100 câu trắc nghiệm nghiệp vụ kế toán ôn thi Kho bạc 2021


Tuyển tập 100 câu trắc nghiệm nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước có đáp án, nội dung trọng tâm kiến thức ôn thi kho bạc năm 2021 cập nhật mới nhất theo văn bản luật.

(Đáp án các bạn tải trong file chi tiết đính kèm cuối bài viết )

Nội dung các câu hỏi như sau:

Câu 1: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước là nội dung nào sau đây?

1. Các khoản vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ

2. Các khoản Chính phủ vay nước ngoài được đưa vào cân đối ngân sách

3. Cả a và b

Câu 2: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây quyết định một số chế độ thu phí và đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật?  

1. Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh

3. Sở Tài chính

Câu  3: Theo quy định  của Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ,  trường  hợp  nào  sau  đây  thực hiện việc điều chỉnh dự toán ngân sách?

1. Tăng các nhu cầu chi về ngân sách.

2. Có yêu cầu cấp bách về quốc phòng an ninh.

3. Hỗ trợ các đơn vị dự toán cấp trên đóng trên địa bàn.

Câu  4:  Theo  quy  định  của Nghị  định  60/2003/NĐ-CP,  phương  án  phân  bổ  dự  toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải được gửi cho cơ quan nào thẩm tra?

1. Kho bạc Nhà nước.

2. Cơ quan tài chính cùng cấp.

3. Cơ quan tài chính cấp trên.

Câu 5: Theo quy định  của Nghị định 60/2003/NĐ-CP,  trong trường hợp đầu năm dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước  tạm cấp kinh phí cho cá nhiệm vụ nào sau đây?

1. Chi lương, nghiệp vụ phí và công vụ phí.

2. Chi cho dự án chuyển tiếp công trình quốc gia.

3. Cả a, b.

Câu  6: Theo quy  định  của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, cơ quan nào sau  đây  có  thẩm quyền yêu cầu Ngân hàng, Kho bạc nhà nước  trích  tài khoản của  tổ chức, cá nhân vi phạm chậm nộp ngân sách để nộp ngân sách nhà nước?

1. Thuế.

2. Tài chính.

3. Cả a, b. 

Câu 7: Theo  quy  định  của Nghị  định 60/2003/NĐ-CP,  cơ  quan  nào  sau  đây  được  tổ chức thu ngân sách Nhà nước?

1. Thuế.

2. Hải quan.

3. Cả a, b.

Câu 8: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, nguồn hình thành quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh gồm nội dung nào sau đây?

1. Một phần số tăng thu so với dự toán của ngân sách cấp tỉnh.

2. Bố trí một khoản trong dự toán chi hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

3. Cả a, b.

Câu 9:  Theo  quy  định  của Nghị  định  60/2003/NĐ-CP, mức  trích  lập  quỹ  dự  trữ  tài chính khống chế tối đa là bao nhiêu %?

1. 20%.

2. 25%.

3. 30%

Câu 10: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, thẩm quyền quyết định sử dụng quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh thuộc cơ quan nào sau đây?

1. HĐND tỉnh.

2. UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính.

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ, tổng mức chi từ quỹ dự trữ tài chính (không kể tạm ứng) cả năm, tại thời điểm bắt đầu năm ngân sách, không vượt quá tỷ lệ bao nhiêu số dư của quỹ?

1. 30%; 

2. 40%;

3. 50%.

Câu 12: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, việc chi ứng trước dự toán ngân sách  của  cấp  tỉnh  và  chịu  trách  nhiệm  thu  hồi  các  khoản  chi  ứng  trước  thuộc  thẩm quyền quyết định của ai?

1. Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Câu 13: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP,  tổng chi ứng  trước dự  toán chi ngân sách năm sau cho các cơ quan đơn vị không vượt quá một tỷ lệ bao nhiêu, so với dự toán chi ngân sách theo từng lĩnh vực năm hiện hành đã giao?

1. 10%.

2. 20%.

3. 30%.

Câu  14:  Theo  quy  định  của Nghị  định  60/2003/NĐ-CP,  cơ  quan  tài  chính  thẩm  định quyết toán năm của các đơn vị nào sau đây?

1. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình.

2. Ngân sách cấp dưới trực thuộc.

3. Cả a, b.

Câu 15: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, quyết toán của ngân sách tỉnh do Sở Tài chính lập gửi UBND tỉnh trước ngày, tháng nào của năm sau?

1. 01/7

2. 01/10

3. 01/12

Câu 16: Theo  quy  định  của Nghị  định  60/2003/NĐ-CP,  sau  khi  được HĐND  tỉnh  phê duyệt, UBND  tỉnh phải gửi quyết  toán ngân  sách  đến Bộ Tài  chính chậm nhất  là  bao nhiêu ngày? 

1. 05; 

2. 10;

3. 15;

Câu 17: Theo quy định  của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, những hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước?

1. Duyệt quyết toán sai quy định của pháp luật.

2. Hạch toán sai chế độ kế toán của Nhà nước và gây thiệt hại cho ngân sách.

3. Cả a, b.

Câu 18: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, khoản thu nào sau đây ngân sách xã, thị trấn hưởng tối thiểu 70%?

1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Thuế giá trị gia tăng.

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, dự toán ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng bao nhiêu phần trăm (%) tổng số chi của ngân sách mỗi cấp ?

1. 5%

2. từ 2% đến 5% 

3. từ 5% đến 10%

Câu 20: Theo quy định  của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội theo nguyên tắc nào?

1. Cấp theo dự toán chi được duyệt.

2. Cấp theo nhu cầu hoạt động.

3. Cấp chênh lệch giữa dự toán chi được duyệt  và các nguồn thu của các tổ chức nêu trên theo chế độ quy định.

Câu 21: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện nào sau đây:

1. Đã được Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi.

2. Đã có trong dự toán ngân sách nhà nước giao; được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi.

3. Đã có trong dự toán ngân sách nhà nước giao; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định; được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi. 

Câu 22: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, nội dung nào sau đây là căn cứ để lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm?

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và mức bổ sung cân đối của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đã được quy định.

3. Cả a, b.

Câu 23: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, yêu cầu đối với lập dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị dự toán các cấp phải lập như thế nào ?

1. Đúng nội dung, biểu mẫu, thời hạn quy định; đầy đủ các khoản thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước.

2. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cả a, b.

Câu 24: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, phương án phân bổ dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi cơ quan nào để thẩm tra?

1. Cơ quan tài chính cấp trên.

2. Cơ quan Tài chính cùng cấp.

3. Kho bạc nhà nước cùng cấp.

Câu 25: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, trong trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước tạm cấp kinh phí cho nhiệm vụ chi nào sau đây ?

1. Chi nghiệp vụ phí và công vụ phí;

2. Chi mua sắm trang thiết bị ;

3. Chi sửa chữa tài sản;

Câu 26: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, trong trường hợp nào Cơ quan tài chính có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán đối với đơn vị sử dụng ngân sách ?

1. Phát hiện các khoản chi vượt nguồn cho phép ;

2. Đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo ;

3. Cả a, b.

Câu 27: Theo quy định Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước  như thế nào ?

1. Quyết định chi trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

2. Quản lý chi ngân sách nhà nước đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

3. c. Quyết định chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Câu 28: Theo quy định Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm nào sau đây trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước?

1. Quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

2. Quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

3. Quản lý, sử dụng ngân sách theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

Câu 29: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, người phụ trách công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách có nhiệm vụ nào sau đây ?

1. Thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính – ngân sách, chế độ kế toán nhà nước ; thực hiện đúng chế độ kiểm tra nội bộ.

2. Có trách nhiệm ngăn ngừa, phát hiện và kiến nghị thủ trưởng đơn vị, cơ quan tài chính cùng cấp xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

3. Cả a, b.

Câu 30: Theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn xét duyệt quyết toán năm của đơn vị dự toán các cấp II và cấp III do cơ quan nào sau đây quy định?

1. Đơn vị dự toán cấp I.

2. Cơ quan tài chính cùng cấp.

3. Cơ quan tài chính cấp trên.

Câu 31: Theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I của ngân sách các cấp ở địa phương do cơ quan nào sau đây quy định?

1. Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính.

Câu 32: Theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, việc kiểm toán quyết toán năm của các đơn vị dự toán các cấp do cơ quan, đơn vị nào sau đây thực hiện?

1. Kiểm toán độc lập.

2. Kiểm toán nhà nước.

3. Thanh tra tài chính.

Câu 33: Theo  quy  định  của Nghị định  60/2003/NĐ-CP,  sau  khi  được Hội đồng nhân dân  phê duyệt, Uỷ ban nhân dân phải gửi quyết  toán ngân sách đến Cơ quan tài chính cấp trên chậm nhất  là  bao nhiêu ngày? 

1. 05;

2. 10;

3. 15;

Câu 34: Nghị  định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan nào sau đây  quyết định thời gian thẩm định quyết toán ngân sách năm ở địa phương?

1. Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính.

Câu 35: Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, quy định cơ quan nào sau đây có trách nhiệm thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện?

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính.

3. Cục Thuế.

Câu 36: Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, quy định cơ quan nào sau đây  có trách nhiệm thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách huyện?

1. Sở Tài chính.

2. Cục Thuế.

3. Uỷ ban nhân dân huyện

Câu 37: Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ, quy định cơ quan nào sau đây có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi  ngân sách địa phương?

1. Quốc hội

2. Bộ Tài chính

3. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

Câu 38: Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan nào sau đây có trách nhiệm thẩm định quyết toán thu, chi  ngân sách xã?

1. Sở Tài chính.

2. Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Phòng Tài chính huyện.

Câu 39: Theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP, khi xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, tổ chức, cá nhân nào sau đây phải chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt quyết toán nếu để xảy ra vi phạm?

1. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên.

2. Đơn vị dự toán cấp trên.

3. Cơ quan tài chính cùng cấp.

Câu 40: Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan nào sau đây có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của đơn vị dự toán cấp I ?

1. Cơ quan tài chính cấp trên.

2. Cơ quan tài chính cùng cấp.

3. Kho bạc nhà nước cùng cấp. 

Câu 41: Theo quy định tại Thông tư 59/2003/TT-BTC, bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ nào sau đây?

1. Hỗ trợ thực hiện các chính sách mới do cấp trên ban hành.

2. Hỗ trợ một phần để xử lý khó khăn đột xuất: khắc phục thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng.

3. Cả a, b.

Câu 42: Theo quy định  tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, khoản thu nào sau đây ngân sách Trung ương hưởng 100%?

1. Thuế Nhà đất.

2. Thuế nhập khẩu.

3. Phí xăng dầu.

Câu 43: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, khoản  thu nào sau đây là  thu ngân sách địa phương hưởng 100%?  

1. Thuế nhà đất.

2. Thuế xuất khẩu.

3. Thuế thu nhập cá nhân.

Câu 44: Theo quy định  tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, các khoản chi nào sau đây  là chi thường xuyên của ngân sách nhà nước?

1. Chi trả nợ của nhà nước.

2. Chi các hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo.

3. Chi xây dựng các công trình giao thông.

Câu 45: Theo quy định  tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, Bộ Tài chính thông báo  số kiểm tra dự toán ngân sách cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày, tháng nào sau đây?

1. 10/6

2. 10/8

3. 10/10

Câu 46: Theo quy định  tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét dự toán các đơn vị trực thuộc tỉnh chậm nhất vào ngày tháng nào của năm trước?

1. 25/6

2. 25/7

3. 25/8

Câu 47: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, nhiệm vụ chi nào sau đây được thanh toán bằng lệnh chi tiền?

1. Bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới.

2. Các khoản chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp.

3. Chi xây dựng cơ bản.

Câu 48: Theo quy định tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, dự phòng ngân sách được sử dụng cho nhiệm vụ chi nào sau đây?

1. Chi sự nghiệp kinh tế.

2. Chi khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Chi sự nghiệp giáo dục.

Câu 49: Theo quy định tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, dự phòng Ngân sách Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết định mức chi bao nhiêu tỷ đồng trở xuống?

1. 01 tỷ đồng

2. 02 tỷ đồng

3. 05 tỷ đồng.

Câu 50: Theo quy định tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, cơ quan, đơn vị nào phải có trách nhiệm báo cáo tồn quỹ ngân sách nhà nước?

1. Thuế.

2. Hải quan.

3. Kho bạc nhà nước.

Câu 51: Theo quy định tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, thời hạn cuối cùng chi ngân sách trung ương của năm ngân sách là hết giờ làm việc ngày tháng năm nào?

12. 28/12.

13. 29/12.

14. 30/12.

Câu 52: Theo quy định tại Thông  tư số 59/2003/TT-BTC, cơ quan tài chính phối hợp với cơ quan cùng cấp nào dưới đây, để thực hiện việc xác nhận và xét chuyển số dư tài khoản tiền gửi cuối ngày 31/12 cho các đơn vị dự toán?

1. Kho bạc nhà nước.

2. Cơ quan thuế.

3. Cơ quan hải quan.

Câu 53: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, thời hạn chỉnh lý quyết toán của ngân sách tỉnh là hết ngày, tháng nào của năm sau?

1. 31/01.

2. 31/3

3. 31/5

Câu 54: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, cơ quan nào sau đây tổ chức hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước?

1. Cơ quan tài chính.

2. Kho bạc nhà nước.

3. Ngân hàng nhà nước.

Câu 55: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, kể từ ngày nhận được thông báo xét duyệt quyết toán của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán cấp dưới phải thực xong các yêu cầu trong thông báo xét duyệt quyết toán trong thời hạn bao nhiêu ngày?

1. 10 ngày.

2. 20 ngày.

3. 30 ngày

Câu 56: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, đối với công trình xây dựng cơ bản kết thúc năm ngân sách, Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán thực hiện vốn đầu tư trong năm theo từng công trình gửi cơ quan nào dưới đây?

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cơ quan tài chính cùng cấp.

3. Cả a, b.

Câu 57: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, kể từ khi nhận được báo cáo quyết toán năm của địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn, Bộ Tài chính thực hiện thẩm định và có ý kiến nhận xét quyết toán gửi địa phương, trong thời hạn không quá bao nhiêu ngày?

1. 10 ngày.

2. 20 ngày.

3. 30 ngày.

Câu 58: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, kết dư ngân sách tỉnh được chuyển vào thu ngân sách năm sau là bao nhiêu %?

1. 30%.

2. 50%.

3. 100%.

Câu 59: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, kết dư ngân sách huyện và ngân sách xã được chuyển vào thu ngân sách năm sau là bao nhiêu %?

1. 50%.

2. 70%.

3. 100%.

Câu 60: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, các cơ quan nào sau đây có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán thường xuyên, định kỳ đối với các đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ thu nộp ngân sách?

1. Cơ quan tài chính.

2. Cơ quan thu ngân sách.

3. Cả a, b. 

Câu 61: Phạm vi điều chỉnh nào sau đây theo Luật Kế toán quy định?

1. Quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.

2. Quy định về nội dung công tác kế toán , tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và người hành nghề kế toán.

3. Quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Câu 62: Khái niệm về kế toán nào sau đây được nêu trong Luật kế toán ?

1. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

2. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính. dưới hình thức giá trị, hiện vật.

3. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động

Câu 63: Theo Điều 5 – Luật kế toán năm 2003 quy định kế toán phải thực hiện đầy đủ mấy nhiệm vụ ?

1. 03

2. 04 

3. 05

Câu 64: Theo Điều 6 – Luật kế toán năm 2003 quy định, kế toán phải thực hiện đầy đủ mấy yêu cầu?

1. 04

2. 05

3. 06

Câu 65: Theo Luật kế toán năm 2003 quy định, nội dung nào sau đây đối tượng kế toán  thuộc hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, hành chính, sự nghiệp?

1. Tiền, vật tư và tài sản cố định.

2. Nguồn kinh phí, quỹ.

3. Cả a, b.

Câu 66: Theo Luật kế toán, nội dung nào sau đây đối tượng kế toán không thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh?

1. Nợ và xử lý nợ nhà nước.

2. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

3. Tài sản cố định, tài sản lưu động.

Câu 67: Hành vi nào sau đây không thuộc quy định của Luật kế toán nghiêm cấm?

1. Giả mạo, khai man, thoả thuận hoặc ép buộc người khác giã mạo, khai man, tẩy xoá tài liệu kế toán.

2. Cố ý, thoả thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Thu sai quy định của pháp luật.

Câu 68: Hình thức nào sau đây không thuộc quy định của Luật kế toán về hoá đơn bán hàng?

1. Hoá đơn viết bằng tay.

2. Hoá đơn theo mẫu in sẳn.

3. Hoá đơn in từ máy.

Câu 69: Nội dung nào sau đây không thuộc quy định của Luật kế toán về đối tượng kế toán thuộc hoạt động hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước?

1. Nguồn kinh phí, quỹ.

2. Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán.

3. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Câu 70: Nội dung nào sau đây không thuộc quy định của Luật kế toán về đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh ?

1. Tài sản cố định, tài sản lưu động;

2. Nguồn kinh phí, quỹ;

3. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

Câu 71: Theo quy định của Luật kế toán năm 2003, việc sửa chữa sổ kế toán ghi bằng tay có bao nhiêu phương pháp?

1. 02

2. 03

3. 04

Câu 72: Theo quy định của Luật kế toán năm 2003, nội dung nào sau đây không phải báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp?

1. Báo cáo thu, chi;

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

3. Bản thuyết minh báo cáo tài chính;

Câu 73: Theo quy định của Luật kế toán năm 2003, báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn bao nhiêu này, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật?

1. 30 ngày.

2. 60 ngày.

3. 90 ngày.

Câu 74: Theo quy định của Luật kế toán năm 2003, đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt?

1. 30 ngày 

2. 60 ngày

3. 90 ngày

Câu 75: Luật kế toán năm 2003 quy định hoá đơn bán hàng được thể hiện bằng các hình thức nào sau đây:

1. Hoá đơn theo mẫu in sẳn; hoá đơn in từ máy; hoá đơn điện tử.

2. Tem vé, thẻ in sẳn giá thanh toán.

3. Cả a, b.

Câu 76: Luật Kế toán năm 2003 quy định tiêu chuẩn của Kế toán trưởng đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên là có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất bao nhiêu năm ?

1. 01;

2. 02;

3. 03

Câu 77:  Luật Kế toán năm 2003 quy định tiêu chuẩn của Kế toán trưởng đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ Trung cấp có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất bao nhiêu năm ?

1. 01;

2. 02;

3. 03: 

Câu 78: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003 tiêu chuẩn của Kế toán trưởng gồm nội dung nào sau đây?

1. Có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.

2. Có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

3. Có chuyên môn nghiệp vụ từ trình độ đại học trở lên.

Câu 79: Theo quy định tại Luật Kế toán năm 2003, trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán thuộc về tổ chức, cá nhân nào sau đây?

1. Đơn vị kế toán 

2. Thủ trưởng đơn vị

3. Kế toán trưởng

Câu 80: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, khi Kế toán trưởng có ý kiến về chuyên môn khác với ý kiến của người ra quyết định (thủ trưởng đơn vị), Kế toán trưởng có quyền nào sau đây?

1. Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản.

2. Không chấp hành quyết định.

3. Báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định.

Câu 81: Theo quy định của Luật kế toán năm 2003, tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn nào sau đây, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán?

1. Trong thời hạn 3 tháng

2. Trong thời hạn 6 tháng

3. Trong thời hạn 12 tháng 

Câu 82: Luật Kế toán năm 2003 quy định thời gian lưu trữ đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính tốt thiểu bao nhiệu năm?

1. 5 năm

2. 10 năm

3. Vĩnh viễn

Câu 83: Luật Kế toán năm 2003 quy định thời gian lưu trữ đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm tối thiêu bao nhiêu năm?

1. 05 năm

2. 10 năm 

3. Vĩnh viễn

Câu 84: Luật Kế toán năm 2003 quy định thời gian lưu trữ đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng tối thiểu là bao nhiêu năm?

1. 05 năm

2. 10 năm

3. Vĩnh viễn

Câu 85:  Luật Kế toán năm 2003 quy định tài khoản kế toán dùng để làm gì?

1. Phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

2. Phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế

3. Phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo lĩnh vực kinh tế.

Câu 86: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, khi phát hiện có vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị, kế toán trưởng phải xử lý như thế nào?

1. Trực tiếp xử lý vi phạm.

2. Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

3. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu 87: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương? 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính.

Câu 88: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán năm?

1. 30 ngày

2. 60 ngày

3. 90 ngày 

Câu 89: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được các cá nhân nào sau đây ký và phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo?

1. Người lập, Người đại diện theo pháp luật.

2. Người lập, Kế toán trưởng, Người đại diện theo pháp luật 

3. Kế toán trưởng, Người đại diện theo pháp luật.

Câu 90: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, việc công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được thực hiện theo các hình thức nào sau đây ?

1. Thông báo bằng văn bản.

2. Niêm yết.

3. Cả a, b.

Câu 91: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt?

1. 10 ngày.

2. 30 ngày.

3. 60 ngày

Câu 92: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định chứng từ kế toán chung cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, gồm chỉ tiêu nào sau đây?

1. Chỉ tiêu lao động tiền lương;Chỉ tiêu hàng hoá; Chỉ tiêu tiền tệ; Chỉ tiêu TSCĐ.

2. Chỉ tiêu lao động tiền lương;Chỉ tiêu vật tư; Chỉ tiêu tiền tệ; Chỉ tiêu TSCĐ.

3. Chỉ tiêu lao động tiền lương;Chỉ tiêu vật tư; Chỉ tiêu tiền tệ.

Câu 93: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định chứng từ nào sau đây không thuộc danh mục chứng từ kế toán về chỉ tiêu tiền tệ ?

1. Giấy báo làm thêm giờ.

2. Giấy thanh toán tạm ứng.

3. Giấy đề nghị thanh toán.

Câu 94: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định có bao nhiêu phương pháp sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính?

1. 02

2. 03

3. 04

Câu 95: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định có bao nhiêu hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp?

1. 02

2. 03

3. 04

Câu 96: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định đơn vị kế toán cấp III  nộp  báo cáo tài chính quý cho đơn vị kế toán cấp II và cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất bao nhiêu ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý?

1. 05 ngày

2. 10 ngày

3. 15 ngày

Câu 97: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định đơn vị kế toán cấp II  nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp I hoặc cho cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước cùng cấp chậm nhất bao nhiêu ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý?

1. 05 ngày

2. 10 ngày

3. 20 ngày

Câu 98: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định đơn vị kế toán cấp I nộp báo cáo tài chính cho cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước cùng cấp chậm nhất bao nhiêu ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý?

1. 20 ngày

2. 25 ngày

3. 30 ngày

Câu 99: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I của ngân sách địa phương do cơ quan nào sau đây quy định cụ thể?

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Bộ Tài chính.

Câu 100: Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp II, cấp III do cơ quan, đơn vị nào sau đây quy định cụ thể ?

1. Bộ Tài chính.

2. Sở Tài chính.

3. Đơn vị dự toán cấp I


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn