25 câu trắc nghiệm tin học văn phòng thi tuyển công chức


1. Khi kích đúp chuột và thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại, hệ điều hành Windows XP sẽ:
a. Đóng cửa số đó
b. Thu cửa sổ đó về kích thước cực tiểu
c. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ
d. Thu cửa sổ đó về kích thước trước đó

2. Chọn phát biểu sai về CPU trong các phát biểu sau:
a. Là hộp máy của máy vi tính, trong đó có bộ số học - lôgic và bộ nhớ.
b. Có thể tính toán và điều khiển việc chạy chương trình.
c. Là thiết bị trung tâm của máy tính.
d. Có tốc độ làm việc cực nhanh

3. Bạn hiểu Macro Virus là gì?
a. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
b. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)
c. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của Microsoft Word và Microsoft Excel

4. Phát biểu nào sau đây về phần mềm diệt virus là sai?
a. Phần mềm diệt virus có thể ngăn ngừa virus lây qua trình duyệt Web
b. Phần mềm diệt virus có khả năng diệt virus trong thư điện tử
c. Phần mềm diệt virus có khả năng diệt mọi virus
d. Phần mềm diệt virus cần phải được cập nhật thường xuyên để ngăn ngừa các loại virus mới xuất hiện

5. Để chia một ô đã được đánh dấu trong bảng thành nhiều ô nhỏ, ta có thể sử dụng menu sau:
a. Table\Merge Cells
b. Table\ Split Table
c. Table\ Split Cells

6. Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là phần mềm mã nguồn mở?
a. Microsoft Internet Explorer
b. Mozilla Thunderbird
c. Mozilla Firefox
d. OpenOffice.org

7. Mật khẩu mạnh là mật khẩu:
a. Có từ 8 ký tự trở lên
b. Có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt
c. Có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ cái

8. Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
a. Nhấn phím delete
b. Table - Delete Rows
c. Tools - Delete

9. Trong Microsoft Word, chức năng Table\Merger Cells... dùng để
a. Tách một ô thành nhiều ô trong bảng
b. Trộn nhiều ô thành một ô trong bảng
c. Tách một bảng thành hai bảng
d. Tạo một bảng mới

10. Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?
a. Máy in
b. Micro
c. Đĩa mềm
d. Webcam

11. Để ra khỏi Microsoft Word, thực hiện:
a. Vào File\Save
b. Vào File\Exit
c. Vào File\Close

12. Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?
a. Là bộ xử lý thông tin
b. Các đáp án đều sai
c. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
d. Là bộ nhớ chỉ đọc

13. Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?
a. Lây nhiễm vào boot record
b. Phá hủy CMOS
c. Tự nhân bản
d. Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng

14. Chức năng nào sau đây là chức năng của hệ điều hành:
a. Cầu nối giữa phần cứng và phần mềm, giữa người sử dụng và máy tính
b. Tất cả đều đúng
c. Quản lý tài nguyên của máy tính
d. Điều khiển hoạt động của máy tính

15. Trong Windows từ Shortcut có ý nghĩa gì?
a. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền
b. Tạo đường tắt để truy cập nhanh
c. Là một thư mục
d. Đóng cửa sổ đang mở

16. Microsoft Word, để chèn một công thức toán học vào văn bản, người sử dụng chọn Menu:
a. Insert\Object\Create New\Microsoft Equation 3.0
b. Insert\Object\Create New\Graph Chart
c. Insert\Object\Create New\Microsoft Excel Chart

17. WWW là viết tắt từ?
a. World Wide Web
b. Web Wide Word
c. Word Wide Web
d. Web Wide World

18. Chọn câu chính xác nhất trong định nghĩa về bit sau đây
a. Tất cả đều đúng
b. Là đơn vị thông tin có thể thể hiện qua một chữ số nhị phân trong một mã hoá nhị phân
c. Là các ký hiệu để mã hoá thông tin dưới dạng số thường dùng trong máy tính điện tử
d. Là chữ số

19. Tốc độ đồng hồ của máy tính đuợc tính theo:
a. Byte và các bội của nó
b. Hz và các bội của nó
c. km/h
d. Giây và các bội của nó

20. Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ:
a. Chú giải cho các trục
b. Tất cả đều đúng
c. Tiêu đề

21. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả:
a. 2008
b. #Value
c. 4

22. Virus máy tính là:
a. Chương trình máy tính mô tả hoạt động của virus
b. Chương trình máy tính có khả năng tự lây lan nhằm phá hoại hoặc lấy cắp thông tin
c. Virus sinh học lây lan qua việc sử dụng chung bàn phím

23. Bộ nhớ ROM được dùng để:
a. Lưu trữ dữ liệu trước khi máy làm việc và ghi nhớ chương trình sẵn sàng để làm việc mà không phải nạp lại
b. Lưu trữ dữ liệu trước khi máy làm việc
c. Ghi nhớ chương trình sẵn sàng để làm việc mà không phải nạp lại
d. Ghi nhớ dữ liệu sinh ra trong thời gian máy làm việc

24. Trong Microsoft PowerPoint, cách nào sau đây không phải là cách tạo ra một bản trình diễn mới (Presentation):
a. Tạo một bản trình diễn trắng
b. Dùng chức năng Scan\In Slides
c. Dùng template
d. Dùng chức năng AutoContent Wizard

25. Trong Microsoft Excel, ký hiệu nào sau đây là ký hiệu của địa chỉ tương đối
a. $<cột>$<dòng>; ví dụ cụ thể $A$1
b. <cột><dòng>; ví dụ cụ thể A1 (cột A, dòng 1)
c. $<cột><dòng> hoặc <cột>$<dòng>; ví dụ cụ thể $A1 hoặc A$1

Các bạn để lại mail dưới phần bình luận để nhận đáp án tham khảo nhé. Thân !!
(tổng hợp)

2 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn