NH xin rút tiền khỏi TK, ngân hàng đề nghị Ông Hùng xuất trình CMT. Tuy nhiên CMT của ông Hùng k được bảo quản tốt nên đã gập làm ảnh không nhìn rõ và CMT này cũng sắp hết hạn. GDV nên xử lý ntn?

Đáp án Đề số 2

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn