Đề thi nghiệp vụ chuyên ngành thuế có đáp án phục vụ ôn thi công chức thuế năm 2020


ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ

(Dành cho ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế - Đáp án phía cuối bài viết)

Câu 1: theo quy định hiện hành thuế TNCN của cá nhân cư trú từ tiền lương tiền công được xác định theo loại thuế suất:

A. Lũy tiến toàn phần

B. Lũy tiến từng phần

C. Lũy tiến toàn phần và từng phần

D. Tỷ lệ.

Câu 2: Xác định giá tính thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu như sau:

A. Giá tính thuế GTGT = Giá tính thuế hàng nhập khẩu

B. Giá tính thuế GTGT = Giá tính thuế nhập khẩu (+) Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

C. Giá tính thuế GTGT = Giá tính thuế nhập khẩu (+) Thuế nhập khẩu (+) Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) (+) Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

D. Giá tính thuế GTGT = Thuế nhập khẩu (+) Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) (+) Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

Câu 3: Khoản thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng nông sản, thủy sản ở địa bàn nào dưới đây được miễn thuế TNDN:

A. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội không khó khăn

B. Địa bàn có điề kiện kinh tế - xã hội khó khăn

C. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

D. Tất cả các địa bàn nêu trên

Câu 4: Một cá nhân cư trú trong năm tính thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công 240tr đồng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc); trong năm cá nhân có đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học do chính quyền địa phương phát động 6tr đồng (có chứng từ của tổ chức nhận); cá nhân có 1 người phụ thuộc. thuế TNCN của cá nhân trong năm là:

A. 10.8tr đồng

B. 9.9tr đồng

C. 5.28tr đồng

D. 5.88tr đồng

Câu 5: Từ 01/01/2016, mức thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật) là:

A. Từ 32% đến 50%

B. 22%

C. 20%

D. 17%

Câu 6: Theo quy định của luật thuế GTGT, đối với hàng hóa, dịch vụ đặc thù được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT, giá tính thuế GTGT là:

A. Giá thanh toán

B. Giá thanh toán/(1+ Thuế suất thuế GTGT)

C. Không phải tính và nộp thuế GTGT

D. Giá chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT)

Câu 7: Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng với:

A. Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định.

B. Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm 50 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

C. Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm 999 triệu đồng; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và có đăng ký với cơ quan thuế tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

D. Cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ.

Câu 8: Biểu thuế TNCN hiện hành ở nước ta có:

A. 3 mức thuế suất

B. 5 mức thuế suất

C. 7 mức thuế suất

D. 9 mức thuế suất

Câu 9: Luật quản lý thuế quy định các hành vi trốn thuế, gian lận thuế bao gồm hành vi nào dưới đây:

A. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

B. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa dịch vụ đã bán.

C. Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

D. Vi phạm các quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Câu 10: theo quy định của luật quản lý thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp nào sau đây thuộc diện kiểm tra trước; hoàn thuế sau:

A. Hoàn thuế theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

B. Hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động

C. Hoàn thuế đối với người nộp thuế có quá trình chấp hành tốt pháp luật về thuế và các giao dịch được thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật

D. Trường hợp A&B

Câu 11: Hộ kinh doanh cá thể khi có phát sinh doanh thu năm lớn hơn 100 triệu đồng và có lợi nhuận trong năm phải nộp thuế:

A. Thu nhập doanh nghiệp

B. Thu nhập cá nhân

C. Thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân

D. Không phải nộp thuế

Câu 12: Luật quản lý thuế quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế không bao gồm biện pháp nào dưới đây:

A. Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

B. Truy cứu trách nhiệm hình sự

C. Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

D. Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Câu 13: Theo quy định của Luật quản lý thuế, thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là:

A. Không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

B. Không quá 40 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

C. Không quá 60 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

D. Không quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Câu 14: Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng, “dịch vụ cho thuê nhà ở xã hội” là đối tượng:

A. Không chịu thuế giá trị gia tăng

B. Chịu thuế giá trị gia tăng mức thuế suất 0%

C. Chịu thuế giá trị gia tăng mức thuế suất 5%

D. Chịu thuế giá trị gia tăng mức thuế suất 10%

Câu 15: Theo quy định của Luật quản lý thuế, hành vi vi phạm nào dưới đây không thuộc các hành vi vi phạm thủ tục thuế của người nộp thuế:

A. Nộp hồ sơ đăng ký thuế sau ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế

B. Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ thay thế khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế

C. Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế và cũng không khai bổ sung

Câu 16: Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế có độ nhạy cảm cao vì:

A. Liên quan trực tiếp đến lợi ích người nộp thuế

B. Liên quan đến dân số

C. Liên quan đến phương pháp tính thuế

D. Liên quan đến chế độ xã hội

Câu 17: Theo quy định của Luật thuế TNDN, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng thuế suất ưu đãi

A. 20% trong thời gian 10 năm; từ 01/ 01/2016 áp dụng thuế suất 17%

B. 15%

C. 10%

D. 10% trong thời gian 15 năm

Câu 18: Hộ A kinh doanh hàng hóa trong kỳ tính thuế GTGT có doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng hóa là 800tr đồng, giá vốn hàng hóa bán ra là 750 triệu đồng; tỷ lệ % để tính thuế GTGT là 1% . Số thuế GTGT hộ A phải nộp đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa đó trong kỳ tính thuế là

A. 8 triệu đồng

B. 7.5 triệu đồng

C. 0.5 triệu đồng

D. Hộ kinh doanh không phải kê khai và nộp thuế GTGT

Câu 19: Theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN:

A. Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; Miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo

B. Chỉ được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm

C. Chỉ được hưởng miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo

D. Chỉ được hưởng ưu đãi về thuế suất hoặc ưu đãi về thời gian miễn thuế giảm thuế

Câu 20: Theo quy định của Luật thuế GTGT, mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với:

A. Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi

B. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập

C. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật

D. Sản phẩm muối sản xuất từ nước biển

Câu 21: thu nhập chuyển nhượng bất động sản nào dưới đây được miễn thuế TNCN

A. Giữa dì và cháu ruột

B. Giữa cậu và chấu ruột

C. Giữa ông ngoại và cháu ngoại

D. Giữa anh chị em nuôi

Câu 22: quy định về việc giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với cá nhân

A. Không cư trú

B. Cư trú

C. Không cư trú và cư trú

D. Có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng không có mặt tại Việt Nam

Câu 23: mức thuế TNCN nhận được từ lần trúng thưởng xổ số phải chịu thuế TNCN theo thuế suất

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 24: trong kỳ tính thuế TNDN, DN có hoạt động sản xuất, kinh doanh bị lỗ, hoạt động chuyển  nhượng quyền tham gia dự án đầu tư có thu nhập thì DN

A. Không được bù trừ lãi, lỗ hai hoạt động với nhau

B. Được bù trừ trừ lãi, lỗ hai hoạt động với nhau

C. Được bù trừ một phần hoặc toàn bộ lỗ hoạt động sản xuất, kinh doanh với thu nhập của hoạt động chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư

D. DN được lựa chọn bù trừ hoặc không bù trừ lãi lỗ giữa hai hoạt động với nhau

Câu 25: theo quy định của luật thuế TNCN, khoan thu nhập nào sau đây không được tính vào TNCT

A. Phụ cấp khu vực theo quy định

B. Tiền thưởng tăng năng suất lao động

C. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo

D. Tiền thù lao quản lý từ việc tham gia hội đồng quản trị công ty

Câu 26: đối với hoạt động cho thuê tài sản theo hình thức trả trước tiề thuê cho thời hạn thuê, giá tính thuế GTGT là

A. Số tiền cho thuê trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT phân bổ cho từng thời kỳ

B. Số tiền cho thuê trả trước cho thời hạn thuê đã có thuế GTGT phân bổ cho từng thời kỳ

C. Số tiền cho thuê trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT

D. Số tiền cho thuê trả trước cho thời hạn thuê đã có thuế GTGT

Câu 27: Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN khoản chi phí nào sau đây

A. Phần giá trị tổn thất do thiên tai dịch bệnh (có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật) được bồi thường.

B. Phần giá trị tổn thất do thiên tai dịch bệnh không có hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật

C. Cả A và B

D. Phần giá trị tổn thất do thiên tai dịch bệnh (có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật) không được bồi thường.

Câu 28: Theo quy định của Luật thuế TNDN, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật việt nam:

A. Nộp thuế TNDN đối với TNCT phát sinh tại Việt Nam, không phải nộp thuế đối với TNCN phát sinh ngoài Việt Nam

B. Nộp thuế TNDN đối với TNCT phát sinh tại Việt Nam vài TNCN

phát sinh ngoài Việt Nam

C. Nộp thuế TNDN đối với TNCT phát sinh tại Việt Nam, được miễn thuế đối với TNCN phát sinh ngoài Việt Nam

D. Cả ba (3) phương án trên đều sai

Cấu 29: Doanh nghiệp được tính vào chi phí dược trừ khi xác định TNCT TNDN đối với khoản khoán chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng , môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo mức:

A. Theo số thực chi có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật

B. Không vượt quá 10% tổng số chi được trừ

C. Không vượt quá 15% tổng số chi được trừ

D. Không vượt quá 10% tổng số chi được trừ (đối với doanh nghiệp mới thành lập không vượt quá 15% trong 3 năm đầu)

Câu 30: Một DN kinh doanh máy tính và sản xuất phàn mềm trong tháng có phát sinh thuế GTGT đầu vào dùng chung cho máy tính và phần mềm là 500 triệu đồng, doanh thu máy tính 300 tỷ đồng, doanh thu phần mềm xuất khẩu ra nước ngoài 200 tỷ đồng, tất cả các giao dịch thanh toán đều thực hiện qua ngân hàng, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của DN

A. 300 triệu

B. 200 triệu

C. 500 triệu

D. 0

Câu 31: Theo quy định của Luật thuế TNDN khoản thu nhập nào sau đây được miễn thuế TNDN

A. TN từ hoạt động đánh bắt hải sản

B. TN từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp

C. TN từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 32: Theo quy định của Luật QLT, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp DN chia, tách

A. Chậm nhất là ngày thứ 20, kể từ ngày có quyết định về việc DN chia tách

B. Chậm nhất là ngày thứ 30, kể từ ngày có quyết định về việc DN chia tách

C. Chậm nhất là ngày thứ 40, kể từ ngày có quyết định về việc DN chia tách

D. Chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về việc DN chia tách

Câu 33: Theo Luật QLT, trong thời hạn bao lâu, kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra thuế mà người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

A. Ba ngày

B. Ba ngày làm việc

C. Năm ngày

D. Năm ngày làm việc

Câu 34: Theo Luật QLT, việc gia hạn nộp thuế của người nộp thuế được xem xét trong trường hợp

A. Phải ngưng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sang địa điểm mới theo kế hoạch phát triển của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kết quản sản xuất kinh doanh

B. Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán Ngân sách nhà nước

C. Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

D. Cả 3 đều đúng

Câu 35: thuê TNCN tính trên tiền công, tiền lương của các nhân cư trú hiện hành ở nước ta được tính trên TNTT:

A. Bình quân tháng trong năm

B. Của 6 tháng

C. Của 3 tháng

D. Của 1 tháng

Câu 36: DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí nào sau đây

A. Khoản tiền phạt vi phạm luật giao thông

B. Khoản tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế

C. Khoản tiền phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh

D. Không khoản chi nào nêu trên

Câu 37:theo Luật QLT, cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý thuế

A. Kho bạc nhà nước

B. Cơ quan thuế

C. Cơ quan hải quan

D. Cơ quan thuế và cơ quan hải quan

Câu 38: Theo phương pháp khấu trừ thuế, thuế gtgt đầu ra được xác định theo công thức

A. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra (X) thuế suất thuế GTGT

B. Giá thanh toán của hàng hóa dịch vụ bán ra (X) thuế suất thuế GTGT

C. Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra (X) thuế suất thuế GTGT

D. Giá bán đã có GTGT bao gồm của phụ thu(X) thuế suất thuế GTGT

Câu 39: Theo quy định của luật QLT, tổ chức cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay phải đăng ký thuế trong thời hạn bao lâu kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thay

A. 10 ngày

B. 15 ngày

C. 10 ngày làm việc

D. 15 ngày làm việc

Câu 40: Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, có số thuế GTGt đầu vào chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên không được hoàn thuế trong trường hợp nào

A. Dự án đầu tư đã góp đủ vốn điều lệ

B. Dự án đầu tư vào ngành nghề có điều kiện và có đầy đủ giấy phép

theo quy định

C. Dự án đầu tư vào ngành nghề có điều kiện và thiếu một giấy phép con do Bộ chuyên ngành cấp

D. Dự án đầu tư vào ngành nghề có điều kiện và trong quá trình hoạt động đã có đầy đủ giấy phép theo quy định

Đáp án:  https://drive.google.com/file/d/16jDpZDtCvz-9dizaJzTIrBv1NkRir5uj/view?usp=sharing

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn