Một số câu hỏi có đáp án môn Tín dụng ngân hàng thương mại


1. Phân tích chu kỳ ngân quỹ của các doanh nghiệp – từ đó chỉ ra nhu cầu tài trợ ngắn hạn đối với chủ thể kinh tế này.
(a). Chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp:
Vốn của các DN dưới dạng ngân quỹ có chu kỳ hoạt động được chia ra:
• Chu kỳ hoạt động: từ khi mua nguyên liệu đến khi thu được tiền bán hàng. Được chia ra:
Giai đoạn tồn kho:Từ khi mua hàng tồn kho đến khi bán hàng tồn kho; Dài, ngắn phụ thuộc khoảng cách giữa các lần mua nguyên liệu, thời gian sản xuất, khoảng cách và quy mô giữa các lần tiêu thụ sản phẩm.
Giai đoạn thực hiện khoản phải thu:từ khi bán tồn kho cho đến khi thu được tiền bán hàng. Dài, ngắn phụ thuộc thời gian bán chịu và tỷ trọng bán chịu so với doanh số bán.
• Chu kỳ ngân quỹ: = chu kỳ hoạt động – giai đoạn phải trả người bán.
Giai đoạn phải trả người bán: từ khi mua nguyên vật liệu đến khi phải trả tiền.
(b). Nhu cầu tài trợ ngắn hạn: từ chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp đã xuất hiện sự không ăn khớp nhau về thời gian và quy mô giữa lưu chuyển tiền vào và lưu chuyển tiền ra – một hiện tượng tất yếu – đòi hỏi phải có một nguồn tài trợ về ngân quỹ để đáp ứng mức chênh lệch đó: nhu cầu vay ngắn hạn xuất hiện.

2. Phương pháp xác định thời hạn cho vay và định kỳ hạn nợ trong cho vay từng lần? Cho ví dụ minh họa?
Xác định thời hạn vay và định kỳ hạn nợ:
• Thời hạn cho vay được xác định cho mỗi lần vay cụ thể.
• Căn cứ xác định: dự báo lưu chuyển tiền tệ, chu kỳ ngân quỹ, hạng rủi ro của doanh nghiệp.
• Thời hạn cho vay tối đa có thể bằng hoặc nhỏ hơn chu kỳ ngân quỹ.
• Cụ thể có 2 cách thông dụng như sau:
Cách 1: Xác định theo chu kỳ ngân quỹ bao gồm 2 trường hợp:
Thời hạn cho vay bằng chu kỳ ngân quỹ khi ngân hàng cho vay ở đầu kỳ ngân quỹ và thu nợ ở cuối kỳ ngân quỹ.
Thời hạn cho vay bằng một phần chu kỳ ngân quỹ khi ngân hàng cho vay giữa chu kỳ ngân quỹ và thu nợ ở cuối kỳ ngân quỹ.
Cách 2: Xác định dựa trên lưu chuyển tiền tệ.
Ngân hàng có thể thu nợ ngắn hơn chu kỳ ngân quỹ: nếu căn cứ vào lưu chuyển tiền tệ thời gian trả nợ có thể sớm hơn chu kỳ ngân quỹ. Sở dĩ như vậy vì lưu chuyển tiền không chỉ xuất hiện từ các tài sản hình thành từ vốn vay mà còn từ tài sản hình thành từ các nguồn vốn khác. Sinh viên tự cho ví dụ.

3. Phân tích những nội dung khác nhau giữa cho vay từng lần và thấu chi? Cho biết các điều kiện sử dụng tài khoản vãng lai?
Nội dung khác nhau giữa cho vay từng lần và thấu chi:

Click vào hình để xem rõ hơn
Điều kiện sử dụng tài khoản vãng lai:
• Có độ tín nhiệm cao.
• Tài khoản phải thường xuyên hoạt động.
• Chấp nhận điều kiện quản lý của ngân hàng qua công cụ chi tiết, như: Dư ngắn hạn giảm thấp; doanh số trả trong kỳ.

4. Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cho vay từng lần và chiết khấu thương phiếu?
Giống nhau: Đều là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn và cấp tín dụng bằng tiền.
Khác nhau: sinh viên so sánh theo các yếu tố sau:
• Cơ sở cấp tín dụng.
• Số tiền, thời hạn.
• Cách tính lãi.
• Các bên tham gia.
• Phương thức cấp: trực tiếp, gián tiếp.
• Quy trình cấp.
• Mức độ rủi ro.

5. Làm sao đánh giá một khách hàng đi vay là có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm pháp luật dân sự và năng lực chịu trách nhiệm hành vi dân sự?
Đánh giá bằng cách:
a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý của khách hàng: pháp nhân, cá nhân.
b) Thẩm tra lại các giấy tờ tại các cơ quan chức năng khi cần thiết.
c) Tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng hoặc những người có quan hệ…

6. Khả năng trả nợ của khách hàng đựoc thể hiện thông qua những căn cứ nào?
Có căn cứ sau:
a) Khoản vay tự thanh khoản. Khi phương án kinh doanh của khách hàng có hiệu quả và có thời gian thực hiện trùng với thời hạn vay vốn. Nguồn thu từ phương án vay đủ để trả nợ.
b) Từ lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
c) Từ tài sản của doanh nghiệp

7. Hạn mức tín dụng là gì? HMTD được sử dụng khi nào? Phân biệt HMTD với doanh số cho vay trong cho vay theo HMTD?
a) HMTD là giới hạn tối đa số tiền mà NH có thể cho vay đối với các khách hàng trong một thời gian nhất định.
b) Áp dụng chủ yếu trong cho vay vốn lưu động đối với các doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng NH cho vay vượt quá nhu cầu tín dụng hợp lý và khả năng tài chính của doanh nghiệp
c) Doanh số cho vay cụ thể có thể bằng hoặc lớn hơn HMTD, tùy thuộc nhu vầy thực tế phát sinh. Tổng doanh số cho vay trong thời hạn duy trì HMTD có thể lớn hơn nhiều lần HMTD.

8. Giải thích hiện tượng chỉ tiêu thanh toán tức thời tốt trong khi chỉ tiêu thánh toán xấu. NH khi xét cho vay trang trải hàng tồn kho, NH cần chú ý đến những yếu tố nào trong phương án của doanh nghiệp?
Sinh viên nêu công thức và chỉ ra sự khác nhau giữa hai chỉ tiêu đó là do tồn kho. Do vậy hiện tượng trong tình huống xảy ra khi doanh nghiệp có mức tồn kho quá cao.
Ngân hàng khi xét cho vay trang trải hàng tồn khi sẽ phải cân nhắc hoặc không giải quyết cho vay nếu doanh nghiệp chưa giải phóng được tồn kho của họ. Ngân hàng quan tâm tới thị trường, nhà cung cấp, công nghệ sản xuất, cách phân phối và chính sách giá, tiếp thị…

9. Giải thích khái niệm vốn lưu động ròng của doanh nghiệp và cách xác định? Ở góc độ người cho vay, cho nhận xét nếu vốn lưu động ròng của doanh nghiệp âm.
Khái niệm vốn lưu động ròng: là giá trị của tài sản lưu động được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn
Công thức tính: VLĐ ròng = TSLĐ – Nợ ngắn hạn.
Hoặc VLĐ ròng = Nguồn dài hạn – tài sản dài hạn
Trường hợp VLĐ ròng <>, tức là có một phần nợ ngắn hạn dùng tài trợ cho tài sản dài hạn, như vậy rất nguy hiểm vì dễ dẫn đến mất khả năng thanh toán.

10. Nếu và giải thích các đặc trưng của khoản nợ có vấn đề? Giải thích vì sao các khoản nợ này được chuyển cho các cán bộ chuyên môn hóa (quản lý rủi ro cao hoặc truy hồi tài sản) mà không để cho bộ phận tín dụng xử lý?
Đặc trưng của khoản nợ có vấn đề:
• Cam kết trả nợ đã đến hạn mà khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
• Tài chính của khách hàng đang có chiều hướng xấu dẫn tới khả năng Ngân hàng không thu hồi được cả vốn lẫn lãi.
• Tài sản đảm bảo được đánh giá, giá trị phát mại không đủ trang trải cả gốc và lãi.
• Thông thường, về thời gian là các khoản nợ quá hạn ít nhất là 60 đến 90 ngày.
Ý nghĩa của việc chuyển các khoản nợ có vấn đề sang các bộ phận chuyên môn hóa
• Tận dụng được khả năng chuyên môn hóa của cán bộ chuyên môn hóa
• Khi tách riêng các khoản vay này giúp cán bộ chuyên môn hóa tập trung hoàn toàn vào các khoản tín dụng có vấn đề mà không bị phân tán bởi các công việc khác.
• Dễ dàng áp dụng các biện pháp mạnh nều cần – nếu giao việc này cho nhân viên tín dụng sẽ trở nên khó khăn khi quan hệ của họ và khách hàng đã ở mức thân thiện. Đánh giá vấn đề ít bị tác động bởi cá nhân tố trong quá khứ – do vậy có cơ sở khách quan hơn.

11. Hãy nêu các yếu tố trong phân tích tín dụng. Theo anh/chị, ở góc độ NH cho vay, yếu tố nào kém quan trọng nhất? Vì sao?
Sinh viên trình bày các yếu tố phân tích tính dụng: có thể theo quy tắc 5C hoặc theo SGK chương phân tích tín dụng ngắn hạn.
Yếu tố kém quan trọng nhất là đảm bảo tín dụng. Sinh viên giải thích dựa trên vai trò đảm bảo tín dụng và trên văn bản thực tế hiện nay có thể cho vay không cần đảm bảo.

12. Có thể cho vay không cần bảo đảm tín dụng không? Vì sao?
a) Có thể.
b) Vì khi cho vay Ngân hàng dựa vào các chỉ tiêu để xét chấp thuận cấp tín dụng hay không. Sinh viên có thể nêu các chuẩn tín dụng hoặc đưa ra 2 cơ sở: ý muốn trả nợ và khả năng trả nợ (trong phân tích rủi ro) để chứng minh chỉ khi khoản vay có những tiềm ẩn rủi ro mà biện pháp tích cực là áp dụng đảm bảo tín dụng là tối ưu.

13. Có sự đồng nhất giữa doanh thu bán hàng trên báo cá kết quả kinh doanh và thu bán hàng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng kỳ không? Tại sao? Khả năng trả nợ thực tế của doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố nào? Minh họa bằng số liệu cụ thể.
Sự khác biệt giữa doanh thu bán hàng trong báo cáo kết quả kinh doanh và thu bán hàng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ là:
a) Doanh thu bán hàng gồm giá trị hàng hóa xuất bán trong kỳ kể cả bán chịu.
b) Còn thực thu bán hàng trên lưu chuyển tiền tệ chỉ gồm số thực thu trong kỳ.
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp phụ thuộc vào thu bán hàng trên lưu chuyên tiền tệ.
Sinh viên tự cho số liệu minh họa.

14. Nội dung của phân tích tài chính trong phân tích tín dụng. Chỉ cần phân tích tài chính NH có thể ra quyết định tín dụng được không?
a) Nội dung của phân tích tín dụng là: (1) Phân tích phi tài chính tức là trả lời câu hỏi của khách hàng có đủ tư cách, uy tín vay Ngân hàng không. (2) Phân tích tài chính trả lời khách hàng có thể vay bao nhiêu và trong bao lâu thì có thể hoàn trả Ngân hàng.
b) Trong phân tích tín dụng: phân tích tài chính để xác định hiện trạng tài chính và dự báo năng lực tài chính của khách hàng trong tương lai mà đặc biệt là thời điểm đáo hạn để từ đó chó những ứng xử thích hợp. Phân tích phi tài chính là nội dung rất quan trọng để có quyết định đúng đắn.

15. Tại sao nói rủi ro tín dụng trung và dài hạn dưới hình thức cho thuê tài chính ít rủi ro hơn cho vay?
Cho thuê tài chính ít rủi ro hơn cho vay trung và dài hạn vì:
a) Quyền sở hữu tài sản tài trợ thuộc về người cho thuê. Giải thích những quyền mà ngân hàng có thể áp dụng trong thời gian cho thuê.
b) Cho thuê là hình thức tài trợ bằng tài sản nên giúp người đi thuê sử dụng tài sản đúng mục đích.

16. Nếu phương thức cho thuê tài chính ít rủi ro hơn so với cho vay trung và dài hạn thì tại sao NH không thay thế hoạt động cho vay trung và dài hạn bằng hoạt động cho thuê tài chính?
Cho thuê có những nhược điểm của nó nên không thể thay thế hoàn toàn cho hoạt động cho vay trung và dài hạn được. Cụ thể:
a) Cho thuê có chi phí cao hơn cho vay nên lãi suất cao hơn cho vay.
b) Cho thuê đòi hỏi người cấp tín dụng phải có khả năng thẩm định tốt về tài sản.
c) Theo quy định của Việt Nam, cho thuê chỉ được thực hiện bởi công ty cho thuê.
d) Đối tượng cho thuê bị giới hạn.
e) Thời hạn cho thuê thường dài (>3 năm) và không được hủy ngang.

17. Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng bằng tài sản nhưng tổ chức cho thuê không muốn bị ràng buộc vào tài sản. Hãy nêu những biện pháp các tổ chức này thường thực hiện để không bị ràng buộc vào tài sản.
Các biện pháp gồm có:
a) Người cho thuê tài sản khi chấp nhận cho thuê. – giải thích.
b) Hợp đồng cho thuê không được hủy ngang.
c) Người đi thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê.
d) Người đi thuê được đi tìm lựa và thương lượng các điều kiện về tài sản.

18. Giải thích khái niệm thời gian ân hạn trong tín dụng trung và dài hạn? Trong thời gian ân hạn NH tính lãi tiền vay cho khách hàng nhưng lãi này có thể nhập gốc được không? Giải thích.
Thời gian ân hạn là thời gian người đi vay trung dài hạn không phải trả gốc và lãi (nếu có thỏa thuận) do khách hàng chưa có nguồn thu từ phương án vay.
Lãi vay không được hoàn trả thì Ngân hàng không thể sử dụng tiếp tục cho vay được. như vậy, về mặt nguyên tắc, nếu lãi không nhập gốc thì khách hàng đó không trả chi phí cơ hội cho Ngân hàng phần lãi nói trên. Trong khi đó, nếu không thu được phần lãi này thì Ngân hàng vẫn phải trả lãi cho nguồn vốn ngân hàng cho vay ==> khách hàng không trả lãi thì lãi phải được nhập gốc.

19. Tại sao trong hoạt động cho thuê tài chính, hợp đồng cho thuê không được hủy ngang?
Hợp đồng cho thuê không được hủy ngang để đảm bảo cho người cho thuê thu hồi tiền thuê sao cho đến khi kết thúc hợp đồng thì giá trị thị trường của tài sản thuê lớn hơn giá trị còn lại của khoản tài trợ cho thuê. Trong cho thuê tài chính người cho thuê không chỉ gặp rủi ro về tài chính mà còn gặp rủi ro do mất giá của tài sản cho thuê. Sinh viên giải thích theo đồ thị.

20. Vì sao cho vay hộ gia đình có chi phí cao?
Cho vay hộ gia đình thường có chi phí cao vì:
• Món vay thường nhỏ và ...
• Số lượng khách hàng quá nhiều, đòi hởi mạng lưới tổ chức phân phối rộng.
• Rủi ro cao, phân tích cho ví dụ.

21. Phân tích đặc thù trong phân tích tín dụng khi cho vay hộ nông dân.
Tính đặc thù trong phân tích tín dụng liên quan đến loại hình kinh tế hộ:
• Thẩm định tính pháp lý: cùng hộ khẩu chưa chắc đã phải là cùng hộ.
• Xác định năng lực tài chính: không thể dựa vào báo cáo tài chính, nhiều khoản chi tiêu khó rạch ròi cho sản xuất hay tiêu dùng.
• Các nguồn thu rất đa dạng, phương pháp điều tra.
Kết luận: trong phân tích CVHND có nhiều yếu tố tâm lý, xã hội ảnh hưởng tới khả năng trả nợ và uy tín của khách hàng, đặc biệt là chủ hộ.

22. Trình bày phương thức cho vay bán trực tiếp trong CVHND và lợi ích của phương thức này trong hoạt động NH tại VN?
Phương thức cho vay bán trực tiếp là cho vay HND thông qua tổ hợp tác vay vốn hoặc tổ liên danh vay vốn.
• Tính trực tiếp:
a. Các hộ trực tiếp làm thủ tục đề nghị vay vốn; b. Ngân hàng thẩm định lại và xác định mức cho vay cụ thể của từng hộ; c. Từng hộ chịu trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng số tiền mà Ngân hàng cấp.
• Tính gián tiếp:
Ngân hàng không trực tiếp nhận hồ sơ của từng hộ; Hợp đồng tín dụng ký chung cho cả tổ vì vậy số tiền cho vay ra là tổng mức vay của từng hộ thành viên; các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm về thực hiện hợp đồng tín dụng của cả tổ khi có một hộ thành viên chưa trả hết nợ.
• Lợi ích:
giải quyết nhanh chóng nhu cầu vau của các hộ khi vào mùa; giảm chi phí cho vay, tăng cường kiểm soát của các thành viên trong tổ trong sử dụng vốn Ngân hàng.

23. Lợi ích của hợp đồng tín dụng ba bên trong phương thức cho vay trực tiếp hộ nông dân?
• Nêu 2 trường hợp có bên thứ ba và vẽ sơ đồ: 1. TC cung ứng; 2. TC bao tiêu.
• Đối với Ngân hàng: kiểm soát được mục đích sử dụng vốn cho vay, Ngân hàng kiểm soát được nguồn thu trả nợ: tăng vòng vay vốn tín dụng, có sự liên hệ đồng thời giữa vận động vốn và đối tượng vay vốn, giảm rủi ro.
• Đối với hộ nông dân: đảm bảo vật tư nông nghiệp cho phương án, an tâm trong sản xuất khi đã có đầu tư.

24. Hệ thống điểm số trong cho vay tiêu dùng nhằm mục đích gì? Nhược điểm của phương pháp này? Cách khắc phục?
• Hệ thống điểm số trong cho vay tiêu dùng nhằm giảm bớt công việc của nhân viên tín dụng.
• Nhược điểm:
(1). Số liệu xác định hệ thống điểm số là số liệu quá khứ nên có thể không đúng trong tương lai. (2). Số liệu thống kê là binh quân nên có thể không đúng với cá biệt. (3). Số liệu thống kê trên cơ sở khách hàng đã cho vay ngân hàng khách hàng mới thì số liệu thống kê có thể không đúng.
• Cách giải quyết là kết hợp với phương pháp phán xét.

25. Cho biết nội dung cơ bản của một quy trình nghiệp vụ bảo lãnh? Theo anh/chị nội dung nào thể hiện được đặc thù của nghiệp vụ bảo lãnh? Tại sao?
Sinh viên trình bày nội dung trong quy trình bảo lãnh gồm 5 nội dung: phân tích trước khi phát hành; soạn thảo cam kết bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh; phát hành bảo lãnh; theo dõi khách hàng thực hiện nghĩa vụ của họ, thực hiện cam kết nếu khách hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc bên thụ hưởng có yêu cầu.
Trong các nội dung trên khâu soạn thảo cam kết bảo lãnh mang đặc trưng của bảo lãnh vì các hình thức tín dụng khác không có và vì khâu này tiềm ẩn rủi ro lớn đặc biệt trong bảo lãnh độc lập.

26. Hãy nêu nguồn cung cấp thông tin trong phân tích tín dụng và phương pháp thu thập chúng. Trong cho vay bán trực tiếp hộ nông dân, các hộ không cần lập phương pháp thu thập chúng. Trong cho vay bán trực tiếp hộ nông dân, các hộ không cần lập phương án sản xuất kinh doanh vậy cơ sở nào để NH xác định nhu cầu vay?
a). Các nguồn thông tin:
• Từ hồ sơ vay vốn do khách hàng cung cấp.
• Từ hệ thống thông tin nội bộ ngân hàng và hệ thống ngân hàng.
• Từ bạn hàng.
• Từ thị trường.
• Các cơ quan chức năng.
• Thông tin đại chúng.
b). Các phương pháp: tổng hợp, điều tra, phân tích, phỏng vấn, trao đổi, mua tin.
c). Không cần vì trong phương thức này các thành viên tổ hợp tác vay vốn có cùng mục đích. Thường là họ cùng sản xuất một ngành nghề nên các thông tin về sản lượng, giống cây trồng được cung cấp từ phòng nông nghiệp huyện, phòng khuyến nông…

27. Hãy trình bày các loại bảo lãnh theo điều kiện thanh toán của bảo lãnh. Bảo lãnh vay nợ tại VN hiện nay được xếp vào loại bảo lãnh nào? Vì sao?
Trình bày phân loại bảo lãnh theo điều kiện thanh toán gồm các loại sau: sinh viên phải trình bày nội dung của từng loại:
a) Bảo lãnh theo yêu cầu.
b) Bảo lãnh kèm chứng từ.
c) Bảo lãnh kèm phán quyết của trong tài hoặc tòa án.
Bảo lãnh vay nợ ở Việt Nam thuộc loại bảo lãnh theo yêu cầu vì điều kiện thanh toán chỉ cần Ngân hàng cho vay lập văn bản thông báo người vay vi phạm và yêu cầu Ngân hàng bảo lãnh thực hiện là được.

28. Bảo lãnh độc lập là gì? Tại sao bảo lãnh độc lập được sử dụng chủ yếu trong thương mại quốc tế?
Bảo lãnh độc lập là loại bảo lãnh mà cơ chế hoạt động của nó bị chi phối bởi 2 nguyên tắc độc lập và hoàn toàn phù hợp. Sinh viên phải diễn giải cụ thể 2 nguyên tắc này.
Tại sao nó được sử dụng chủ yếu trong thương mại quốc tế sinh viên giải thích tập trung vào sự thuận lợi về tính thanh khoản cho người thụ hưởng. Trách nhiệm kiểm tra chứng từ cho Ngân hàng phát hành, phù hợp với môi trường thương mại quốc tế.

29. Nêu những điểm giống nhay và khác nhau giữa bảo lãnh và cho vay?
Điểm giống nhau giữa bảo lãnh và cho vay: đều là hình thức cấp tín dụng. Phân biệt khác nhau giữa bảo lãnh và cho vay trên các ý sau:
• Hình thức giá trị của tín dụng.
• Vị trí trên bảng cân đối kế toán của Ngân hàng.
• Khi phân tích tín dụng bảo lãnh chủ yếu tìm hiểu khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng với bên đối tác do vậy mà hiểu kỹ nội dung của hợp đồng gốc. còn cho vay chủ yếu phân tích khả năng tao ra thu nhập để trả nợ.

30. Khái niệm bảo lãnh NH? Trong bảng cân đối kế toán của NH bảo lãnh được xếp vào khoản mục nào? Vì sao?
Nêu khái niệm của bảo lãnh: là một hình thức cấp tín dụng thực hiện thông qua sự cam kết thanh toán bằng văn bản của tổ chức tín dụng với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết…
Bảo lãnh là hoạt động không dùng đến vốn do đó là nghiệp vụ ngoại bảng, không thể hiện trên bảng cân đối kế toán của TCTD.

31. Cơ sở để xây dựng định mức cho vay hộ nông dân?
• Dựa vào chi phí sản xuất cho một loại mô hình sản xuất cây/ con để xác định mức vốn tối đa cần thiết cho phương án.
• Xác định vốn tự có thối thiểu mà người đi vay phải tham gia, giải thích.
• Lưu chuyển tiền tệ ròng dùng để trả nợ ngân hàng, giải thích.

32. Giải thích cho vay trực tiếp khác tài trợ dự án như thế nào?
Sinh viên cần so sánh theo các yếu tố sau:
• Chủ thể vay Ngân hàng.
• Nguồn trả nợ Ngân hàng.
• Mức độ rủi ro.
• Tổ chức kiểm soát thực hiện dự án của Ngân hàng.

33. Thế nào là đồng bảo lãnh? Cho ví dụ minh họa. Đồng bảo lãnh được phép sử dụng trong trường hợp nào?
• Sinh viên tự trình bày khái niệm đồng bảo lãnh theo ý kiến của mình, phải nêu được ý các ngân hàng tham gia cùng liên đới chịu trách nhiệm, khác với trường hợp nhiều ngân hàng cùng bảo lãnh cho 1 nghĩa vụ nhưng độc lập với nhau.
• Minh họa đồng bảo lãnh bằng hình vẽ.
• Các trường hợp sử dụng:
a) Do yêu cầu giảm thiểu rủi ro.
b) Do giá trị bảo lãnh vượt giới hạn quy định của Ngân hàng – nêu quy định hiện hành.

34. Mô tả các phương pháp xếp hạng rủi ro? Sau khi có kết quả xếp hạng cho biết hướng giải quyết?
Mô tả phương pháp xếp hạng rủi ro:
Cách I: Phương pháp dùng bảng so sánh.
Cách II: Phương pháp đồ thị.
Cách III: Phương pháp điều tra tại chỗ.
Sinh viên mô tả từng cách.
Sau khi có kết quả xếp hạng, hướng giải quyết:
Các hạng 1, 2, 3, tiếp tục lưu giữ lại bộ phận tín dụng để tiếp tục theo dõi và xếp hạng ở kỳ sau.
Các hạng 4, 5 được chuyển qua bộ phận quản lý rủi ro, để bộ phận này tiến hành các biện pháp ngăn ngừa.
• Nếu điều chỉnh được các khoản vay về trạng thái bình thường (1,2,3) thì chuyển về bộ phận tín dụng.
• Nếu không điều chỉnh được sẽ chuyển sang bộ phận truy hồi tài sản – để bộ phận này tiến hành các giải pháp xử lý.
Các hạng 6 chuyển ngay sang bộ phận truy hồi tài sản, gồm các động tác tương tự bộ phận quản lý rủi ro cao.

35. Nêu và phân biệt các tình huống khi áp dụng các giải pháp xử lý nợ có vấn đề.
Phương pháp xử lý xét tổng quát có 2 hướng chính:
a) Hướng tổ chức khai thác:
• Được dùng khi khách hàng lâm vào trạng thái có vấn đề do gặp rủi ro và có thái độ thỏa đáng với khoản nợ, tất nhiên phải đặt nó trong hòan cảnh là khách hàng có còn xu hướng còn có khả năng trả nợ, quản lý còn ở mức lành mạnh.
• Các giải pháp khai thác xử lý các khoản nợ có vấn đề được hiểu như một chương trình phục hồi hay khắc khổ để áp đặt lên người vay với sự cộng tác và thỏa thuận của họ.
• Là các giải pháp không dựa vào các công cụ luật pháp để thu ngân, do vậy nó chứa đựng các giải pháp đa dạng. Ví dụ: áp đặt lên khách hàng.
Bán bớt tài sản.
Thay đổi phương thức kinh doanh.
Loại bỏ cá hoạt động không sinh lời.
Chỉ định đại diện quản lý tài sản.
Thỏa hiệp…
b) Hướng thanh lý:
• Được dùng khi khoản vay có vấn đề do khách hàng không sẵn lòng chi trả, thậm chí có hành động lừa đảo hoặc sau khi đã thực hiện các giải pháp nhưng không thành công.
• Là các biện pháp dùng tới luật, do vậy nó gồm hữu hạn các giải pháp đã được quy định cho chủ nợ trong luật, được cụ thể hóa trong hợp đồng tín dụng của khách hàng và ngân hàng. Ví dụ:
Phát mãi tài sản bảo đảm.
Yêu cầu thanh lý doanh nghiệp.
Phá sản doanh nghiệp.
Truy tố.

36. Nêu và giải thích đặc trưng của khoản nợ có vấn đề? Giải thích vì sao các khoản nợ này được chuyển cho các cán bộ chuyên môn hóa (quản lý rủi ro cao hoặc truy hồi tài sản) mà không để cho bộ phận tín dụng xử lý?
a) Đặc trưng của khoản nợ có vấn đề.
• Cam kết trả nợ đã đến hạn mà khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
• Tài chính của khách hàng đang có chiều hướng xấu dẫn tới khả năng Ngân hàng không thu hồi được cả vốn lẫn lãi.
• Tài sản đảm bảo được đánh giá lại mà giá trị phát mại không đủ trang trải cả gốc và lãi.
• Thông thường, về thời gian các khoản nợ quá hạn ít nhất từ 60 đến 90 ngày.
b) Ý nghĩa của việc chuyển các khoản nợ có vấn đề sang các bộ phận chuyên môn hóa.
• Tận dụng được khả năng chuyên môn hóa của cán bộ chuyên môn hóa.
• Khi tách riêng các khoản vay này giúp cán bộ chuyên môn hóa tập trung hoàn toàn vào các khoản tín dụng có vấn đề mà không bị phân tán bởi các công việc khác.
• Dễ dàng áp dụng các biện pháp mạnh nếu cần – nếu giao việc này cho nhân viên tín dụng sẽ trở nên khó khăn khi quan hệ của họ và khách hàng đã ở mức thân thiện.
• . Đánh giá vấn đề ít bị tác động bởi cá nhân tố trong quá khứ – do vậy có cơ sở khách quan hơn.

37. Phân biệt thanh lý các khoản tín dụng một cách mặc nhiên và bắt buộc? Nêu các phương pháp thanh lý bắt buộc?
Phân biệt thanh lý mặc nhiên và bắt buộc.
• Thanh lý mặc nhiên là việc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng tín dụng khi khoản nợ đã được hoàn trả đầy đủ. Khoản tín dụng này được loại bỏ khỏi Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng.
• Thanh lý bắt buộc là Ngân hàng dựa vào các cơ sở pháp lý để tìm kiếm các nguồn bù đắp nhằm xử lý nợ. Những cơ sở pháp lý để đòi nợ của Ngân hàng thường là các điều khoản ràng buộc được nêu trong hợp đồng tín dụng hoặc theo các biện pháp theo luật định.
Các biện pháp thanh lý bắt buộc.
• Xử lý đảm bảo tiền vay (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh).
• Thực hiện quyền truy đòi trong cho vay gián tiếp.
• Phá sản doanh nghiệp.
• Bán các khoản cho vay.

38. Hãy trình bày những đặc trưng cơ bản trong cho vay trả góp hàng tiêu dùng?
Sinh viên cần tập trung nêu những điểm sau:
a). Đối tượng cho vay – hàng tiêu dùng;
b). Số tiền trả trước lần đầu;
c). Tính trả góp đều đặn định kỳ;
d). Cách tính lãi phải trả;
e). Thường là cho vay không có bảo đảm…

Chúc các bạn thành công !!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn