Đề thi tín dụng doanh nghiệp vào Ngân hàng Quốc tế VIBNgân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Sau hơn 24 năm thành lập, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc
VIB hiện có hơn 9.400 cán bộ nhân viên phục vụ gần 3 triệu khách hàng tại 165 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

(Thời gian làm bài 90 phút)


Phần I – Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn phương án đúng duy nhất (5 điểm /câu, tổng số 10 câu)


Câu 1: Thư tín dụng (L/C) mở theo yêu cầu của một khách hàng của Ngân hàng, khách hàng đó là:

a. Người xuất khẩu

b. Người nhập khẩu

c. Người thụ hưởng

d. Người ký phát


Câu 2: Vì sao Ngân hàng quy định chủ đầu tư phải có vấn tự có tham gia phương án KD/dự án đầu dư khi vay vốn?

a. Giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng

b. Tăng cường trách nhiệm cho người đi vay

c. Giảm chi phí tài chính cho PA/dự án

d. Cả 3 câu trên đều đúng


Câu 3: Khi nhận thế chấp xe ô tô, TCTD bắt buộc phải giữ:

a. Xe ô tô

b. Giấy đăng ký xe ô tô bản chính

c. Xe ô tô và Giấy đăng ký xe ô tô bản chính

d. Xe ô tô và Giấy đăng ký xe ô tô bản công chứng


Câu 4: Bảng Lưu chuyển tiền tệ cho chúng ta biết:

a. Sự biến động về vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp

b. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong thời gian tới

c. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua

d. Khả năng trả lãi vay của một doanh nghiệp


Câu 5: Bảng cân đối kế toán cho ta biết:

a. Sự biến động về vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp

b. Khả năng trả nợ của doanh nghiệp

c. Số dư của từng loại tài khoản của doanh nghiệp vào một thời điểm

d. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp


Câu 6: Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho

a. Một nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD

b. Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD

c. Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều TCTD

d. Cả 3 câu trên đều đúng


Câu 7: Cơ quan đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất của Tổ chức là:

a. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên Môi trường

b. UBND Xã, phường

c. Phòng công chứng

d. Tất cả đều sai


Câu 8: Mục đích của Đăng ký giao dịch bảo đảm là:

a. Đảm bảo tính chân thực của các bên tham gia ký kết

b. Đảm bảo tính hợp pháp của Hợp đồng cầm cố/thế chấp

c. Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo

d. Cả 3 mục đích trên


Câu 9: Thời điểm mà TCTD có thể kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng sau khi giải ngân khoản vay:

a. Bất kỳ thời điểm nào

b. Ngay khi giải ngân

c. Định kỳ hàng tháng

d. Khi được chấp nhận của bên vay vốn


Câu 10: Những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước thường sử dụng để giảm tốc độ lạm phát của nền kinh tế:

a. Giảm lãi suất tái chiết khấu

b. Tăng lãi suất tái chiết khấu

c. Nới lỏng các điều kiện tăng trưởng tín dụng

d. a và c


Phần II - Lý thuyết (20 điểm)


Ghi công thức tính các chỉ số sau

1- Hệ số thanh toán ngắn hạn (5 điểm)

2- Vòng quay Vốn lưu động (5 điểm)

3- Lập công thức tính Lợi nhuận sau thuế (trường hợp biết Doanh thu thuần, chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Thuế suất Thuế Thu nhập doanh nghiệp …). (10 điểm)


Phần III - Bài tập 


Bài 1: (15 điểm)

Công ty TNHH Hoàng Minh lập dự án đầu tư dây chuyền SX lắp ráp vi tính như sau:

- Tổng chi phí ban đầu (cho Nhà xưởng, mua sắm thiết bị) là 36 tỷ đồng

- Đời dự án là 3 năm

- Định phí hàng năm là 15 tỷ đồng

- Biến phí năm đầu: 30 tỷ đồng; Năm thứ 2: 36 tỷ đồng; Năm thứ 3: 42 tỷ đồng

- Khấu hao cơ bản Nhà xưởng và thiết bị tính theo phương pháp tuyến tính và khấu hao hết tròn 3 năm

- Sản lượng của các năm lần lượt là: 10.000; 12.000 và 14.000 máy tính

Yêu cầu: Hãy tính NPV của dự án

Biết: Giá bán bình quân của một máy tính là 5.000.000 đồng; Lãi suất chiết khấu là 10%/năm; Thuế TNDN 20%; Công ty tiêu thụ hết sản phẩm ra hàng năm; Nhà xưởng thiết bị có thể đi vào sản xuất ngay.


Bài 2: (15 điểm)

Công ty cổ phần Quang Minh gửi tới Ngân hàng VIB số liệu sau đây:

1. Năm thực hiện 2019:

- Doanh thu thuần : 43.200 triệu đồng

- Tài sản lưu động bình quân : 48.000 triệu đồng

2. Năm kế hoạch 2020:

- Doanh thu thuần : 50.000 triệu đồng

- Lãi + thuế : ước tính 10% doanh thu thuần

- Khấu hao TSCĐ : 2.700 triệu đồng

-       Vòng quay VLĐ (dự kiến)      : Bằng vòng quay VLĐ 2020

-       Vốn lưu động tự có và chiếm dụng bình quân : 18.500 triệu đồng

-       Công ty dự kiến mức dư nợ ngắn hạn bổ sung VLĐ tại các ngân hàng khác là 10.000 triệu đồng.

Yêu cầu: Trong trường hợp VIB cho vay ngắn hạn theo HMTD, hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn lưu dộng thường xuyên cho Công ty Quang Minh trong năm 2020


ĐÁP ÁN


Phần I: Trắc nghiệm

1- b          6- d

2- d          7- a

3- b          8- c

4- a          9- a

5- c          10- b

Phần II: Lý thuyết

1. Hệ số thanh toán ngắn hạn = TS ngắn hạn /Nợ ngắn hạn (5 điểm)

2. Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần /TS ngắn hạn bình quân (5 điểm)

3. Lập công thức tính Lợi nhuận sau thuế (10 điểm)

LNST = LNTT – Thuế TNDN = LNTT – (Thuế suất thuế TNDN x LNTT)

LNTT = LNTT (từ hoạt động KD) + LNTT (khác)

Trong đó:

LNTT (từ hoạt động KD) được tính như sau:

DT trước thuế

- VAT

= Doanh thu thuần

- Giá vốn hàng bán

= Lợi nhuận gộp

- Chi phí bán hàng

- Chi phí Quản lý doanh nghiệp

= LNTT (từ hoạt động KD)

LNTT (khác) = Thu nhập khác – Chi phí khác

(Nếu chỉ tính LNST từ hoạt động kinh doanh, không tính cộng LNST khác thì cho 8 điểm)

Phần III – Bài tập

Bài 1:

NPV = 11.296.000.000 đồng

(Ghi chú: Nếu tính đúng kết quả NPV cho 15 điểm, nếu không đúng mà lập được dòng tiền thì cho 10 điểm)

Bài 2:

Vốn vay tại VIB = Tổng nhu cầu VLĐ – Vốn vay tại TCTD khác

Tổng Nhu cầu VLĐ = (DTT/Vòng quay VLĐ) – (Lợi nhuận + thuế) – Khấu hao TSCĐ – Vốn tự có và chiếm dụng

Vòng quay VLĐ 2020 = Vòng quay VLĐ 2019 = 43.200/48.000 = 0,9

Lãi + thuế = 50.000 x 10% = 5.000

Vốn vay tại VIB = (50.000/ 0,9) – 5.000 – 2.700 – 18.500 – 10.000 = 19.356 triệu đồng

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn