Tổng hợp đề thi Giao dịch viên Ngân hàng Quốc tế VIB mới nhất


Bài viết dưới đây là tổng hợp các câu hỏi dạng trắc nghiệm và dạng trình bày ngắn gọn theo ý phục vụ ôn thi vị trí Giao dịch viên vào Ngân hàng Quốc tế VIB và các NHTM khác vì nội dung kiến thức nghiệp vụ khá tương đồng

Đo đáp án khá dài nên mình sẽ gửi file cho bạn nào để lại email dưới phần bình luận nhé !

A- PHẦN LÝ THUYẾT

Câu 1: Tài khoản Ngân hàng bao gồm các loại tài khoản 

a. Tài khoản có số dư nợ

b. Tài khoản có số dư có

c. Tài khoản vừa có thể có số dư nợ vừa có thể có số dư có


Câu 2: Trong các chỉ tiêu sau đây, chỉ tiêu nào hình thành Tài sản Có của Ngân hàng: 

a. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước

b. Tài sản cố định

c. Tiền gửi của các Tổ chức kinh tế và dân cư d. Đầu tư vào chứng khoán

e. Các khoản phải trả


Câu 3: Trong các chỉ tiêu sau đây, chỉ tiêu nào hình thành Tài sản Nợ của Ngân hàng: 

a. Tiền mặt tại quỹ

b. Tiền tiền gửi của các tổ chức tín dụng 

c. Dự phòng thu khó đòi

d. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

e. Các khoản phải thu


Câu 4: Hỏi về kết cấu của:

Tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng


Câu 5: Hỏi về kết cấu của:

Tài khoản thu phí dịch vụ chuyển tiền


Câu 6: Khi hạch toán kế toán ngân hàng. Kê toán viên phải đảm bảo theo nguyên tắc: 
a. Hạch toán ghi có trước, ghi nợ sau
b. Hạch toán ghi nợ trước, ghi có sau 
c. Cả hai trường hợp trên đều đúng


Câu 7: Những giấy tờ mà VIB yêu cầu trong hồ sơ mở tài khoản khách hàng cá nhân: 
a. Đơn đăng ký mở tài khoản
b. Bản photocopy Chứng minh thư / hộ chiếu 
c. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương 
d. Giấy giới thiệu của cơ quan công tác
e. Hộ khẩu gia đình 
f. Cả a,b,c và d


Câu 8: Hai (02) Cá nhân không phải là vợ chồng và không có quan hệ huyết thống nhưng muốn mở chung một Tài khoản tiền gửi thanh toán, có được không và giải thích tại sao?


Câu 9: Giao dịch viên căn cứ vào chứng từ nào trong những chứng từ khách hàng lập sau khi giao dịch ngân hàng để ghi có tài khoản khách hàng:
a. Uỷ nhiệm chi
b. Séc lĩnh tiền mặt 
c. Séc chuyển khoản 
d. Giấy nộp tiền
e. Giấy lĩnh tiền


Câu 10 : Lựa chọn trường hợp ngân hàng không được quyền chủ động trích tài khoản khách hàng:
a) Thu phí dịch vụ
b) Thu lãi tín dụng
c) Thu nợ gốc bất kỳ lúc nào khi tài khoản khách hàng có đủ số dư.
d) Nhận được văn bản yêu cầu trích nợ tài khoản khách hàng để thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước


Câu 11: Tỷ lệ áp dụng khi thu thuế giá trị gia tăng tại ngân hàng 
a) 5% trên thu dịch vụ
b) 10% trên thu dịch vụ 
c) 15% trên thu dịch vụ 
d) 20% trên thu dịch vụ


Câu 12: Trong thanh toán Séc thì người nào là người mà tài khoản của họ bị ghi nợ: 
a) Người thụ hưởng
b) Người chuyển nhượng 
c) Người ký phát
d) Người được trả tiền
e) Lựa chọn khác: ……………


Câu 13: KH là Công ty A nộp 1 tờ séc chuyển khoản mà Công ty B – mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp – thanh toán tiền hàng cho họ. Xác định vai trò của VIB:
a) VIB là đơn vị thanh toán séc 
b) VIB là đơn vị thu hộ séc
c) VIB là đơn vị phát hành séc 
d) VIB là đơn vị bảo chi séc
e) Tất cả lựa chọn trên


Câu 14: Trong trưởng hợp nào Séc chuyển khoản không được phộp thanh toán
a) Séc chuyển khoản thanh toán khi 02 đơn vị có tài khoản trong cùng một ngân hàng
b) Séc chuyển khoản thanh toán khi 02 đơn vị có tài khoản tại 02 chi nhánh ngân hàng cùng hệ thống nhưng khác tỉnh thành phố
c) Séc chuyển khoản thanh toán khi 02 đơn vị có tài khoản tại 02 ngân hàng khác hệ thống, khác tỉnh, thành phố
d) Séc chuyển khoản thanh toán khi 02 đơn vị có tài khoản tại 02 ngân hàng khác nhau nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố tham gia thanh toán bù trừ


Câu 15: Khách hàng chuyển đến VIB 1 séc bảo chi do công ty A phát hành -ngân hàng B là đơn vị thực hiện bảo chi séc - và bảng kê nộp séc, VIB sẽ thực hiện:
a) Chuyển séc bảo chi cho ngân hàng B
b) Chuyển toàn bộ séc và bảng kê nộp séc cho ngân hàng B
c) Ghi nợ cho tài khoản khách hàng, chuyển séc, bảng kê nộp séc, giấy báo có liên hàng cho ngân hàng B
d) Ghi có cho tài khoản khách hàng, chuyển séc, bảng kê nộp séc, giấy báo nợ liên hàng cho ngân hàng B
e) Lựa chọn khác: ………………………


Câu 16: Hình thức thanh toán nào sẽ không phù hợp khi thanh toán khác địa bàn khác hệ thống ngân hàng
a) Thanh toán bù trừ
b) Thanh toán điện tử liên ngân hàng
c) Thanh toán qua tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước
d) Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khác
e) Lựa chọn khác: ………………Câu 17: Lựa chọn giao dịch được phép với thẻ Value do VIB phát hành:
a) Thanh toán trên toàn thế giới
b) Chỉ thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.
c) Được rút tiền mặt Việt Nam đồng tại các máy ATM trên lãnh thổ Việt Nam . 
d) Được rút ngoại tệ ở nước ngoài.
e) Chỉ được phép rút trong hạn mức số dư tài khoản tiền gửi. 
f) Được phép rút trên hạn mức số dư tài khoản tiền gửi.
g) Tất cả các giao dịch trên


Câu 18: Giao dịch nào không thực hiện được bằng thẻ Value
a) Rút tiền mặt tại ATM
b) Rút tiền mặt tại các đơn vị chấp nhận thẻ.
c) Thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ.
d) Thực hiện các giao dịch chuyển khoản trong hệ thống Ngân hàng Quốc tế 
e) Thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống Ngân hàng Quốc tế 
f) Tất cả các cách thức trên


Câu 19: Lựa chọn các trường hợp khách hàng được phép nộp ngoại tệ vào ngân hàng: 
a. Khách hàng là cỏ nhõn gửi tiền tiết kiệm
b. Khách hàng là công ty nộp tiền với mục đích thanh toán xuất nhập khẩu
c. Khách hàng là cá nhân nộp tiền với mục đích chuyển tiền thanh toán chi phí du hoc. 
d. Khách hàng là công ty nộp tiền vào tài khoản với mục đích đầu tư tích trữ
e. Khách hàng là cụng ty nộp tiền với mục đích trả nợ tiền vay ngoại tệ Ngân hàng.


Câu 20: Lựa chon các phương thức thanh toán Quốc tế: 
a. Nhờ thu
b. Thanh toán bù trừ
c. Chuyển tiền TTR 
d. Thanh toán L/C
e. Chuyển tiền Citad


Câu 21: Khách hàng đề nghị nhân viên ngân hàng tư vấn trong trường hợp đơn vị có nhu cầu thanh toán trước tiền hàng nhập khẩu? (4 điểm) 


Câu 22. Khi phát hiện tiền giả, giao dịch viên phải: 
a) Trả lại khách hàng để đổi tờ khác.
b) Tiêu hủy tiền giả tại chỗ.
c) Đóng dấu tiền giả, trả lại khách hàng
d) Đóng dấu tiền giả, lập biên bản tịch thu, báo cáo cơ quan chức năng.


Câu 23: Trong giao dịch rút tiền mặt, yếu tố nào dưới dây là yếu tố ít quan trọng nhất để làm căn cứ chí trả:
a) Người rút tiền là chủ tài khoản
b) Tài khoản đủ số dư chi trả
c) Các thông tin trên séc, giấy rút tiền hoàn toàn khớp đúng
d) Dấu và chữ ký của chủ tài khoản khớp đúng với mẫu đăng ký
e) Chữ số ngày tháng được viết bằng chữ không viết bằng số


Câu 24: Thời hạn của Séc là bao nhiêu ngày
a. 10 ngày
b. 15 ngày
c. 30 ngày
d. Không thời hạn

Câu 25: Khi nào ngân hàng được bán ngoại tệ?...

Câu 26: Ngân hàng áp dụng tỷ giá nào khi ngân hàng thu lãi tiền vay ngoại tệ
a. tỷ giá bán chuyển khoản
b. tỷ giá mua chuyển khoản
c. tỷ giá mua tiền mặt
d. tỷ giá chéo

Câu 27: Nêu các trường hợp được chuyển tiền ra nước ngoài?


B. PHẦN BÀI TẬP - (định khoản chỉ cần ghi tên tài khoản)


Câu 1: Định khoản nghiệp vụ phát sinh sau (10điểm):

Ngày 07/06/2020, khách hàng Nguyễn Văn A đến VIB Hà Nội yêu cầu lĩnh tiền tiết kiệm từ quyển sổ tiết kiệm có số tiền gốc 100 triệu đồng; kỳ hạn 03 tháng gửi từ 15/02/2020 đến hạn 15/05/2020;

Biết rằng:

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 8.52% năm , lãi suất không kỳ hạn: 3% năm.VIB trả lãi trên số ngày thực gửi.
Sổ tiết kiệm đến hạn VIB sẽ tự động nhập lãi vào gốc và tự động chuyển tiếp 1 kỳ hạn nữa. Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn thì VIB sẽ trả lãi không kỳ hạn trên số ngày ngày thực gửi .
Ngân hàng không hạch toán dự chi lãi tiết kiệm. 


Câu 2: Công ty TNHH XYZ có mở tai khoản tại VIB Hà Nội đề nghị VIB chuyển tiền thanh toán tiền hàng nhập khẩu là 25,000USD. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết:
- Tỷ giá: 23.100 đ/ USD
- VIB thu phí chuyển tiền là 0.15% + VAT.
- Tài khoản tiền Đồng của khách hàng có đủ số dư để giao dich.


Câu 3 : Công ty TNHH A đến rút 30.000.000đ tiền mặt từ tài khoản tiền gửi của Công ty mở tại VIB Hà Nội, đồng thời chuyển khoản số tiền 50.000.000đ cho Công ty B tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào Cai, Giao dịch viên cần hướng dẫn khách hàng làm những thủ tục gỡ và thực hiện định khoản nghiệp vụ phát sinh?


Câu 4: Ngày 05/01/2021 tại VIB chi nhánh Hà Nội phát sinh các nghiệp vụ sau:
- Công ty Phương Nam lĩnh tiền mặt từ tài khoản tiền gửi 100 trđ
- Khách hàng bán 200 USD tiền mặt, ngân hàng thanh toán bằng tiền mặt (tỷ giá mua 23.000đ)
- Khách hàng chuyển từ tài khoản tiền gửi sang gửi kỳ hạn 12 tháng 50 trđ
- Ngân hàng lĩnh tiền mặt tại ngân hàng nhà nước để nhập quỹ 2 tỷ đồng
- Ngân hàng thanh toán tiền thuê nhà quý 1 năm 2021 là 150 trđ
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

9 Nhận xét

 1. cho em xin đáp án nhé mail: thuythuyt12@gmail.com . em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 2. DẠ C EM CHƯA NHẬN DK C AH. thuythuyt12@gmail.com

  Trả lờiXóa
 3. Cho em xin đáp án với ạ: linhtamh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 4. cho e xin đáp án của đề với ạ. e cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
 5. cho e xin đáp án với ạ mail của e là nguyennhung080999@gmail.com

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh13.4.22

  cho em xin đáp án với ạ. em xin cảm ơn!
  kyduyen1692@gmail.com

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh19.4.22

  cho em xin đáp án với ạ em cảm ơn ạ

  luongninh200342gmail.com

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh8.6.22

  cho em xin đáp án với ạ. em xin cảm ơn
  hongnhung120399@gmail.com

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn