Đề cương lý thuyết hải quan ôn thi công chức đầy đủ dễ hiểu

Đề cương được biên soạn bởi cô  Phạm Thị Thu Bình – Trưởng ban chuyên môn CLB Thuế & Hải quan Học viện tài chính với mục đích giúp các bạn khối không chuyên ôn tập phục vụ ôn thi công chức Hải quan trình bày dưới dạng ngắn gọn dễ hiểu

-  Môn hải quan cơ bản bao gồm 10 chương mình xin tóm lược lại nội dung như sau, chi tiết các bạn xem trong file tài liệu:

Chương 1: Tổng quan về hải quan 

1. hải quan là gì? Ra đời dựa trên cơ sở kinh tế nào?

2. chức năng nhiệm vụ của hải quan

- Hải quan có 9 chức năng:
1 xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược quy hoạch phát triển hải quan Việt Nam
2 ban hành tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan
3 hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền pháp luật hải quan
4 quy định về tổ chức hđ hải quan
5 đào tạo và bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức hải quan
6 tc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phương pháp quản lý hải quan hiện đại
7 thống kê nhà nước về hải quan
8 thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo …
9 hợp tác quốc tế
- Nhiệm vụ hải quan : 5 nhiệm vụ 

3. Hoạt động chủ yếu của hải quan :
- Thực hiện thủ tục hải quan
- Kiểm tra hải quan
- Giám sát hải quan
- Tổ chức thực hiện thu thuế hải quan
- Thống kê hải quan
- Quản lý nhà nước về hải quan

Chương 2 : thủ tục hải quan

Câu 1: khái niệm thủ tục hải quan và mối quan hệ pháp lý

Câu 2 quy trình thủ tục hải quan

- Quy trình gồm 6 bước :
1  tiếp nhận , đăng ký hồ sơ hải quan
2  kiểm tra hồ sơ hải quan
3  kiểm tra thực tế hàng hóa
4  thu thuế, phí, lệ phí
5  quyết định thông quan
6  phúc tập hồ sơ
- Nội dung của quy trình thủ tục hải quan
+xác định trình tự các bước công việc mà công chức hải quan phải thực thi tiến hành thông quan hàng hóa , ptvt
+ xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ công chức hải quan ở từng bước từng khâu  khi thực hiện thông quan hàng hóa ptvt
+ hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ cho công chức hải quan ở từng bước từng khâu cụ thể trong việc thông quan

Câu 3 tính chất cơ bản của thủ tục hải quan

Câu 4 nguyên tắc thực hiện thủ tục hải quan

- Các nguyên tắc :
1 các đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan đều phải làm thủ tục hải quan. Tại khoản 1 điều 15 luật hải quan quy định: “ hàng hóa xuất nhập khẩu quá cảnh phương tiện vận tải xuất cảnh , nhập cảnh , quá cảnh phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự giám sát hải quan”
2 áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan. Quản lý rủi ro là việc áp dụng có hệ thống các thủ tục & thông lệ trong quản lý nhằm cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin cần thiết để xử lý các lô hàng hoặc sự di chuyển của hàng hóa có rủi ro

Câu 5 quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Câu 6 :nhiệm vụ quyền hạn của công chức hải quan

CHƯƠNG 3 : KHAI HẢI QUAN

Câu 1 :thông tin về khai hải quan

- Khai hải quan là việc người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin, dữ liệu về đối tượng làm thủ tục hải quan bằng các hình thức được pháp luật quy định
- Khai hải quan được thực hiện chủ yếu bằng 3 hình thức: khai miệng, khai viết , khai điện tử 
- Thời hạn
+ khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa nk được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu, tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục  hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.
+ đối với hàng hoá xuất khẩu được thưc hiện chậm nhất là 8 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh
- Địa điểm khai hải quan : là nơi người khai hải quan nộp tờ khai cho cơ quan hải quan & ở đó cơ quan hải quan tiếp nhận & đăng ký tờ khai hải quan.

Câu 2 : Các chứng từ của hồ sơ hải quan 

A , Thứ 1 chứng từ của hồ sơ hải quan:
- Chứng từ hải quan :là những chứng từ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc phát hành mà theo chế độ hải quan chủ hàng phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan khi hàng hóa ra vào lãnh thổ hải quan của 1 quốc gia
- Chứng từ hải quan bao gồm: 
+ tờ khai hải quan ( là chứng từ người khai hải quan không được nợ khi đăng ký khai hải quan)
+ giấy phép xk-nk : do bộ công thương cấp
+ giấy chứng nhận kiểm dịch & giấy chứng nhận vệ sinh
+giấy chứng nhận xuât xứ
+ hóa đơn lãnh sự
B  Thứ 2 là chứng từ hàng hóa :
- Chứng từ hàng hóa là chứng từ do bên bán ( bên xuất khẩu ) phát hành nói rõ về đặc điểm về trị giá , chất lượng , sản lượng của hàng hóa
- Chứng từ hàng hóa bao gồm:
+ hóa đơn thương mai
+ hóa đơn chính thức , hóa đơn chiếu lệ, hóa đơn chi tiết , hóa đơn xác nhận,  
+hóa đơn hải quan
+ bảng kê chi tiết 
+ phiếu đóng gói 
+ giấy chứng nhận phẩm chất
+ giấy chứng nhận sản lượng , giấy chứng nhận trọng lượng 
C  Thứ 3 chứng nhận vận tải
- Các loại vận đơn đường biển , sắt , hàng không
D  Thứ 4 chứng nhận bảo hiểm 
- Bao gồm : đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm
E   Thứ 5 :hợp đồng thương mại quốc tế
F   Thứ 6 :chứng từ kho hàng : biên lai kho hàng , chứng chỉ lưu kho

Trong 6 chứng từ nói trên chứng từ hải quan là chứng từ cơ bản nhất và tờ khai hải quan  là chứng từ quan trọng nhất của bộ hồ sơ hải quan

Câu 3 Hồ sơ hải quan đối với :...

Câu 4 Tại sao tờ khai hải quan lại là chứng từ quan trọng nhất của bộ hồ sơ hải quan?

Câu 5: Yêu cầu của bộ hồ sơ hải quan:

Câu 6 : vai trò của hồ sơ hải quan:

Câu 7:Đăng  ký tờ khai hải quan 1 lần ( câu hỏi lý thuyết )

Câu 8: sửa chữa tờ khai , khai bổ sung hồ sơ hải quan

Câu 9: thay tờ khai hải quan

Chương 4 : Kiểm tra hải quan

Câu 1:đặc trưng của kiểm tả hải quan

- một là : đối tượng cuả kiểm tra hải quan là tất cả các hàng hóa xnk, quá cảnh, ptvt  xuất cảnh , nhập cảnh , quá cảnh 
- 2 là chủ thể thực hiện kiểm tra hải quan là : cơ quan hải quan
- 3 là phương thức kiểm tra: trước thông quan, trong thông quan và sau thông quan
- 4 phương tiện , công cụ kiểm tả hải quan: kiểm tra trực tiếp bằng người bởi các cán bộ kiểm tả của cơ quan hq, bằng trang thiết bị khoa học 
- .hành vi khai hải quan của người khai hải quan
Câu 2: nguyên tắc kiểm tra hải quan
- NT1: kiểm tra hải quan được thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan và sau thông quan
- NT2 :việc kiểm tra hải quan phải được giới hạn ở mức độ cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật hải quan
- NT3:hình thức kiểm tra , mức độ kiểm tra hải quan do công chức hải quan có thẩm quyền quyết định


Câu 3: đối tượng kiểm tra hải quan:

1 hàng hóa :
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. Hàng hoa chịu sự kiểm tra , giám sát hải quan có các dấu hiệu cơ bản sau:
+ là động sản
+ có mã sô theo danh mục HS
+ có tên gọi theo quy định của pháp luật
+ được XK, NK quá cảnh hoặc lưu hành trong địa bàn hoạt động hải quan
- Hành lý, ngoại hối, tiền việt nam của người xuất cảnh, nhập cảnh , quá cảnh
- Vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh , nhập cảnh quá cảnh
- Kim khí quý, đá quý, cổ vật , văn hó phẩm, bưu phẩm các tài sản khavs XK, NK quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan
2 phương tiện vận tải : phương tiện vận tải phải làm thủ tục hải quan bao gồm:
- Tàu bay xuất cảnh , nhập cảnh, quá cảnh
- Tàu biển xuất cảnh , nhập cảnh, quá cảnh
- Tàu biển, tàu bay chuyển cảng 
- Tàu liên vận quốc tế xuất cảnh , nhập cảnh, quá cảnh
- Ô tô xuất cảnh , nhập cảnh, quá cảnh
- Các phương tiện vận tải khác


Câu 4:kiểm tra hồ sơ hải quan

- Nội dung kiểm tra hồ sơ hải quan
1 : kiểm tra tên hàng , mã số hàng hóa
2 : kiểm tra về khai số lượng hàng hóa
3 kiểm tra xuất xứ hàng hóa : kiểm tra C/O
4 kiểm tra tính thuế
5 kiểm tra hợp đồng mua bán hàng hóa
6 kiểm tra vận đơn
7 kiểm tra hóa đơn thương mại
8 kiểm tra giấy phép xnk
9 kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng và các chứng từ khác

Câu 5 : kiểm tra thực tế hàng hóa

Câu 6 : kiểm tra sau thông quan:


Chương 5: kiểm tra tính thuế và thu thuế hải quan

Đối tượng không chịu thuế :
- Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu biên giới VN
- Hàng viện trợ nhận đạo , hàng hóa viện trợ ko hoàn lại của các chính phủ , các tổ chức quốc tế , tc phi chính phủ,các tc kinh tế  cá nhân nước ngoài cho VN nhằm phát triển kinh tế xã hội.....
- Hàng từ khu phi thuế quan xk ra nước ngoài,hàng nk từ nc ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu pi thuế quan. Hàng từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác
- Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyen của nhà nước khi xuất khẩu

Đối tượng được miễn thuế :
Theo điều 100  thông  tư 128 /btc/2013:
1 hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập để tham dự hội chợ triển lãm , giới thiệu sản phẩm ; máy móc , thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc như :hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học , thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật , khám chữa bệnh..
2 hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc người nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài trong mức quy định
3 Hàng hóa xnk của cá nhân tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam
4 Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký 
5 Hàng hóa xnk trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh – nhập cảnh
6 Hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế xnk trong định mức
7 Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu 
8 Giống cây trồng vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm , ngư nghiệp
9 Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hoạt động dầu khí
10 Hàng hóa của cơ sở đóng tàu được miễn thuế xk đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và thuế nhập khẩu đối với :các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định cho các cơ sở đóng tàu ; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ  là tài sản cố định của cơ sở đóng tàu…
11 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học , phát triển công nghệ
12 Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu vật tư phục vụ trực tiếp sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được 
13 Máy móc thiết bị, ptvt của các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam theo hình thức tạm nhập tái xuất để thực hiện dự án ODA ở việt nam được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và thuế xk khi tái xuất ( riêng ô tô 24 chỗ  không áp dụng hình thức tạm nhập tái xuất)
14 Hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế theo quy định

Chương 6: Thông quan hải quan 

Chương 7 : giám sát hải quan 

Chương 9 : quản lý nhà nước về hải quan

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn