Tài liệu ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án chi tiết


Câu 1: Phân tích những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Rút ra ý nghĩa

Câu 2: Phân tích những giá trị của văn hóa phương đông góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Rút ra ý nghĩa

Câu 3: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay?

Câu 4: Phân tích luận điểm sau của Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vôn sản và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu?

Câu 5: Phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc và nêu ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu?

Câu 6: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất tổng quát của CNXH ở Việt Nam, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu?

Câu 7: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng XHCN ở nước ta trong thời kỳ quá độ? Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu?

Câu 8: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng CSVN? Ý nghĩa của quan điểm trên

Câu 9: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền? Ý nghĩa của quan điểm trên

Câu 10: Phân tích nội dung công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng CSVN hiện nay?

Câu 11: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng? Ý nghĩa của quan điểm trên

Câu 12: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về lực lượng đại đoàn kết dân tộc? Ý nghĩa của quan điểm đó đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Câu 13: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc đại đoàn kết quốc tế? Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

Câu 14: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân? Ý nghĩa đối với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta hiện nay

Câu 15: Theo Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước trong sạch hoạt động có hiệu quả cần phải đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước. Hãy phân tích quan điểm trên? Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

Câu 16: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của văn hóa và ý nghĩa đối với việc xây dựng nền văn hóa mới ở nước ta hiện nay?

Câu 17: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về chức năng của văn hóa? Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

Câu 18: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức? Liên hệ với thực tiễn

Câu 19: Theo Hồ Chí Minh, trong các chuẩn mực về đạo đức của người cách mạng, chuẩn mục nào là quan trọng và bao trùm nhất nhất? Hãy phân tích nội dung chuẩn mực đạo đức đó? Ý nghĩa của nó đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân?

Câu 20: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? Ý nghĩa đối với việc tu dưỡng đạo đức bản thân?


TẢI XUỐNG ĐÁP ÁN 

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn