Cập nhật Đề thi công chức thuế khu vực Miền Bắc năm 2020

Các bạn nên theo dõi đầy đủ các bài viết tổng hợp đề thi mình đã post để phòng trường hợp các ca sau ra lại đề ca trước. Trường hợp này đã xảy ra tại Khu vực Miền Trung.

Hình ảnh bên lề về Kỳ thi công chức thuế Miền Bắc năm 2020 do bạn đọc gửi về:

Tại trường thi


Quang cảnh phòng thi công chức thuế Miền Bắc sáng nay


Tại Phòng thi khác

TỔNG HỢP ĐỀ THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2020 - KHU VỰC MIỀN BẮC, CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ VÀ TP HÀ NỘI

Đề KTC cơ bản tương tự giữa các ca thi nên mình chủ yểu review về đề thi môn tiếng Anh nha:

Ca 1 ngày 24/12/2020

Nội dung bài đục lỗ

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10. 

The UK Government ensures that all schools in the UK (1)_______ certain standards, and this includes independent schools as well as those that are (2)_______ by the Government. All qualifications are awarded by national agencies accredited by the Qualification and Curriculum Authority (QCA), (3)_______ the quality of the qualifications you will gain is guaranteed.

At many independent schools inEngland, you will be encouraged to take part (4)_______ extracurricular activities to develop your hobbies and learn new skills, and you may be encouraged to take graded music exams (5)_______ by the Associated Board of the Royal Schools of Music. The exam grades gained from these are widely accepted toward university entry (6)_______ .

Independent schools do not usually offer vocationally focused qualifications but if you are (7)_______ in these qualifications, you can find out more in the 'career-based and pre-university qualifications' section.

The (8)_______ you pay to attend independent school, include your course fees, accommodation and may include some or all extracurricular activities. Fees (9)_______ from school to school and are at the discretion of the institution; there are no national standards. You should expect to pay a minimum of £8,000 per year and fees can be (10)_______ high as £25,000.


Đáp án: 1A   2C  3B   4B   5A   6B  7C  8D  9B  10D  Đề kiến thức chung:

Theo đánh giá chung thì đề kiến thức chung dễ thở, nội dung rõ ràng không hỏi lắt léo hay hỏi về số liệu, tỷ lệ % gì cả. Có những phòng thi chỉ có 2 bạn không qua môn này, có bạn không ôn nhưng cũng có thể suy luận logic để làm bài. Không có mấy câu kiểu số số khó nhớ toàn hiến pháp là chính (12-13 câu). Còn lại vào mấy câu về cán bộ công chức, luật quản lý thuế. Chính quyền địa phương và văn bản quy phạm pháp luật có 1, 2 câu. Ktc không đánh đố, làm khá đơn giản, qua là chắc chắn, chỉ có điểm cao hay thấp thôi.


Một số câu hỏi khác về nội dung (sơ sơ thế này):
- Nghĩa vụ của người nộp thuê, cơ quan quản lý thuế không được làm gì? Bộ tài chính
- Nhiều câu về hiến pháp, hỏi về điều động luân chuyển, ko có sứ mệnh tầm nhìn thuế hay cải cách gì cả.
- 1câu nhiệm vụ Chính phủ, 1 câu Thủ tướng Chính phủ và 1 câu Bộ trưởng và 1 câu liên quan Chính quyền địa phương
- Về quản lý thuế: người nộp thuế là ai; QLT là nhiệm vụ của cơ quan nào, cơ quan quản lí thuế, cơ quan thuế...; Bộ tài chính trong QLT; ... 
- 3 câu văn thư như ( thừa lệnh ký có đưoc uỷ quyền ký, được uỷ quyền ký thì ký như thế nào thừa lệnh, ký thay...) luật 80/2015/QH13 nhiều, luật cán bộ công chức, bãi nhiệm, bãi miễn, trách nhiệm của doanh nghiệp trong nộp thuế, trách nhiệm của cơ quan thuế
- CBCC thì học phần khái niệm, nguyên tắc.... Hiến pháp vào câu nguyên tắc bầu cử QH, tổ chức Chính trị - Xã hội, Đảng. 
- QLT thì chủ yếu vào quyền hạn của CQQLT với NTT, Nghị định 30 về công tác văn thư có đoạn ký thay

Đề ca 2 ngày 24/12/2020:

Mình thi ca 2 sáng nay, KTC thì làm nửa thời gian cũng đủ 5đ, Tiếng anh thì mướt mồ hôi nha, khá khó đấy, bài đọc toàn từ mới, chủ yếu từ vựng mới thôi, giới từ hiếm, quan trọng nhất phải hiểu nghĩa và hiểu bài đọc. Phòng mình trượt chủ yếu tiếng anh. Mình đăng ký KV Hà nội, đã pass, nhưng thực sự thì vẫn khiếp tiếng anh, cứ tưởng do già nên quên hết thì thấy khó, mà hóa ra các em trẻ cũng kêu, nói chung là Tiếng anh là môn đánh trượt cũng khá ca thi thứ 2 sáng hnay phòng mình. Trước đã từng thi NHNN và Kho bạc năm 2017, 2018, ko học hành gì vẫn làm ngon lành lại điểm cao mà giờ mới thấy đề TA khó thật sự.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10.

In Korea, in former days the marriage between a man and woman represented the joining of two families, rather (1)_____ the joining of two individuals. The event (2)_____ Taerye (Great Ritual), and people from all over the village or neighborhood participated. The ceremonies and events surrounding the actual marriage were long and (3)_____ . Professional matchmakers paired up likely candidates for marriage, with the new couple often meeting for the first time at their wedding. The families considered many factors in the decision, consulting with fortune tellers for (4)_____ about the couple's future life together. During the Chosun period, people married (5)_____ their early teens, with the girl often being several years older than the boy. The groom usually traveled to the house of the bride for the ceremony, then stayed there for three days (6)_____ taking his new bride to his family's home. The actual ceremony involved many small rituals, with many bows and symbolic gestures. The (7)_____ were expected to control their emotions and remain somber. (8)_____ Koreans have kept several aspects of the traditional ceremony, most modern ceremonies resemble Western marriage ceremonies more than (9)_____ Korean ones. However, many folk villages and museums across the country regularly perform ceremonies to (10)_____ the traditions alive. Đáp án:   1C   2B   3A   4A   5A   6B  7A   8D  9C  10D


Ca 3 ngày 25/12/2020

Here’s some advice for trying to find the university that works for you.

1. You need to examine (1) _____ and your reasons for going to university before you start your search. Why are you going? What are your abilities and strengths? What are your weaknesses? What do you want out of life? Are you socially self-sufficient (2) _____ do you need warm, familial (3) _____? Talk with your family, friends and high-school counselors as you ask these questions. The people (4) _____ know you best can help you the most with these important issues.

2. Very few high-school students have enough information or (5) _____ to choose a major. You need to be well (6) _____ to determine your interest and aptitude. Many students (7) _____ their minds two or three times before they settle on a major.

3. If you do not have to go to university right (8) _____ it is never too late. There is no such thing as the perfect time to start university. Some students benefit from a year off to work, study or travel, and these experiences (9) _____ them to be better, more engaged students. Some students choose to apply to university and gain admission and then defer their entrance, while others wait to apply until after they have had (10) _____ alternative experience.

1. A: you  B: your  C: yours  D: yourself
 
2. A: or  B: but  C: nor  D: either
  
3. A: support  B: bringing  C: feeding  D: growth
 
4. A: which  B: whom  C: who  D: whose
 
5. A: expenditure  B: experience  C: experiment  D: expert
 
6. A: prepare  B: prepared  C: preparation  D: preparative
 
7. A: transform  B: translate  C: change  D: convert
 
8. A: for  B: up  C: over  D: away
 
9. A: allow  B: make  C: let  D: advise
 
10. A: a  B: an  C: the  D: Ø

Đáp án:  

1D  2A  3A  4C  5B  6B  7C  8D  9A   10B


Ca 4 ngày 25/12/2020

Desert biomes are the (1) _____ of all the biomes. In fact, the most important characteristic of a desert is that it receives very little (2) _____. Most deserts receive less than 300 mm a year compared (3) __ rainforests, which receive over 2,000 mm. That means that the desert only gets 10 percent of the rain that a rainforest gets! The temperature in the desert can (4) _____ drastically from day to night because the air is. (5) _____ dry that heat escapes rapidly at night. The daytime temperature averages 38°C (6) _____ in some deserts it can get down to -4°C at night. The temperature also varies greatly depending on the (7) _____ of the desert.

Since desert conditions are so severe, the plants that live there need to have (8) _____ to compensate for the lack of water. Some plants, such as cacti, (9) _____ water in their stems and use it very slowly, while others like bushes conserve water by growing few leaves or by having large root systems to gather water or few leaves. Some desert plant species have a short life cycle of a few weeks that (10) _____ only during periods of rain.

1. A. coldest B. hottest C. driest D. wettest

2. A. rain B. rainfall C. raindrop D. raincoat

3. A. with B. for C. about D. in

4. A. change B. exchange C. transform D. transfer

5. A. such as B. such C. so much D. so

6. A. when B. while C. as D. because

7. A. part B. region C. area D. location

8. A. adaptations B. agreements C. accepts D. achievements

9. A. place B. put C. store D. hold

10. A. spend B. take C. last D. experience

Đáp án

1C  2B  3A  4A  5D  6B  7D  8A  9C   10C


Ca 5 ngày 26/12/2020

The General Certificate of Secondary Education or the GCSE examinations for (1) _____ are the standard school-leaver qualifications taken by (2) _____ all UK students in the May and June following their 16th birthday. If you come to a UK (3) _____ school before you (4) _____ the age of 16, you will study towards GCSE examinations in up to 12 subjects. Some subjects are compulsory, including English arid mathematics, and you can select (5) _____, such as music, drama, geography and history from a series of options. GCSEs provide a good all-round education (6) _____ you can build on at college and eventually at university. AS- and A-levels are taken after GCSEs. They are the UK qualifications most (7) _____ accepted for entry to university and are available in subjects from the humanities, arts, sciences and social sciences as well as in (8) _____ subjects such as engineering, and leisure and tourism. You can study up to four subjects at (9) _____ same time for two years, (10) _____ AS-level examinations at the end of your first year (called the lower-sixth) and A-level qualifications at the end of your second year (called the upper-sixth).

1. A.short   B.long   C.big   D.long

2. A.similarly   B.fortunately   C.approximately   D.virtually

3. A.dependence   B.independence   C.independent   D.independently

4. A.reach   B.come   C.approach   D.go

5. A.other   B.each other   C.another   D.others

6. A.what   B.that   C.where   D.whose

7. A.wide   B.widely   C.width   D.widen

8. A.practical   B.apprentice   C.vocational   D.physical

9. A.a   B.an   C.the   D.Ø

10. A.holding   B.choosing   C.putting   D.taking

Đáp án: 

1A  2D  3C  4A  5D  6B  7B  8A  9C  10D

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn