Giải bài tập trong Đề thi công chức thuế Vòng 2


Bài 1: Một doanh nghiệp trong năm 2018 có số liệu sau: (đơn vị tính: triệu đồng)

1. Doanh thu bán hàng: 50.000

2. Doanh nghiệp kê khai chi phí tính thuế TNDN như sau:

- Chi phí vật tư: 33.000

- Chi tiền lương cho người lao động: 3000, trong đó tiền lương người lao động thực tế chi trả 2500, doanh nghiệp trích lập quỹ dự phòng tiền lương 10% trên quỳ lương thực hiện.

- Chi xây dựng bể nước sạch phục vụ sản xuất: 500

- Chi ủng hộ hội phụ nữ tại địa phương: 50

- Chi tiếp thị, quảng cáo, hội họp: 2000

- Các khoản chi hợp lệ khác: 5200

3. Các khoản phát sinh khác:

- Thu nhập từ thanh lý TSCĐ ( không phải BĐS); 1500, giá trị còn lại của TSCĐ 200 và chi phí thanh lý 50

- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà xưởng: 500

- Thu nhập trước thuế từ dự án đầu tư tại nước Y: 2500, thuế suất thuế TNDN tại nước Y 15%

- Thu nhập từ chuyển nhượng trụ sở kinh doanh: 3000

4. Trong kỳ tính thuế doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất 17% và được giảm 50% số thuế phải nộp. Doanh nghiệp không trích lập quỹ khoa học công nghệ, không có các khoản lổ trong kỳ hạn chuyển sang. Các khoản chi đều thanh toán qua ngân hàng và có chừng từ hợp lệ.

Yêu cầu:

1. Xác định số thuế TNDN công ty được hưởng ưu đãi

2. Xác định số thuế TNDN phải nộp trong năm 2018


Đáp án tham khảoBài 2: Một DN trong năm tính thuế 2019 có các tài liệu sau, đơn vị triệu đồng:
1) Doanh thu tính TNCT: 250.000
2) Tổng chi phí DN kê khai: 180.000. trong đó,
Chi mua thiết bị sàn xuất: 3000
Chi khấu hao tài sàn cố định: 7500, trong đó: khấu hao TSCĐ lắp đặt ở nhà ăn giữa ca là 500
Giá trị vật tư bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan: 1200, trong đổ giá trị vật tư tổn thất được bồi thương: 800
Chi trà lãi vay vốn đề SXKD cho Ngân hàng: 2000 với mức lãi suất 12%/năm. Biết lãi suất NHNNVN công bố tại thời điềm vay là 7%/năm.
Chi ủng hộ hoạt động đoàn thề cùa địa phương: 300
Chi xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo: 100
Thuế TNCN với HĐổng đã bao gồm thuế: 50.
3. Lãi tiền gửi và lãi tiền cho vay: 2300
4. Thu nhập từ góp vốn liên doanh (bên nhận góp vốn đã nộp thuế TNDN): 700
5. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ờ nước ngoài sau khi nộp thuế TNDN ở nước ngoài là 765. Thuế đã nộp ở nước ngoài trên chứng từ: 135. Nước này chưa ký hiệp định tránh đánh thuê 2 lẩn với VN. DN không được hường ưu đãi thuế ở nước ngoài.

Yêu cầu: Tính thuế TNDN phải nôp trong năm tính thuế. 

Biết rằng: tiền lương hết hạn nộp hổ sơ quyết toán năm thực tế chưa chi: 5000. DN trích lập quỹ dự phòng tiền lương tối đa theo quy định. Thuế suất 20%. DN đã góp đủ vốn điều lệ. Trích lập Quỹ KHCN tối đa. DN không hường ưu đãi thuê TNDN.

Tham khảo cách giải:Bài 3: Công ty TNHH Hiền Nhuần nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 20xx có tình hình sau (đơn vị tính: triệu đồng):
1. Doanh thu tính thuế: 100.000
2. Chi phí phân bổ tương ứng với doanh thu tiêu thụ (có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, thanh toán qua ngân hàng): 90.000, trong đó:
+ Chi phí vật tư: 33.000, trong đó thuế GTGT của vật tư mua vào 3.000
+ Chi phí khấu hao nhanh thiết bị 500, bằng 2,5 lần mức khấu hao theo đường thẳng.
+ Chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh (vay của cán bộ công nhân viên): 600 với mức lãi suất 12%/năm.
+ Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho ban giám đốc 4 người: 300
+ Chi trang phục bằng hiện vật: 700
+ Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 350
+ Chi nộp phạt chế độ kế toán: 20
3. Thu nhập khác:
+ Thu nhập nhận được từ góp vốn liên doanh trong nước 600, sau khi đã nộp thuế TNDN ở đơn vị nhận góp vốn với thuế suất 15%
+ Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 200
Yêu cầu: Tính thuế TNDN công ty phải nộp trong kỳ. Biết: công ty đã góp đủ vốn điều lệ. Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm vay là 6%/năm. Công ty không còn nợ bảo hiểm bắt buộc của người lao động. Thuế suất thuế TNDN 20%. Trong chi phí vật tư đã kê khai có 1/3 số vật tư dùng để sản xuất sản phẩm không chịu thuế GTGT, vật tư còn lại sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT.

Đáp án tham khảo:

1/ DTTT = 100.000
2/CP = 90.000
Chi phí không được trừ:
- Thuế GTGT của vật tư mua vào đã được khấu trừ: 3.000 X 2/3 = 2000
- Chi phí khấu hao nhanh thiết bị vượt 2 lần mức khấu hao thẹo đường thẳng = 500 -500/2.5 X 2 = 100
- Chi trả lãi vay của nhân viên vượt 150% = 600 - 600/12% X 6% X 150% = 600 - 450 = 150
- Chi mua bảo hiểm nhân thọ vượt mức = 300 - 4x3x12 = 156
- Chi phạt yị phạm hợp đồng kinh tế (bù trừ với thu phạt): 350
- Chi nộp phạt chế độ kế toán: 20
=> Tổng chi phí không được trừ = 2776
=> Chi phí được trừ = 87224
3/ Thu nhập khác
- Thu nhập nhận được từ góp vốn liên doanh trong nước sau khi nộp thuế 600
- Chênh iẹch thụ chi phạt HĐKT = 200 -350 = -150
=> Tổng thụ nhập khác = 450
4/ Thu nhập miền thuế
- Thu nhập nhận được từ góp vốn liên doanh trong nước 600
TNCT = DT -CPĐT + TN khác = 100.000 -87.224 + 450 = 13226
TNTT = 25226 -600 =12.626
Thuế TNDN = 24626 X 20% = 2525,2Bài 4: (Các bạn xem đề bài trong ảnh chụp nhé)


ĐÁP ÁN: 0,3411 tỷ đồng

Bài 5(Các bạn xem đề bài trong ảnh chụp nhé)ĐÁP ÁN: 222,125

Bài 6: Công ty Dương Minh có các số liệu và nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa : 2.811.805.500đ
2. Lãi nhận được từ tiền gửi tài khoản ngân hàng: 245.000đ
3. Thu tiền từ nhượng bán 1 TSCĐ là 181.500.000đ đã bao gồm thuế GTGT 10%. TSCĐ khi nhượng bán có NG: 210.000.000đ đã thực hiện khấu hao TSCĐ: 85.350.000đ
4. Tập hợp chi phí giá vốn hàng bán: 1.845.320.000đ
5. Trả tiền lãi do vay tiền của nhân viên trong Doanh nghiệp 19.800.000đ, lãi suất thực hiện là 1.2%/tháng
6. Trả tiền lãi vay NH số tiền 48.300.000đ
7. Nộp tiền thuế GTGT  số tiền 36.650.000đ và tiền phạt chậm nôp thuế GTGT là: 1.832.500đ
8. Cty thu tiền từ phat khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế 17.850.000đ, vá chi tiền do vi pham hợp đồng kinh tế với khách hàng: 19.086.000đ
9. Chi phí cho bộ phận quản lý doanh nghiệp:
- Trả lương cho thành viên hội đồng quản trị: 360.000.000đ. Trong đó 2 thành viên không tham gia vào điều hành hoạt động kinh doanh của Cty 150.000.000đ
- Trả lương cho nhân viên 190.621.500đ. Và thực hiện trích các khoản theo lương theo quy định: 34.560.000đ để tính vào chi phí doanh nghiệp
- Tiền ăn ca tại bếp ăn cho nhân viên bình quân 750đ/người/tháng. Tổng số thực chi là 33.750.000đ
- Chi phí khấu hao xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi NG = 1.740.420.000đ. Trong đó chi phí không có hóa đơn ctu 12.231.600đ
10. Chi cho bộ phận bán hàng:
- Trả tiền lương cho nhân viên 70.155.600đ. Và thực hiện các khoản trích theo lương theo quy định số tiền 12.600.000đ để tính vào chi phí Doanh nghiệp
- Xe ô tô tải NG 379.680.000đ Khấu hao 7 năm bắt đầu tính khấu hao 01/04/2015
- Chi phí quảng cáo: 136.104.900đ
11. khách hàng trả lại hàng với tổng doanh thu 28.050.000đ. Giá vốn của hàng bị trả lại 14.380.000

Yêu cầu: Tính thuế TNDN mà công ty phải nộp trong năm, biết rằng:

+ Công ty Dương Minh không kinh doanh vận tải du lịch khách sạn, thực hiện kê khai tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, góp đủ vốn điều lệ.
+ Lãi suất cơ bản NHNN công bố 9%/năm

Đáp án tham khảo:

1. Dttt 2783755500
2. Cpđt 2732972000
3. Tnk 39114000
4. Chênh lệch thu chi lãi 66617500
5. Tnct 23280000
6. Thuế 4656000

Bài 7: (Nằm trong đề thi CC thuế năm 2019)
Một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2018 có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) như sau:
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa (chưa có thuế GTGT): 25 tỷ đồng.
2. Tổng chi phí SXKD thực tế phát sinh: 23 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế (có chứng từ nộp phạt theo quy định): 0,04 tỷ đồng.
- Chi trả lãi vay vốn của các cá nhân trong doanh nghiệp: 0,42 tỷ đồng để phục vụ hoạt động SXKD (vay với lãi suất 14%/năm, có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, thanh toán qua ngân hàng theo quy định). Lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay 8%/năm.
- Chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (có hóa đơn, chứng từ, thanh toán qua ngân hàng theo quy định): 0,3 tỷ đồng.
- Chi trả thù lao cho sáng lập viên doanh nghiệp không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh (có hồ sơ, chứng từ đầy đủ): 0,06 tỷ đồng.
- Các khoản chi phí còn lại đều đáp ứng điều kiện chi phí được trừ theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
3. Các khoản thu khác
- Thu nhập từ hoạt động thanh lý phế liệu, phế phẩm: 0,1 tỷ đồng.
- Thu nhập từ hoạt động góp vốn với doanh nghiệp trong nước được chia từ trước khi nộp thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng.
4. Doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ 10% trên thu nhập tính thuế TNDN.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp năm 2018? Biết rằng, doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ và không thuộc trường hợp có giao dịch liên kết năm 2018, doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo thuế suất 20%, không được miễn, giảm thuế TNDN, không có lỗ từ các năm trước chuyển sang.

Đáp án tham khảo

Dthu: 25 tỷ
Tổng cpps:23 tỷ
Cpkdt= 0,04+0,06+0,06=0,16tỷ
Cpdt=23-0,16=22,84tỷ
Tnkhac=0,1+1,5=1,6 tỷ
TNCT= 25-22,84+1,6=3,76tỷ
TNTT= 3,76-0-0= 3,76 tỷ
Thuế Tndn pn= (3,76-3,76*10%)*20%=
0,6768 tỷ
(Còn nữa)..
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn