Bản Gốc PDF Đề Thi Kho Bạc Năm 2014 Và 2017


Để có thể thi đậu vào Kho bạc Nhà nước, theo kinh nghiệm hằng năm các bạn cần phải chuẩn bị trước một số kiến thức chủ yếu nằm hết ở các văn bản cụ thể như sau:

Các văn bản cần tham khảo:

1. Hiến pháp.

2. Luật tổ chức chính phủ, quốc hội.

3. Luật tổ chức chính quyền địa phương.

4. Luật cán bộ công chức.

5. Luật ban hành văn bản pháp luật.

6. Quyết định 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc BTC.

7. Quyết định 1618/QĐ-BTC năm 2019 của Bộ trưởng BTC về Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

8. Quyết định 4526/QĐ-KBNN năm 2019 của KBNN về Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và kho bạc nhà nước khu vực trực thuộc kho bạc nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

9. Quyết định 696/QĐ-KBNN năm 2015 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và văn phòng thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

10. Quyết định 1959/QĐ-BTC năm 2015 của Bộ trưởng BTC về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ và văn phòng thuộc kho bạc nhà nước.

11. Nghị định 112 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

13. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Về môn Anh Văn B

Đề thi sẽ gồm 30 câu hỏi thi trong vòng 30 phút, hình thức trắc nghiệm Vòng 1 trên máy tính. Cứ trên 15 câu là sẽ bước tiếp vào Vòng 2. Đây là môn mà bạn phải có kiến thức gốc nền chứ không thể học trong 1-2 tháng là xong được vì câu hỏi ra rất khác, nhiều từ vựng và không có nhiều thời gian để bạn phân vân, suy nghĩ lâu. Sẽ có dạng câu trắc nghiệm đơn thuần, 1 bài đọc hiểu dạng đục lỗ...

Các bạn tham khảo: Bộ đề 300 câu trắc nghiệm Anh B thi công chức KBNN

Môn Nghiệp vụ Chuyên ngành

Rất nhiều văn bản cần phải học cụ thể như sau:

* Ngạch chuyên viên cần phải học:

1. Luật Ngân sách nhà nước 2015

2. Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật ngân sách nhà nước.

3. Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn nghị định 163/2016/nđ-cp hướng dẫn luật ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

4. Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

5. Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Đề thi ngạch chuyên viên gồm 5 câu, nằm trong luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn trên.

* Ngạch kế toán viên cần phải học:

1. Các văn bản Ngạch chuyên viên (đã giới thiệu phía trên)

2. Luật kế toán.

3. Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

4. Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2016/NĐ-CP

5. Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước

6. Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Đề thi ngạch kế toán viên gồm 4 câu, 1 câu phần luật ngân sách và 3 câu phần kế toán.

Các bạn tham khảo: Full Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước (Update đến T4-2021)

Môn Kiến thức chung

Đề thi KTC gồm 60 câu hỏi/60 phút thuộc 04 lĩnh vực: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước. Hầu như thi công chức viên chức đều phải thi các nội dung trên nên nếu như bạn vừa thi thuế xong thì sẽ có lợi thế ôn tập rất lớn. Đây là môn thi dễ qua nhất, làm được 30/60 đúng và kết hợp với điểm bài thi tiếng Anh sẽ qua Vòng 1.

Các bạn tham khảo: Ngân hàng câu hỏi Kiến thức chung thi KBNN

Cuối cùng gửi tới bạn đọc Đề thi KBNN năm 2014 và 2017 bản gốc PDF

Link tải Google Drive | Link Dropbox | Link One Drive

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn