Tổng hợp đề thi chính thức kho bạc nhà nước các năm


Tổng hợp Đề thi chính thức kỳ thi tuyển Kho bạc Nhà nước các năm

I. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Trình bày nội dung, hình thức, phạm vi công khai NSNN theo luật NSNN số 83/2015

Câu 2. Trình bày quy trình thực hiện NSNN của chi thường xuyên, chi đầu tư pt, chi ql theo kq thực hiện nv theo nd 163

Câu 3. Dự phòng ngân sách là gì, thẩm quyền quy định, mức bố trí theo luật NSNN số 83/2015

Câu 4. Trình bày mục tiêu, hình thức, thẩm quyền qd số bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo nd 163

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Trình bày quy trình thực hiện các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/20116 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Câu 2: Trình bày những nội dung của chứng từ kế toán và quy định lập chứng từ kế toán theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

Câu 3: Trình bày tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền của người làm kế toán, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

Câu 4: Trình bày quy định về tài liệu kế toán sao chụp theo Nghị định số 174/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Hãy nêu đối tượng, quy trình thực hiện chức năng chi trả thanh toán theo hình thức rút dự toán. Kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền theo thông tư số 161/2012

Câu 2: Hãy nêu hệ thống ngân sách nhà nước theo luật ngân sách 2002. Nêu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống. Nếu phải thay đổi thì thay đổi như thế nào và tại sao?

Câu 3: Nêu các quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu bị mất hoặc bị hủy hoại thì kế toán phải làm như thế nào?

Câu 4: Nêu nhiệm vụ kế toán đối với hệ thống thông tin quản lý Kho bạc nhà nước theo thông tư 2013. Nêu cơ cấu tổ chức của kế toán để đạt đươc nhiệm vụ đó.

Câu 5: Báo cáo tài chính là gì? hãy nêu hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta hiện nay và quy định lập báo cáo tài chính. Trong vị trí người đứng đầu Kho bạc nhà nước thì có cần phải thay đổi gì về hệ thống báo cáo tài chính không? Vì sao.

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Khái niệm ngân sách nhà nước. Các nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 2: Trình bày đối tượng, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền quy định tại thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

Câu 3: Dự phòng ngân sách nhà nước dung để làm gì? Hãy nêu thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 4: Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định luật ngân sách nhà nước 2002. Phân tích ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay. Theo anh (chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay không? Nếu có thì theo hướng nào.

Câu 5: Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước? Trình bày nguyên nhân và giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước? Anh (chị) nhận định như thế nào về tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam thời gian vừa qua?

ĐỀ SỐ 5

1. NSNN là gì? Phân cấp NSNN được thực hiện theo nguyên tắc nào theo NĐ 60?

2. Dự phòng NSNN là gì? Thẩm quyền quyết định sử dụng NSNN các cấp?

3. Bội chi NSNN là gì? Nguyên nhân và giải pháp cho tình hình bội chi NSNN? Thực trạng bội chi NSNN trong thời gian qua ở VN?

4. Trình bày đối tượng, qui trình thanh toán theo hình thức rút dự toán qua KB và theo lệnh chi tiền theo TT 161/2012

5. Trình bày hệ thống NSNN VN? Những ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp hệ thống NSNN? Có cần phải thay đổi hệt hống NSNN ko? Nếu có thì có kiến nghị gì?

ĐỀ SỐ 2 (NĂM 2016)II. Môn Kiến thức chung

III. Môn Tiếng Anh

1. Môn Anh Văn năm 2014

Câu 1: Trắc nghiệm

1. …………… her effort, she did not win the competition.

a) Even though b) However c) Although d) Despite

2. My sister insisted that I …………… to the zoo with her.

a) would go  b) must go c) go  d) went

3. “ I’m sorry I can’t do the shopping today ”. “ Ok, ……………… it then ”.

a) I’ll do  b) I do  c) I’m going to do d) I’m doing

4. You should revise thoroughly  ……………. pass the final exam.

a) so that  b) as to  c) in order to  d) in order that

Câu 2: Trắc nghiệm điền vào đoạn văn (đang cập nhật)

Câu 3: Chọn từ điền vào đoạn văn

Dolphins and whales have large size than us. There is considerable evidence that they are able (1)………………… communicate with each other and show their emotions with sounds. Scientists (2)……………….. have worked with dolphins consider them to be truly intelligent. Some (3)………………. that they might even be more intelligent than us. Because their environment satisfies all their needs they have developed (4)………………… a different non-material way. But they (5)…………….. still being hunted and killed.

Câu 4: Dùng các từ gợi ý hoàn thành câu

1. last time/it/snow/here/six years.

2. He/suggest/invite/the Browns/party/Sunday.

3. There/not/enough/time/talk/this.

4. I/work/office/since/graduate/the AOE/2004.

5. We/arrive/late/see/first/film/

6. He/get up/6/morning.

7. Look!/man/stesle/bike.

8. I/sorry/not/do/homework/yesterday.

9. If/sunshine/we/walk/tomorrow.

10. I/invite/you/go/cinema.

Câu 5: Hoàn thành câu sử dụng từ trong ngoặc

1. I wish I could …………………………………………………….(give/all/expensive things).

2. I am very grateful ……………………………………………… (brother/help).

3. The storm prevented …………………………………………(train/run).

4. Who does/house/?

5. The cupboard/fifteen/jar.

Câu 6: Viết 1 đoạn văn khoảng 150 từ theo chủ đề: The adventages of internet.

2. Môn Anh Văn năm 2017
IV. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệmIV. Môn tin học


Đáp án: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10B, 11C, 12C, 13B, 14C, 15B, 16C, 17C, 18C, 19C, 20B, 21A, 22C, 23B, 24B, 25B, 26B, 27B, 28B, 29A, 30B, 31A, 32B, 33B, 34C, 35B, 36A, 37A, 38B, 39A, 40B.


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn