Tài liệu và Đề thi công chức Quản lý thị trường

 

A. Môn thi: Kiến thức chung

- Hình thức thi: Trắc nghiệm

- Số lượng: 60 câu

- Thời gian làm bài: 60 phút

I. Các nội dung cơ bản

- Những vấn đề chung về nhà nước và hệ thống chính trị ở Việt Nam;

- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

- Cán bộ, công chức và hoạt động công vụ;

- Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường;

- Cải cách hành chính nhà nước.

II. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.

3. Luật Tố chức chính quyền địa phương năm 2015.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.

7. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

8. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

9. Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016. 

10. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

11. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đối, bố sung một sổ điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

12. Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Công Thuơng.

13. Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị truờng đã được sửa đối, bo sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.

14. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định những người là công chức.

15. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức đã được sửa đối, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

16. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

17. Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tống cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

18. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt Ke hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

19. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư.

20. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Link tải văn bản

B. Môn thi: Ngoại ngữ

- Hình thức thi: Trắc nghiệm

- Số lượng: 30 câu

- Thời gian làm bài: 30 phút

- Trình độ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- ĐỀ THI MẪU MÔN TIẾNG ANH: TẢI XUỐNG

- Đề thi mẫu môn Tiếng Anh (3 dạng): tải xuống

C. Môn thi: Tin học

- Hình thức thi: Trắc nghiệm

- Số lượng: 30 câu

- Thời gian làm bài: 30 phút

- Trình độ: trình độ tương đương chuấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tài liệu và một số câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án: tải xuống

D. Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: phỏng vấn

I. Vị trí: Kiếm soát viên thị trường

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Các quy định pháp luật liên quan thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

- Quy định về hoạt động công vụ và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

II. Vị trí: Chuyên viên làm nhiệm vụ hành chính tổng họp, Chuyên viên làm nhiệm vụ tông hợp, tố chức hành chính, kế toán, văn thư, phối hợp liên ngành, Chuyên viên làm nhiệm vụ kế toán văn phòng

- Các nội dung ở phần thi kiến thức chung

- Các văn bản quy định về văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, tài chính kế toán, chế độ báo cáo thống kê, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quản lý tài sản và mua sắm hàng hóa, dịch vụ đế duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

- Tài liệu chuyên ngành văn thư lưu trữ: tải xuống

III. Vị trí: Chuyên viên làm nhiệm vụ hành chính tổng hợp và CNTT, Chuyên viên CNTT

- Các văn bản ở phần thi kiến thức chung

- Các văn bản quy định vê chế độ báo cáo thống kê, bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin, quản lý thương mại điện tử.

- Tài liệu chuyên ngành CNTT: tải xuống

IV. Một số câu hỏi ôn thi:

- 50 câu hỏi nghiệp vụ chuyên ngành: tải xuống

- Một số câu hỏi về Pháp lệnh QLTT có đáp án giải thích: tải xuống

- File nén tài liệu ôn thi môn chuyên ngành: tải xuống

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn