Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ KH&CN thông báo tuyển công chức năm 2021


Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc- Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021 

1. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua tiếp nhận/xét tuyển/thi tuyển theo vị trí việc làm còn thiếu của các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức, cụ thể như sau:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

Đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

Không cư trú tại Việt Nam;

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Đối với thí sinh tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Chỉ tiêu tuyển dụng

Số chỉ tiêu biên chế công chức đề nghị tuyển dụng năm 2021: 08 chỉ tiêu.

Lưu ý: Trường hợp khi thông báo tuyển dụng, nếu có thí sinh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP hoặc xét tuyển công chức theo quy định tại Điều 10 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì sẽ ưu tiên tuyển dụng đối tượng này trước; nếu còn chỉ tiêu, cơ quan tổ chức tuyển dụng thông báo số chỉ tiêu còn lại cần tuyển theo quy định; cho phép những người đã đăng ký chuyển sang đăng ký dự tuyển vào các vị trí còn lại nếu đáp ứng các tiêu chuẩn.

6. Nội dung và hình thức thi tuyển

Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

       a) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy

       b) Nội dung thi: gồm 03 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức; và các kiến thức khác để đánh giá năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh ở trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

          d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

          đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

          e) Kết quả thi vòng 1 thông báo cho thí sinh biết sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 và thông báo nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Kết thúc thời gian nhận phúc khảo, tổ chức chấm và công bố kết quả chấm phúc khảo.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

      a) Hình thức thi: Kết hợp Phỏng vấn và Viết

     b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

      c) Thang điểm: 100 điểm cho 2 hình thức thi (thang điểm do Chủ tịch Hội đồng quyết định).

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thi sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

đ) Kết quả thi vòng 2 thông báo cho thí sinh biết sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 2 và thông báo nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Kết thúc thời gian nhận phúc khảo, tổ chức chấm và công bố kết quả chấm phúc khảo vòng 2.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức: Thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ; và đảm bảo đạt tỷ lệ 50% số điểm cho mỗi hình thức thi.

7. Quy trình tổ chức tuyển dụng:

7.1 Thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý thông báo về số lượng chỉ tiêu biên chế ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, thời gian địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi tuyển,... trên Báo Lao động một lần; đồng thời đăng tải trên trang điện tử của Ban Quản lý và Bộ Khoa học và Công nghệ, niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý trong thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nội dung tuyển dụng thực hiện theo khoản 2, Điều 13 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian thông báo tuyển dụng vào 15/03/2021.

7.2 Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hoặc gửi theo đường bưu chính. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách; trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8h30 ngày 15/3/2021 đến 16h30 ngày 14/4/2021.

8. Tổ chức thi tuyển

8.1 Công tác chuẩn bị

a) Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

b) Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý và Bộ Khoa học và Công nghệ; và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý.

c) Trước 02 ngày thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và phòng thi, vị trí phòng thi, nội quy, hình thức, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm thi.

d) Khai mạc kỳ thi: Thực hiện theo Quy định tại Điều 14 Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

đ) Trước khi tổ chức thi, Trưởng Ban Coi thi tổ chức họp Ban Coi thi để phổ biến các nội dung thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

8.2 Địa điểm khai mạc kỳ thi và tổ chức thi:

a) Địa điểm khai mạc: trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

b) Địa điểm tổ chức thi: trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

8.3. Tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy (vòng 1)

Tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy: Ngày 11/5/2021

Hoàn thành công tác chấm thi: Ngày 25/5/2021

Thông báo kết quả thi: Ngày 28/5/2021

Nhận đơn phúc khảo: Các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/5/2021 đến 16:30 ngày 11/6/2021.

Thông báo kết quả chấm phúc khảo: Ngày 18/6/2021

8.4 Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

a) Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: Ngày 25/6/2021.

b) Tổ chức phỏng vấn và thi viết: Thời gian phỏng vấn và viết từ 8h00 sáng ngày 02/7/2021.

c) Hoàn thành công tác chấm thi: Ngày 08/7/2021

d) Thông báo cho thí sinh kết quả thi: Ngày 12/7/2021.

đ) Nhận đơn phúc khảo phần thi viết: Các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/7/2021 đến 16:30 ngày 26/7/2021.

e) Thông báo kết quả chấm phúc khảo cho thí sinh: Ngày 28/7/2021.

Thông tin chi tiết, đề nghị xem tại đây.


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn